Hopp til innhold
Kronikk

Joik i beste sendetid er ingen selvfølge

I min ungdomstid brukte de joik som mobbing. I dag er joik blitt en del av popkulturen.

ella marie

Historisk har vi vært redde for å dele joiken med andre.. Jeg er overbevist om at jo flere som lærer om joik og lærer seg å joike, desto bedre, skriver kronikkforfatteren.

Loga sámegillii (lenke til samisk tekst)

Om jeg hadde på meg kofta og gikk langs byens gater, var jeg mentalt forberedt på å bli latterliggjort gjennom joik. Det høres kanskje rart ut, men voksne mennesker etterlignet joiken «Sámi eatnan» som Mattis Hætta og Sverre Kjelsberg vant Melodi Grand Prix med i 1980, når de så meg på gata. Og jeg var ikke alene om å oppleve dette. Nå opplever jeg til min lettelse og glede, at hets er snudd til hyllest og heder, når joik tar stadig større plass i offentligheten og på TV.

I kveld står Ulrikke Brandstorp og samiske Ella Marie Hætta Isaksen på scenen under Stjernekamp-finalen. Sjanger etter sjanger har de blitt utfordret, og nå skal det endelig avgjøres hvem som får tittelen «Norges ultimate entertainer». Stjernekamp har vært en fantastisk reise på mange vis. I år som i fjor var joik en egen kategori som deltakerne måtte prøve seg på. Som en av Norges mest populære helgeunderholdningsprogrammer, samler Stjernekamp opp mot en million mennesker foran tv-skjermene.

Allmennkringkasting på sitt beste

TV-seerne har ikke bare opplevd joik. I sofaer over hele landet har folket i beste sendetid på lørdagskvelden lyttet nøye og diskutert om det faktisk er joik artistene fremfører. Dette er allmennkringkasting på sitt beste. Og Norges største aviser kaster terninger og er også med på å vurdere joikeprestasjonene.

«Nu har du solgt deg til djevelen», sa Boines far til henne da hun begynte å joike.

«Pavelich lager lyder som minner om joik, men roter det til når han skal gå» mener VGs anmelder. Dagbladet skriver dette om Ulrikke sitt forsøk: «På verset høres det ut som hun klarer å holde joiken mer nede i halsen, men når refrenget kommer så flyttes støtten et annet sted i kroppen og det blir mer sang igjen.»

Skjør skatt

Det ligger et solid stykke arbeid bak det å få joik som sjanger i Stjernekamp to år på rad. Gode krefter i NRK Sápmi, produksjonsselskapet Monster og i NRK i Oslo har bidratt for at det skulle skje. Det er imidlertid ikke slik at alle er enige om at dette utelukkende er positivt. Joik i nasjonale underholdningsprogrammer som Stjernekamp og Muitte mu skaper debatt. Akkurat som andre grupper har samer delte meninger.

Enkelte mener at joik hører fortiden til, mens andre kritiske røster mener vi er med på å ødelegge og utvanne vår dyrebare kulturarv ved å lære andre enn samer å joike.

Fortsatt finnes det flere kirker som ser på joik som ugudelig og syndig.

Joiken har vært en skjør skatt som vi har gjemt bort fra fremmede, og kun turt å vise frem til de vi er aller tryggest på. Toner, halvtoner og kvarttoner i en av Europas eldste musikktradisjoner som misjonærene lærte oss å stilne. Kun de dristigste lærte tradisjonen videre til de neste generasjonene. Derfor er det forståelig at det nå vekker debatt.

Joiken hører samene til, sier noen. Jeg kan forstå bekymringen sett i lys av historien, men det er en annen tid nå. I dag gjelder det å vekke interesse og nysgjerrighet for joik for å sikre den en god fremtid. Om joiken skal ut i verden, så kan vi ikke begrense den til kun samer. Men vi skal lære den bort med respekt og kunnskap. Og de beste læremestrene er joikemestrene selv. Tenk om joik en dag kunne oppleves like naturlig i den musikalske verden som opera!

Tar plass på nasjonale scener

Joik er en musikktradisjon som har overlevd mot alle odds. Flere hundre år tilbake ble joik bannlyst og erklært hedensk. Og ennå henger skammen over joiken i en del samiske miljøer. En skam som også vår fremste artist Mari Boine har fått føle på. «Nu har du solgt deg til djevelen», sa Boines far til henne da hun begynte å joike.

Joiken har vært en skjør skatt som vi har gjemt bort fra fremmede.

Fremdeles finnes det kirker i samiske områder hvor det ikke er tillatt å joike. Der ses det på som ugudelig og syndig å joike. NRK Sápmi som er en egen kringkaster innenfor NRK har som oppdrag å styrke samisk språk og kultur. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å stimulere til mer joik og samisk musikk for samer. Og vi skal fremme arenaer der joiken tar plass, både i det samiske samfunnet og på nasjonalt nivå. På den måten har NRK Sápmi også en viktig pådriverrolle internt i NRK.

