Hopp til innhold
Kronikk

I dag feirer vi vårt urfolk

I dag sier vi læhkoeh biejjine på sørsamisk, vuorbbe biejvijn på lulesamisk og lihkku beaivái på nordsamisk. Gratulerer med dagen!

Samisk?

De populære barnefigurene Binnabánnaš og Fantorangen feirer og synger sammen på tre samiske språk, som en del av NRKs markering av samenes nasjonaldag.

Foto: NRK

Loga sámegillii vuollelis

Samenes nasjonaldag markeres 6. februar i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Det er gledelig å se samer gratulere hverandre med dagen med stolthet, og at andre tar del i feiringen med interesse og lykkønskninger og samiske strofer de som ikke snakker samisk har lært med litt øvelse.

Men samenes nasjonaldag har en større plass i offentligheten enn gjennom strofer. Synlighet for samiske temaer og betydningen av denne dagen er viktig fordi nordmenn og samer deler felles skjebne og historie – på godt og vondt.

NRK markerer samenes nasjonaldag i beste sendetid på TV, i alle kanaler og på alle plattformer.

Vår felles historie gjør Norge til en viktig del av det samiske samfunnet. Og det samiske samfunnet til en viktig del av det norske. Det har ikke alltid vært en lykkelig fortelling.

H.M. Kong Harald poengterte vår felles historie godt under åpningen av det tredje Sameting 7. oktober 1997: «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer». Slik historien vår er det, er også vår felles framtid uløselig knyttet sammen.

Hvert år er det en diskusjon om hva som er riktig benevnelse på dagen; samenes nasjonaldag eller samefolkets dag. For NRK er det viktig å lytte til samene selv og samenes egne parlamenter og organer.

De tre sametingene i Norge, Sverige og Finland så vel som Samerådet, anbefaler å kalle dagen for samenes nasjonaldag.

Det er ulike meninger om benevnelsen også innad i Sápmi. Vi tror at samtalene rundt begrepsbruk er viktige, nettopp for å bygge forståelse og kunnskap om hva denne dagen betyr. Vår ambisjon er derfor å utvide rommet for ytringer, nye stemmer og nye meninger om hva det samiske og det norske samfunnet er og skal være.

Dette prinsippet er også viktig for hvordan NRK løser det samiske oppdraget i et større bilde.

NRK skal styrke samiske språk, kultur og identitet gjennom et godt og bredt tilbud til den samiske befolkningen. NRK Sápmi skal løfte frem ulike stemmer i det samiske samfunnet, og gjennom mangfoldet i Sápmi være relevant og viktig for alle samer.

Og når vi sier alle, så mener vi alle samer uansett hvor de bor, uansett hva de mener, uansett hvilket liv de lever og hvilket språk de snakker.

Vi vil at alle samer skal kunne feire sin dag med stolthet, samtidig som alle i Norge er invitert til å delta i feiringen.

På det nasjonale planet er det viktig for NRK å løfte fram samiske perspektiver. En offentlig samtale basert på mange ulike utgangspunkt utvider vårt bilde og forståelse av hva Sápmi er og ikke minst hva Norge er.

Samer utgjør et lite mindretall i Norge. Derfor er samene avhengig av at storsamfunnet kjenner til de mange ulike formene for samisk virkelighet i 2021. Det gjør vi til gagns denne helgen, men det samiske oppdraget er vårt felles ansvar i NRK hver dag hele året.

Samisk språk og kultur kan ikke eksistere i et vakuum.

Samer og samisk virkelighet må være synlig i det nasjonale tilbudet til NRK, ikke minst i nyhetsbildet, men også i andre nasjonale begivenheter som samler folk.

NRK markerer samenes nasjonaldag i beste sendetid på TV, i alle kanaler og på alle plattformer. Vi kan fordype oss i journalistikk om det samiske samfunnet, lære noe nytt eller få tips om samisk kultur og musikk å bli glad i.

Tenk om det i framtida kunne bli like naturlig for alle i Norge å feire vårt lands urfolk 6. februar som det er å markere grunnlovsdagen 17. mai!

Radiokanalene spiller musikk av samiske artister og har aktuelle gjester. Vi møter samiske artister og gjester på TV, både som en del av «gullrekka» i Lindmo fredag, i Melodi Grand Prix og med en egen nasjonaldagssending på NRK1 lørdag kveld.

Og våre populære barnefigurer Binnabánnaš og Fantorangen viser igjen vei. De feirer og synger sammen på tre samiske språk.

Det betyr enormt at stadig flere både samiske og norske barn kjenner Binnabánnaš som i 2020 er blitt Fantorangens bestevenn. Og aldri tidligere har flere barn danset BlimE til den samiske versjonen med Vegard Bjørsmo.

Vi vil at alle samer skal kunne feire sin dag med stolthet, samtidig som alle i Norge er invitert til å delta i feiringen. Tenk om det i framtida kunne bli like naturlig for alle i Norge å feire vårt lands urfolk den 6. februar som det er å markere grunnlovsdagen 17. mai!

Norge er tross alt grunnlagt på landet til to folk: nordmenn og samer.

Lihkku beaivái! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!

Otne ávvudat min eamiálbmoga

Sáddehathoavda Thor Gjermund Eriksen ja NRK Sámi-direktevra Mona Solbakk

Otne sávvat læhkoeh biejjine máttasámegillii, vuorbbe biejvijn julevsámegillii ja lihkku beaivái davvisámegillii!

Sámi álbmotbeaivvi ávvudit guovvamánu 6.b. Norggas, Suomas, Ruoŧas ja Ruoššas. Lea nu illudahtti oaidnit mo sápmelaččat rámiin sávvet lihku goappat guoibmái, ja mo earát ge servet ávvudeapmái beroštumiin ja lihkusávaldagaiguin.

