Hva er islamisme?

Islamisme, eller politisk islam, bygger på en samfunnsmodell som tar utgangspunkt i koranen.

Tilhengerne har en fundamentalistisk verdensoppfatning som omfatter både religiøse, kulturelle, sosiale, politiske og økonomiske forhold. Samfunnet, forholdet mellom mennesker og det enkelte individ skal styres etter Sharia - forordninger gitt i den hellige bok "Koranen". Det er skriftlærde mullaer eller imamer som til enhver tid tolker Koranen og konkretiserer praktiseringen av loven.

I enkelte islamske stater, som Saudi Arabia bygger teorien om det islamistiske, muslimske samfunn på ”den opprinnelige lære”. Det historiske forbildet er islam slik den ble praktisert i de opprinnelige muslimske statene.

Viktigere enn individet

Politisk islam omfatter ikke bare troslivet, men griper altså også inn i mellommenneskelige forhold, familieliv og alt annet samfunnsliv. Politisk islam er et totalitært samfunnssystem der det kollektive livet i menigheten står over individet.

I Mullah Krekars lille islamistiske ”stat” i Irak var det eksempelvis forbudt å se på tv og å spille musikk. I Talibans islamistiske Afghanistan måtte alle menn bære helskjegg.

Verdensomspennende

Målet for de mest radikale islamistgruppene er "Umma”, et islamsk regjeringssystem, egen islamsk økonomi og et utdanningssystem etter islamsk mønster. Idealet er opprettelsen av en verdensomspennende islamsk stat – et kalifat, der troen forener alle muslimer på tvers av landegrenser og etnisitet.

I denne staten diskrimineres ikke-muslimer, ved at de ikke får samme rettigheter som muslimer. Ellers er alle mennesker i teorien like, uavhengig av etnisitet, språk og kulturbakgrunn, selv om kvinner i en slik stat har en annen, og svakere, rettstatus enn menn.

"Sverdets jihad"

Politiske partier tillates i den grad de er religiøse. Andre regnes som u-islamske og parlamentarismen skal i prinsippet avskaffes. Fra et islamistisk synspunkt er nå verden delt i et islamsk område og et "krigsområde". Og den hellige bok Koranen definerer hellig krig, ”sverdets jihad” som en plikt alle (rett)troende muslimer er pålagt.

Med dette grunnlaget søker enkelte martyrdommen, slik filmen ”Hellige krigere” forteller om.