NRK Meny
Kronikk

Frp i regjering gjennomfører!

Det er spesielt å konstatere at opposisjonspartiene i dag er positive til det vi gjør, og kritiserer oss for at vi ikke får gjort endringene raskt nok. Men minst like viktig som endringene er systemreformene vi har igangsatt.

regjeringen solberg

Frp har sittet i regjering i et halvt år, og denne helgen avholder partiet landsmøte. Kronikkforfatteren er nummer fire forfra på Kongens side.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Systemskifte, handlekraft og sunn fornuft – med folk flest i sentrum. Det skal kjennetegne Frp i regjering. Når Frps landsmøte denne helgen samles har H/Frp-regjeringen styrt landet i et drøyt halvår. Vi kan vise til mange konkrete endringer, men minst like viktig er systemreformene vi har satt i gang.

NRK og andre medier er veldig opptatt av å vise at Frp i regjering ikke har gjennomført hele vårt program. De har rett, men det stresser meg ikke. Jeg vet hva vi gjør og hva vi har startet, det gjør meg som Frp-er full av optimisme. Mange har fått med seg at vi sørget for at E18 i Vestfold er fremskyndet og at kontrollen av vogntog er firedoblet. Og at vi økte bevilgningene til veg- og jernbanesektoren med rundt to milliarder kroner. Jeg er glad for at alle partiene på Stortinget nå støtter disse grepene, men det måtte et regjeringsskifte til for at det vedtakene skulle tas. Det vitner om H/Frps vilje og evne til å prioritere infrastruktur. Jeg tror mange opplever både handlekraft og entusiasme i det vi gjør.

Mens nyheten om E18 Vestfold «brøt lydmuren» i nyhetsbildet, har veldig mye av vårt arbeid bare fått lokal oppmerksomhet. Dermed går de politiske kommentatorene glipp av helheten. Våre vedtak og satsinger viser hvordan regjeringen gradvis endrer måten staten skal jobbe med infrastruktur. Disse endringene er ofte viktigere enn nivået på bevilgningene. Jeg mener vi må slutte å skryte av hvor mye penger vi bruker på samferdsel, og heller se på hvor mange prosjekter vi får realisert (og nytteverdien av prosjektene). La meg derfor nevne litt av det vi holder på med om dagen.

Et bedre jernbanetilbud

Regjeringen mener jernbanen skal prioriteres for pendlerreisene i storbyområder, og på godstransport mellom byene. Vi jobber derfor med en større reform som skal forbedre og målrette jernbanesektoren. Vi vil at NSB og andre jernbaneaktører skal gi passasjerene et enda bedre reisetilbud, og at Jernbaneverket skal få mer forutsigbare rammer for sitt infrastrukturansvar. Dette er omfattende arbeid som vil ta tid. Desto viktigere er det å komme raskt i gang.

Dette er omfattende arbeid som vil ta tid. Desto viktigere er det å komme raskt i gang.

Ketil Solvik-Olsen

Vi jobber med å endre måten vi drifter landets godsterminaler, og vi har fremskyndet arbeidet både med utredning av ny godsterminal i Bergensområdet og plassering av godsterminal i Trøndelag. Vi har iverksatt arbeid med å realisere Ringeriksbanen, vi ser på mulighetene for tilkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, og på forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen. Men vi må også bedre tilbudet på kort sikt. Derfor har vi blant annet igangsatt arbeid med å doble antall avganger på Sørlandsbanen, og vi forlenger NSBs lokaltogområde i Trondheim til å inkludere Melhus.

Dessuten har vi initiert tettere samarbeid med Sverige om grensekryssende jernbane. Jeg er glad for engasjementet vi opplever både hos NSB, Jernbaneverket og andre jernbaneaktører. Det viser stor endringsvilje – og til dels store behov.

Mer vei, i raskere tempo

Tilsvarende jobber vi systematisk på vegsektoren. Et hovedgrep vil være å etablere et statlig veginvesteringsselskap, som kan løfte vegprosjekter uten å måtte se på årlige bevilgninger i statsbudsjettet. Vi har opprettet et infrastrukturfond på 30 milliarder kroner (målet er 100 milliarder kroner innen 2017), for blant annet å gi mer forutsigbar økning i bevilgningene til vedlikehold av veg og jernbane.

Dette er sløsing med skattebetalernes penger. Vi vil derfor forsøke å fremskynde bygging av nye tunneler for å unngå vedlikehold av de gamle.