Stjernekamp og NRK er blitt viktige nasjonale scener for unge samiske talenter. I 2013 var den første samiske artisten med i Stjernekamp. 19-åringen Agnete Johnsen kom helt til finalen. Før Ella Marie ble valgt ut som deltakere i årets Stjernekamp, vant hun Samisk Grand Prix og NRK Sápmis talentkonkurranse NRK Urbi. Deretter opptrådte hun på Spellemannsprisen for å overraske æresprisvinneren Mari Boine. Og i mai inviterte vi henne til å opptre med Kringkastingsorkesteret.

Om joiken skal ut i verden, så kan vi ikke begrense den til kun samer.

En annen ung talentfull artist vi kommer til å se mer av er Marja Helena Fjellheim Mortenson. Tirsdag 30. oktober opptrer hun med Kringkastingsorkesteret og Operakoret på Nordisk festaften som også sendes på NRK.

Mer joik i vente

Snart er Stjernekamp over, men allerede to uker etter finalen skal joik igjen underholde og engasjere Norge på lørdagskveldene. 10. november starter Muitte mu – Husk meg. Der følger vi seks kjente norske artister når de lærer å lage en joik til en de har kjær. Hver artist har sin kyndige joikemester som hjelper dem på reisen.

Jeg håper samer og andre nordmenn omfavner ulike måter å spre kunnskap for og kjærlighet til joik. Dette skjer ikke på én måte eller på én arena alene. Alle trenger ikke være begeistret for alle initiativer, men jeg er overbevist om at jo flere som lærer om joik og lærer seg å joike, dess lysere fremtid har joiken.

Om opera var forbeholdt italienere, er jeg usikker på om den ville overlevd som en tradisjon. Min drøm er at det finnes litt joik for alle.

Nyt lørdagene frem mot jul, og joik med!

--------------------------------------------------------------------------------

Sámegillii:

Luohti buoremus sáddenáiggis

Nuorran vásihin cielahuvvot luđiin. Jos fal gákti lei badjelis gávpoga váccedettiin, de ledjen ráhkkanan ahte cielahit ja futnot mu luohtelágan jienaiguin. Ollesolbmot vigge jievžžadit Sámi eatnan-luođi, mainna Simona Máhtte ja Sverre Kjeldsberg vuittiiga Melodi grand prix 1980:s, go oidne mu gávttiin gávpogis. Ja in mun lean dat áidna gii dán lean vásihan.

Munnje lea sihke geahpádus ja illu oaidnit ahte cielaheapmi lea jorran rápmin ja árvvusadnojupmin dál go luohtái lea čáhkkejuvvon stuorit ahte stuorit sadji almmolaš lávddiin ja TV:s.

Otne eahkedis deaivvadeaba Ulrikka Brandstorp guovttos Ella Marie Hætta Isakseniin Stjernekamp-loahppagilvvuin. Máŋggain šáŋŋeriin leaba geahččaluvvon, ja dál de mearriduvvo goabbá de šaddá “Norgga buoremus guoimmuheaddjin”. Stjernekamp lea leamaš issoras buorre mátki máŋgga láhkai. Dán jagi, nugo diibmáge, de lea luohti oassin das, ja nu lea datge juoga mas oasseváldit isket searaideaset. Stjernekamp lea vahkkoloahpa guoimmuhanprográmma, mii Norggas lea hui bivnnut ja čohkke hui olu olbmuid TV ovdii, lagabui miljovnna.

TV-geahččit eai leat dušše vásihan luođi. Máŋgga dálus miehtá riika leat olbmot lávvardagaid buoremus sáddenáiggi guldalan dárkilit ja digaštallan leago duođai luohti maid artisttat ovdanbidjet. Dá lea álbmotsáddehat buot buoremusas.

«Paverlich ráhkada jienaid mat orrot muittuheamen juoigama, muhto de moive veaháš go de vuolgá.», oaivvilda VG árvvoštalli. Dagbladet čállá Ulrikke juoigama birra gis ná: «Vearssain orru son nagodeamen juoiganšuoŋa doallat čoddaga bealde, muhto geardduheames de sirdása doarjja eará sadjái ja šuokŋa jorrá lávlaga guvlui.»

Bilidatgo luođi go oahpahat dan earáide?

Ahte oažžut luođi šáŋŋerin Stjernkampii nuppi jagi jo, lea garra barggu duohken. Sihke NRK Sámi, Monster-buvttadanfitnodat ja NRK Oslo searat dat leat duohtandahkan dan. Dattetge ii leat nu ahte buohkat leat ovtta oaivilis ahte dát doalvu buorrái. Luohti riikka dási guoimmuheapmin nugo Stjernekamp ja Muitte mu guoimmuhanprográmmain bohciidahttá digaštallama. Sápmelaččain, nugo earáge álbmogiin, leat máŋggalágan oaivilat.

