Hopp til innhold
Kronikk

Nå trengs det mot og handlekraft

Noen store beslutninger former fremtiden. Karbonfangst på Klemetsrud-anlegget i Oslo kan bli starten på et nytt norsk industrieventyr.

Pilotanlegget på Klemetsrud

Karbonfangst på Klemetsrud-anlegget kan dra i gang en industri som blir viktig for Norge og norske arbeidsplasser. Den kan også være avgjørende for å nå livsviktige, globale klimamål, skriver kronikkforfatterne. Bildet viser pilotanlegget for karbonfangst og -lagring på Klemetsrud.

Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Koronautbruddet har hatt enorm påvirkning på norsk økonomi. Regjeringen har brukt store summer på å motvirke pandemiens skadevirkninger på arbeidsplasser og næringsliv. Milliardene som nå går ut av statskassa og inn i økonomien må også bidra til å ruste oss for framtida. Krisetid gir mulighet til å tenke nytt.

Avfallsanlegget på Klemetsrud, eid av Oslo kommune og Fortum, står for 14 prosent av Oslos totale CO₂-utslipp, tilsvarende 200 000 biler. Prøveprosjekt med karbonfangst på anlegget har vist svært gode resultater. Mellom 90 og 95 prosent av CO₂-utslippet fanges.

En unik mulighet

Rapporten Klimakur 2030 fra Miljødirektoratet viste hvor viktig Klemetsrud-anlegget er for at Norge skal nå sine utslippsforpliktelser. Klimakur peker på at karbonfangst på avfallsforbrenning gir store utslippsreduksjoner til en middels kostnad.

European Green Deal fra EU er helt klar: skal vi nå målene satt i Parisavtalen kommer vi ikke utenom karbonfangst.

Karbonfangst har potensiale til å bli et nytt, norsk industrieventyr,

Med dette prosjektet har Norge en unik mulighet til å lede an i en ny og nødvendig klimaindustri, vise hvordan verdens byer kan bli karbonnegative, samt bidra til nye, bærekraftige arbeidsplasser i hele Norge.

Med verden som marked

Over halvparten av verdens befolkning bor nå i byer, men mange byer klarer ikke å håndtere de store mengdene avfall som i stedet dumpes eller deponeres.

Det haster med å finne løsninger for en klimavennlig avfallshåndtering. Når EU snart forbyr søppeldeponier vil markedet for gjenvinning og avfallsforbrenning automatisk øke.

Overføringsverdien til avfallsforbrenningsanlegg i verden er stor. Bare i Europa har vi 500 anlegg som ligner på Klemetsrud, og behovet for utslippsreduksjon er enormt.

En ny klimaindustri

Karbonfangstprosjektet i Oslo er planlagt, tegnet og har allerede utprøvd teknologi. Det kan være starten på en ny klimaindustri. I Canada har et av verdens få fullskala karbonfangstanlegg til nå fanget 3,2 millioner tonn CO₂.

Derfor valgte Fortum Oslo Varme AS teknologi fra dette selskapet. Egenskapene ved egen røykgass er grundig testet i et pilotanlegg bygget av dyktige håndverkere fra Østfold, og demonstrert kvalitet og gjennomføringsevne gjennom karbonfangst i 3.500 timer.

Med dette prosjektet har Norge en unik mulighet til å lede an i en ny og nødvendig klimaindustri.

Oslo kommune og Fortum Oslo Varme ser det som avgjørende at regjeringen finansierer to fangstanlegg, både fra Norcem i Brevik og på Klemetsrud. Det vil ta Norge et stort steg mot en robust og varig verdikjede for fangst og lagring av CO₂.

Hvis regjeringen kun satser på Norcem vil prosjektet og verdikjeden bli mindre robust, og ha vesentlig mindre overføringsverdi til resten av verden. Norcems anlegg ligger ved kaikanten.

Fra Klemetsrud må CO₂ faktes i tankbiler. Det gjør at Klemetsrud blir noe dyrere enn Norcem, men overføringsverdien til resten av verden blir åpenbart større; få anlegg der karbonfangst er aktuelt ligger ved kaikanten.

Karbonfangst har potensial til å bli et nytt, norsk industrieventyr, der næringsliv, enkeltbedrifter, kunnskapsinstitusjoner og kompetansemiljøer i samarbeid med offentlige myndigheter gjør norsk teknologi og kunnskap relevant for en hel verden.

Northern Lights-partneren Equinor ser karbonfangst som helt nødvendig for å gjøre norsk naturgass og hydrogen til fremtidens energibærere.

Grunnlaget for Stortingets behandling

Stortinget ønsker at karbonfangst også utredes for Trondheim, Stavanger og Bergen. Det er bra.

Fortum Oslo Varme, med Oslo kommune og konsernet i ryggen, kan lede arbeidet med å realisere Stortingets ønske. Klemetsrud-anlegget kan bli et lokomotiv i et samarbeid om å fjerne utslipp fra landets avfallsforbrenningsanlegg.

Kristiansand, Tromsø og Fredrikstad har allerede tatt initiativ til karbonfangst på avfallsforbrenning og kan bli en ny norsk industriklynge, og grunnlag for eksport.

Selvfølgelig trengs kunnskap og kvalitetssikring, men det trengs også en solid dose mot.

Forutsetningen er at staten støtter opp om Klemetsrud-prosjektet. Uten investeringsstøtte er det vanskelig å videreføre et etablert, kompetent og erfarent fagmiljø som Norge trenger.

En stor og bærekraftig beslutning

Ingen norske leverandører hadde offshoreerfaring på 1970-tallet, men skaffet seg det som konsekvens av gode politiske beslutninger.

I dag er den norske leverandørindustrien verdensledende, og norske kunnskapsmiljøer kan betydelig mer om karbonfangst enn man kunne om offshore for femti år siden.

Noen store beslutninger former fremtiden. Å legge til rette for en ny, bærekraftig industri i Norge er en slik beslutning.

Vi kan utnytte vår kompetanse, naturgitte fordeler og robuste økonomi til å dra i gang en industri som ikke bare vil ha betydning for Norge og norske arbeidsplasser, men som har potensial til å gjøre den avgjørende forskjell i kampen om å nå livsviktige, globale klimamål.

Krisetid gir mulighet til å tenke nytt.

Selvfølgelig trengs kunnskap og kvalitetssikring før man fatter en så stor investeringsbeslutning. Men det trengs også en solid dose mot. Nå er tiden inne for ambisiøse og grønne industriinvesteringer.

Med karbonfangst i fullskala på Klemetsrud får vi et kinderegg for det norske samfunnet – for miljø, arbeidsplasser og avfallshåndtering.