Ketil Solvik-Olsen

Med økte bevilgninger fremskynder vi utvalgte vegprosjekter som kan gi bedre koordinert utbygging fremfor stykkevis og delt. E16 Bagn-Bjørgo er et eksempel. Vi har også fremskyndet arbeidet med E18 Arendal-Tvedestrand, E18 Bamble og E6 sør for Trondheim.

Vi ønsker å realisere et ferjefritt E-39 fra Kristiansand til Trondheim. Dette er et formidabelt prosjekt. Her har vi raskt, men grundig, tatt flere viktige trasevalg, slik at arbeidet med detaljplanlegging kan starte.

På enkelte strekninger er det planlagt oppgradering av eksisterende tunneler, samtidig som langtidsplanene tilsier at tunnelene skal erstattes med nye. Dette er sløsing med skattebetalernes penger. Vi vil derfor forsøke å fremskynde bygging av nye tunneler for å unngå vedlikehold av de gamle. Strynefjellstunnelene er et eksempel på dette.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Vi vil i større grad koble vegutbygging med fokus på langsiktig vedlikehold. Det gjenspeiles i kontraktene som nå utlyses for bygging av E6 Helgeland Nord. Vi vil kutte i planleggingstiden og raskere skjære gjennom politisk når ulike offentlige aktører kommer med sine innsigelser mot hverandre – slik vi gjorde på E6 Åkersvika i Hedmark.

Det er litt spesielt å konstatere at opposisjonspartiene i dag er veldig positive til det vi gjør.

Ketil Solvik-Olsen

Og, vi ber Jernbaneverket og Statens vegvesen jobbe langt tettere sammen der veg og jernbane kan bygges ut som fellesprosjekt, for eksempel i koblingen av Ringeriksbanen og E16 Sandvika–Hønefoss. Der skal det lages et felles forum for å håndtere konflikter og innsigelser tidlig i prosessen, i stedet for den vanlige sendrektige runden med brevskriving frem og tilbake mellom ulike parter.

Det er litt spesielt å konstatere at opposisjonspartiene i dag er veldig positive til det vi gjør. Ja, faktisk er de kritiske til at vi ikke får gjort endringene raskt nok. La meg derfor minne om at nevnte satsinger nå skjer fordi det er ny regjering. Mange at tingene her var faktisk forrige regjering imot da Frp og/eller Høyre fremmet de som forslag i Stortinget.

Bompenger

Når media og de rødgrønne kommenterer Frps innsats utelater de stort sett alle punktene ovenfor – det eneste de påpeker er at Frp ikke har fjernet alle bompenger. De koser seg litt ekstra over at det til og med vil bli opprettet nye bomstasjoner som følge av vedtak gjort under den rødgrønne regjeringen i Nasjonal Transportplan. Er det irriterende for en Frp-er? Ja, selvsagt. Frp gikk til valg på at noe mer av vår oljeformue på over 5000 milliarder kroner burde investeres i norsk infrastruktur og dermed fjerne bruken av bompenger. Dette vant vi som kjent ikke frem med i regjeringsforhandlingene, den kampen får vi ta på ny i valgkampen 2017. Men det er et faktum at med Frp i regjering blir det færre bomstasjoner og mindre bompengegjeld enn om Frp fortsatt satt i opposisjon. Det er fjernet bomstasjoner over hele landet, noe som tilsvarer nesten to milliarder kroner mindre i bompenger for bilistene. Enkelte av stasjonene vi har fjernet har hatt administrasjonskostnader på over 12 kroner per passerte bil. Det er meningsløst, og viser hvordan bompengeiveren mistet alle rammer. At disse stasjonene nå blir borte skjer kun fordi vi har en ny regjering.

Er det irriterende for en Frp-er? Ja, selvsagt.

Ketil Solvik-Olsen

Jeg har her fokusert på veg og jernbane. Jeg kunne nevnt tilsvarende prosesser innen telekommunikasjon, luftfart eller havnesektoren. Vi står på for å gi landets innbyggere bedre tjenester samtidig som vi rusker bort overadministrasjon og legger bedre til rette for sunn konkurranse mellom aktører. Havneansvaret er for øvrig underlagt Samferdselsdepartementet som følge av regjeringsskiftet. I dag mener «alle» at dette er en helt naturlig organisering. Men det måtte altså et regjeringsskifte til for at det skulle skje.