Muhtumat oaivvildit luođi gullat ovddeš áigái, earát gis oaivvildit min bilideamen ja láivudeamen iežamet mávssolaš kulturárbbi go oahpahat earáid go sápmelaččaid juoigat.

Luohti lea leamaš rašes šiella, maid vierrásiin leat doalahan eret, ja dušše čájehastán daidda geaidda duođaid leat luohttán.

Šuoŋat, beallešuoŋat, njealjádasšuoŋat Eurohpá boarráseamos musihkkaárbevieruin, maid miššonearet oahpahedje min jaskkodahttit.

Luohti gullá sápmelaččaide, oaivvildit muhtumat. Ádden hui bures dán balu go geahččá historjjálaččat, muhto dál lea eará áigi. Dál fertet bohciidahttit beroštumi ja sáhkkivuođa luohái sihkkarastin dihte dasa buori boahtteáiggi. Jos luohti galggaš máibmái, de eat sáhte dan ráddjet dušše sápmelaččaide. Muhto mii galgat dan oahpahit árvvusatnimiin ja máhtolašvuođain. Buoremus oahpaheaddjit leat ieža juoigančeahpit. Jurddaš jos luohti sáhttá vásihuvvot seamma lunddolaččat musihkkamáilmmis go opera!

Gullogoahtá nationála lávddiin

Luohti lea musihkkavearru mii lea seilon garra áiggiid čađa. Máŋga čuohtejagi lea luohti garuhuvvon jaskatvuhtii ja adnojuvvon báhkindoaibman. Ja muhtun sámi birrasiin ain lea dat adnojuvvon heahpadin. Heahpatvuohta maid maiddái min njunuš artista Mari Boine lea gartan vásihit. “Dál de leat biruide vuvdojuvvon”, nu logai Boine áhči logai sutnje go juoigagođii.

Ain gávdnojit Sámis kirkut, gos gal ii suvvojuvvo juoigat. Doppe lea ain dat oaidnu ahte llea eahpeipmilaš ja suddu juoigat. NRK Sápmi lea sierra sáddehat NRK siskkabealde ja min bargun lea nannet sámi gielaid ja kultuvrra. Dehálaš bargu midjiide lea de movttiidahttit ahte luohti ja sámi musihkka ovdána sámiid gaskkas. Ja mii galgat maiddái ovddidit luohtearenaid sihke sámi servodagas ja nationála dásis. Dien láhkai lea NRK Sámis maiddái dehálaš áŋgiruššanbargu siskkáldasat NRK:s.

Stjernekamp ja NRK leat dehálaš nationála lávddit nuorra sámi taleanttaide. 2013:s oassálasttii vuosttaš geardde sámi artista Stjernekampas. 19-jahkásaš Agnete Johnsen beasai gitta finálii. Ovdalgo Ella Marie válljejuvvui oasseváldin dán jagi Stjernekampii, de vuittii Sámi Grand Prix ja NRK Sámi taleantagilvvu NRK Urbbi. Dan maŋŋá son lei Spellemann-bálkkašumi lávddis vuorddekeahttá guoimmuheamen gudnebálkkašumi vuoiti Mari Boine. Miessemánus bovdiimet su lávdái guoimmuhit Kringkastingsorkesteriin.

Eará nuorra taleanta lea artista Marja Helena Fjellheim Mortensson, gean mii beassat vásihit dávjjit. Maŋŋebárgga golggotmánu 30. beaivvi guoimmuha son ovttas Kringastingsorkersteriin ja Operakorain Davviriikkalaš feastaeahkedis, ja dat sáddejuvvo maiddái NRK:s.

Juoigamat eai noga diesa

Guokte vahku maŋŋá go Stjernekamp nohká, de fas luohti guoimmuha ja boktá beroštumi Norggas lávvardateahkediid. Skábmamánu 10. beaivvi álgá Muitte mu. Mii čuovvut guhtta dovddus Norgga artistta go oahpahaddet ráhkadit luođi, guhtege iežas ráhkkásii. Guđesge lea luohtečeahppi bagadeaddjin ja dat veahkehit sin mátkkoštit luohtemáilmmis.

Mun sávašin ahte sápmelaččat ja eará Norgga olbmot fátmmasta iešguđetlágan vugiid mo gáskkustit dieđuid ja ráhkesvuođa luohtái. Dát ii dáhpáhuva ovtta vuogi mielde dahje ovtta áidna lávddis. Eai buohkat dárbbaš guorrasit iluin buot vugiide, muhto lean áibbas sihkkar ahte mađi eanebut ohppet luođi birra ja ohppet juoigat, dađi čuovgadat boahtteáigi lea luođis.

Jos opera livččii dušše italialaččaide gullan, de in dieđe dadjat livččii go dat seilon árbevierrun. Mu sávaldat lea ahte gávdno veahá luohti guhtiige.

Návddaš lávvardateahkediid juovllaid rádjai, ja juoiggas donge!