Hopp til innhold
Kronikk

Skrittvis og kunnskapsbasert

Det nye året har blitt innledet med fornyet debatt om petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det nærmer seg valg. Partiene skal avklare sine standpunkter. Det gjelder også Arbeiderpartiet.

Det årlige skreifisket starter i januar og varer til april

Arbeiderpartiet sier nei til oljeboring i store deler av de omstridte områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja. Et samlet sentralstyre, minus AUF, står bak standpunktet.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

For Arbeiderpartiet handler spørsmålet om olje- og gassaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja om å forene interessene til natur og næringsliv, i første rekke fiskeri, reiseliv og petroleumsvirksomhet

Denne saken handler om å finne løsninger som gjør at fiskeri og reiseliv kan leve godt med petroleumsvirksomhet uten at sårbar norsk natur tar skade.

Den handler om hvordan vi kan beskytte naturområdene i det unike Lofoten samtidig som vi skaper flere arbeidsplasser og økt verdiskaping, og at dette ikke minst kommer Nord-Norge til gode.

Tredelt løsning

Dette er ikke nye problemstillinger i norsk naturforvaltning eller nærings- og petroleumspolitikk. I Norge har vi lang trening i å kombinere vekst med vern. Denne tilnærmingen kjennetegner også det forslaget som hele sentralstyret i Arbeiderpartiet, med unntak av AUF, nå har samlet seg om.

Løsningen sentralstyret, etter brede konsultasjoner, særlig med våre partifeller i nord, nå går inn for er tredelt:

For det første sørger vi for at mye av den mest verdifulle naturen i Lofoten-området får en sterkere beskyttelse.

Jonas Gahr Støre, leder, Arbeiderpartiet

Vi gir full støtte til den pågående prosessen for å gjøre Lofotodden til nasjonalpark. Vi foreslår å definere Vestfjorden som petroleumsfri sone. Vi foreslår videre å definere et petroleumsfritt belte på fem mil ut fra kysten der nasjonalparken sør i Lofoten vender ut mot Atlanterhavet.

Slik ønsker vi å sørge for at det sentrale Lofoten blir oljefritt. Her prioriterer vi hensynet til fiskenæringen, reiselivet og vernet av de unike naturområdene på og rundt Moskeneshalvøya.

For det andre slår vi fast at det i stortingsperioden 2017 til 2021 ikke skal settes i gang en konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet for områdene Nordland 7 og Troms 2.

Jonas Gahr Støre, leder, Arbeiderpartiet

Dette er områder som strekker seg fra sørspissen av Lofoten helt opp til Senja. I deler av disse områdene er kontinentalsokkelen spesielt smal. Eventuell olje- og gassproduksjon kommer derfor nær land og lett i konflikt med fiskenæringen.

For disse områdene mener vi det mest ansvarlige er å vente til vi har fått oppdatert kunnskap i den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten som skal revideres i kommende stortingsperiode. Først etter at denne kunnskapen om blant annet miljøstatusen i havet er oppdatert, vil vi, på et nytt landsmøte, vurdere om det er forsvarlig å åpne for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i disse områdene.

For det tredje åpner vi for konsekvensutredning av olje- og gassvirksomhet i Nordland 6, som er området syd for Lofoten.

Jonas Gahr Støre, leder, Arbeiderpartiet

En slik tilnærming handler om å gå forsiktig og skrittvis frem. Dette området ligger lengst fra selve Lofoten-området. Det ligger nærmest områder hvor det allerede utvinnes olje og gass i dag og hvor vi har infrastruktur på plass for petroleumsvirksomhet. Her er også kontinentalsokkelen bredere og mulige konflikter mellom fiskerinæringen og olje- og gassvirksomhet derfor færre.

For gjennomføringen av en konsekvensutredning må det stilles svært strenge krav til seismikk og samarbeid med fiskerinæringen. Fiskernes interesser må tillegges stor vekt. På et slikt grunnlag mener vi en konsekvensutredning i dette området er forsvarlig.

Klimamål

Norge skal nå sine klimamål. Arbeiderpartiet skal lede an i det arbeidet. Det har fra min første dag som partileder vært noe av det viktigste for meg. I fjor høst presenterte vi en konkret og ambisiøs plan for hvordan Norge skal kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent innen 2030. Det skal vi klare.

Spørsmålet om aktivitet i havområdene utenfor Lofoten handler i liten grad om hvordan vi skal nå disse klimamålene. Industrien, også olje og gass, må forholde seg til de målene. I vårt partiprogram vil vi stille strenge krav til at norsk olje- og gassvirksomhet ytterligere reduserer sine utslipp fra egen virksomhet.

Denne saken handler om å finne løsninger som gjør at fiskeri og reiseliv kan leve godt med petroleumsvirksomhet uten at sårbar norsk natur tar skade.

Det handler om å bygge videre på en fremgangsmåte der helhetlige forvaltningsplaner bidrar til å balansere oljenæringens interesser mot andre hensyn. Tillatelser skal være basert på føre-var-prinsippet og strenge krav til miljø og sikkerhet.

Strenge krav til oljeselskapene

I vedtaket understreker vi betydningen av lokale ringvirkninger av nåværende og fremtidig olje- og gassvirksomhet. Vi legger særlig vekt på at aktivitet i Nordland, Troms og Finnmark skal gi sterkere ringvirkninger lokalt og vi vil stille strenge krav til oljeselskapene om dette.

Jeg er trygg på at Arbeiderpartiet har funnet et balansepunkt i denne saken. Vedtaket forener standpunkter og er i tråd med en tradisjon hvor vi utvider petroleumsaktiviteten i nye områder skrittvis, hvor vi går kunnskapsbasert frem og hvor vi legger vekt på at lokale og regionale stemmer blir hørt.