Norske nettverk

Næringslivsinteressene til alle norske folkevalgte kan nå studeres på NRK/Brennpunkt sine nettsider.

Nettverkskartet i Maktbasen

Brennpunktredaksjonen presenterer et analyseverktøy som gir oversikt over næringslivsnettverkene blant norske alle norske politikere.

Gå til Maktbasen

Maktbasen gir bakgrunnsinformasjon om rolleforedlingen blant 11.170 folkevalgte. Under kommunevalget i fjor høst ble kjønnsfordelingen 62 prosent menn og 38 prosent kvinner samlet sett i lokalpolitikken.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Maktbasen gjør det mulig å lage nettverksprofiler over de folkevalgte. Profilene oppstår når næringslivsopplysninger hentet fra registeret i Brønnøysund ( www.brreg.no ) kobles til listen over de folkevalgte. De første tre dagene etter at verktøyet ble lagt ut på Brennpunkts nettsider var det gjort over 90.000 søk i "Maktbasen".

Maktbasen forteller at de folkevalgte til sammen har roller i rundt 16.000 ulike foretak. Dette innbærer at om lag 5 prosent av alle norske selskaper har en politiker i en styrende rolle, som eier, styremedlem eller daglig leder.

Tabellen til venstre viser antall foretak der lokalpolitikere har roller, fordelt på foretaksform.

Kommunale selskaper

De siste årene har det blitt stadig vanligere at kommunene organiserer tjenestene sine gjennom kommunale selskaper. Siden slutten av 90 årene er antallet kommunale selskap tredoblet. Også antallet interkommunale selskaper har økt. Til styrene i slike oppnevnes gjerne politikere som kommunenes representanter. Disse selskapene er også med i ”Maktbasen”.

I september 2007 var det registert 2089 kommunalt eide selskaper i Brønnøysund (Kilde: Rogalandsforskning/KS).

Av disse var 77 % aksjeselskaper (AS). Omtrent 10 % av selskapene var organisert som interkommunale selskap (IKS), 8 % som kommunale foretak (KF) og ca. 1,5 % var stiftelser.

Som følge av denne utviklingen har politikerne fått nye roller. I forbindelse med dette går det en debatt blant politikerne i Kommune-Norge om kommunene som ”samfunnsansvarlige eiere” og om politikernes habilitet.

Vanlig med rolle i næringslivet

Det å være engasjert i en lokal rolle i næringslivet er vanlig for norske politikere. Som samfunnsaktive borgere har to av tre folkevalgte roller utenom politikken.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Gå til Maktbasen

Tabellen til høyre viser totalt antall roller fordelt på kjønn, samt antallet foretak der representantene har roller.

Fordelt på kjønn er menn totalt sett de mest aktive. 73 prosent av de mannlige politikerne har roller i næringslivet mens 56% av kvinnene er engasjert i nettverk utover politikken.

Menn på topp

Det går fram av basen at menn fra partiet Høyre har de mest omfattende nettverkene:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

På listen over personer med flest roller i næringslivet, er alle de 10 øverst plassene på listen folkevalgte menn fra Høyre.

Utvider vi listen til 20 folkevalgte er alle menn, fire av dem representerer andre partier enn Høyre. På 17 plass finner vi Bjørg Tysdal Moe fra KrF som første kvinne på listen over folkevalgte med flest roller i næringslivet.

Tabellen til venstre viser rangeringen av de mest aktive lokalpolitikerne, sortert etter antallet roller de har i foretak.

Den inkluderer alle lokalpolitikere med 20 eller flere roller.

Tallene i parentes angir hvor mange foretak representanten er engasjert i. Tallene er ulike i de tilfellene der representanten har mer enn én rolle i ett eller flere foretak.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

De mest innflytelsesrike

For å se på den mest innflytelsesrike gruppen politikere i Kommune-Norge, har vi tatt vekk de folkevalgte som har færre enn 3 roller registert i Brønnøysundregisteret.

Ved å gjøre dette blir fordelingen mellom menn og kvinner endret. Det er 2.604 menn som har tre eller flere roller i næringslivet og 829 kvinner. I gruppen ”de mest innflytelsesrike” er det altså 76 prosent menn og 24 prosent kvinner.

Ser vi antallet roller har de 2604 mennene i denne gruppen totalt 15.205 roller mens de 829 kvinnene har 4.222 roller.

Fordelingmessig øker avstanden mellom kvinner menn noe ved å se på antallet roller. De folkevalgte mennene har 78 prosent av alle posisjoner mens de kvinnelige lokalpolitikerne har 22 prosent av rollene i næringslivsnettverkene.

Høyre på topp

Tabellen over roller i næringslivet fordelt på partitilhørighet (lokale lister er filtrert vekk) gir lokalpolitikerne fra Høyre en suveren førsteplassering.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Politikere fra partiet SV er de som i minst grad engasjerer seg med ansvar i næringsvirksomhet.

Tabellen til høyre rangerer partiene etter gjennomsnittlig antall roller per representant.

Gå til Maktbasen