Replikk

NVE tar ansvar

NVE tar sitt forvaltningsansvar for våre vassdrag på alvor.

Flaum i Utvik

Norge har en utfordrende geografi med mange små vassdrag og bekker. I tillegg stilles vi ovenfor et klima i endring som medfører mer ekstreme utslag av spesielt nedbør, skriver NVE. Bildet er fra Utvik som mandag ble rammet av flom som medførte store skader.

Foto: Alf Vidar Snæland

NVE har forståelse for hvor dramatisk det opplevdes for innbyggerne i Utvik og andre steder i Norge, som mandag denne uken ble rammet av ødeleggelser etter store mengder nedbør på kort tid og påfølgende flom.

Vi respekterer også professor Oddbjørn Brulands kompetanse innen vann og miljøteknikk. Likevel er vi uenige i påstandene i hans kronikk på NRK Ytring.

Henvendelsene ble tatt på alvor

Da Bruland kontaktet NVE med sine bekymringer for flomskader i elva i Utvik høsten 2016 ble hans henvendelse tatt på alvor og besvart.

Norge har en utfordrende geografi med mange små vassdrag og bekker.

NVE valgte videre å gjennomføre en befaring i området sammen med Statens vegvesen. Det ble også skrevet en uttalelse vedrørende brokapasitet på eksisterende broer i området, med forslag til tiltak som kunne minske skader som følge av en eventuell flom i elva.

Slik NVE har forstått det har Statens vegvesen på bakgrunn av dette besluttet tiltak. Disse var dessverre ikke iverksatt.

Vannets ville veier

NVE tar sitt forvaltningsansvar for våre vassdrag på alvor. I perioden 2011–2015 er det gjennomført om lag 30 fagsamlinger for kommuner, konsulenter, Vegvesenet, Bane NOR og andre. Temaet for disse samlingene er arealplanlegging med fokus på å unngå skader fra flom og skred inkludert de vi nå har sett.

NVE er også involvert i arbeidet med å utarbeide fylkesvise klimaprofiler, som skal gi bedre grunnlag for å kunne lage arealplaner og sikringsanlegg som er dimensjonert for fremtidens klima. Det utarbeides også egne flomsonekart med samme hensikt.

I tillegg har NVE vært involvert i forskningsprogrammene NIFS og Klima 2050.

Utfordringer og forebygging

NVE anerkjenner at det finnes utfordringer med å sikre alle vassdrag og bekker i landet vårt. Norge har en utfordrende geografi med mange små vassdrag og bekker. I tillegg stilles vi ovenfor et klima i endring som medfører mer ekstreme utslag av spesielt nedbør.

NVE har begrensede midler til å drive sikringsarbeid og må derfor drive en hard prioritering.

For NVE har hovedfokus vært på forebygging. Gjennom retningslinjer, veiledere, dialog med kommuner og utbyggere ønsker vi å tilrettelegge for en arealplanlegging som tar høyde for skader forårsaket av eksempelvis flom. Dessverre er det slik at kommunenes planlegging historisk har vært preget av mindre kunnskap om dette. Derfor må vi ta følgene av at mange bygninger og annen infrastruktur ligger for nære elver og skredutsatte områder.

NVE har begrensede midler til å drive sikringsarbeid og må derfor drive en hard prioritering. I 2016 brukte NVE 275 millioner på sikringstiltak mot flom og skred og totalt 87 sikringstiltak ble sluttført.

Årlige bevilgninger NVE

Denne illustrasjonen fra NVE viser årlige bevilgninger uten overføringer de siste seks årene til sikringstiltak mot flom og skred.

Felles ansvar for vassdragene

Alle som er involvert i byggetiltak langs vassdrag har et felles ansvar for å ikke øke skadepotensialet ved flom, det gjelder både private utbyggere, infrastruktureiere som Statens vegvesen og Bane NOR, og kommunene som har ansvar for byggetillatelser.

NVE er opptatt av å bistå kommunene i tilstrekkelig grad for å ivareta deres krevende ansvar på dette område Vi er også opptatt av å samarbeide tett med andre myndigheter

Det er alltid rom for å bli bedre på det arbeidet man gjør. Dette er NVE bevisst og vil fortsette å lytte til andre og være åpne for ny forskning, metoder og verktøy.

FØLG DEBATTEN: Facebook OG Twitter