Muhto sámi álbmotbeaivvis lea stuorát sadji almmolašvuođas go lihkkosávaldagat ja sámi dajaldagat. Sámit ja norgalaččat juogadit oktasaš historjá – sihke buriid ja baháid leat vásihan. Juste danin lea hui dehálaš oainnusin dahkat sámi fáttáid, ja álbmotbeaivvis lea erenoamáš mearkkašupmi dán olis. Min oktasaš historjá dahká ahte Norga lea dehálaš oassin sámi servodagas. Ja sámi servodat lea dehálaš oassin Norgga servodagas. Ii leat álo leamaš lihkolaš muitalus.

H.M. Gonagas Harald deattuhii ge min oktasaš historjjá go rabai goalmmát Sámedikke golggotmánu 7.b. 1997: «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk - nordmenn og samer» (sámegillii: Norgga stáhta lea vuođđuduvvon guovtti álbmoga eatnama ala – norgalaččaid ja sápmelaččaid).

Nu go min historjá lea, de lea min boahtteáigi ge čavgadit čanastuvvon oktii.

Juohke jagi lea digaštallan ahte mii lea rivttes namma sámi álbmotbeaivvis dárogillii; samenes nasjonaldag dahje samefolkets dag. NRKii lea dehálaš guldalit sápmelaččaid ja sámi iežas parlameanttaid ja ásahusaid.

Dat golbma sámedikki Norggas, Ruoŧas ja Suomas ja Sámeráđđi rávvejit gohčodit beaivvi «samenes nasjonaldag» dárogillii.

Dán ge áššis leat iešguđetlagan oaivilat maiddái sámiid gaskkas. Mii jáhkkit ságastallan dán ge sátnegeavaheami birra veahkeha hukset áddejumi ja dieđu álbmotbeaivvi mearkkašumi birra.

Min áigumuš lea viiddidit ságastallansaji, vai čágašedje ođđa jienat ja ođđa oaivilat mo sámi ja norgga servodat lea ja galggašii leat.

Dát prinsihppa lea maid dehálaš das ahte mo NRK čoavdá sámi doaimma stuorit govas.

NRK galgá nannet sámegielaid, kultuvrra ja identitehta viiddes ja buori fálaldagain sámi álbmogii. NRK Sápmi galgá loktet iešguđet sámi jienaid sámi servodagas, ja nu leat relevántan ja dehálažžan buot sámiide.

Ja go dadjat buot sámiide, de oaivvildit buot sápmelaččaid, beroškeahttá gos orrot, maid oaivvildit, ja beroškeathttá makkár eallima ellet ja makkár giela hállet.

Mii hálidit ahte buot sápmelaččat galget sáhttit ávvudit beaivvi rámiin, seammás go buohkaid Norggas bovdet ávvudeapmái.

Nášunala dásis lea dehálaš NRKii loktet sámi geahčastagaid ja jienaid. Almmolaš ságastallan iešguđet geahčastagas viiddida min gova ja áddejumi das ahte mii Sápmi lea ja eandalit mii Norga lea.

Sámit leat unnitlogus Norggas. Danin lea sámiide erenoamáš dehálaš ahte stuorra servodat dovdá daid iešguđet sámi duohtavuođaid mat mis leat 2021:s. Dan duođas dahkat dán vahkkoloahpa, muhto čálmmusit ja loktet sámiid ja sámi duohtavuođa lea NRKa oktasaš ovddasvástádus juohke beaivve birra jagi. Sámegiella ja kultuvra ii ceavcce sierranasvuođas.

Sámit ja sámi duohtavuohta fertejit leat oidnosis NRK našunala fálaldagas, erenoamážit ođasgovas, muhto maiddái nášunala doaluin ja lágidemiin mat čohkkejit olbmuid.

NRK čalmmusta sámi álbmotbeaivve buoremus sáddenáiggis TV:s, buot kanalain ja buot lávddiin. Mii beassat čiekŋudit journalistihkkii sámi servodaga birra, oahppat juoidá ja cavgiluvvot buori sámi musihka birra.

Vare boahtteáiggis šattašii seamma lunddolaš buohkaide Norggas ávvudit min eamiálbmoga guovvamánu 6. beaivve go vuođđolága beaivvi miessemánu 17.b.

Rádio ja tv-kánalain čuojahit sámi artisttat ja deaivvadit áigeguovdilis gussiiguin, nugo Lindmo:s bearjadaga, Melodi Grand Prix:s ja sierra álbmotbeaivvesáddagiin NRK Sámis, P3:žis ja NRK1:žis lávvardaga eahkeda.

Ja min bivnnut Binnabánnaš ja Fantorangen fas láidesteaba min ovttas ávvudit álbmotbeaivvi ja lávlut golmma sámegillii.

Eanet dat eanet sámi ja norgga mánát leat oahpásmuvvan Binnabánnažii, erenoamážit go mannan jagi šattai Fantorangena buoremus ustit. Ja eai goassige ovdal leat nu ollu mánát oahppan dánsut sámegillii go min BlimE-musihkkavidoein sámegillii Vegard Bjørsmo:in. Dás lea erenoamáš mearkkašupmi min ođđa buolvvaide.

Mii hálidit ahte buot sápmelaččat galget sáhttit ávvudit beaivvi rámiin, seammás go buohkaid Norggas bovdet ávvudeapmái. Vare boahtteáiggis šattašii seamma lunddolaš buohkaide Norggas ávvudit min eamiálbmoga guovvamánu 6. beaivve go vuođđolága beaivvi miessemánu 17.b. Norga han lea vuođđuduvvon guovtti álbmoga eatnama ala.

Lihkku beaivái!
Læhkoeh biejjine!
Vuorbbe biejvijn!