Hopp til innhold
Kronikk

Behov for opprydding på Trandum

Maktbruken på internatet må reduseres og de internertes rettigheter må ivaretas bedre.

Trandum utlendinginternat

Internatet på Trandum interneringsleir preges av fengselslignende forhold, og det bør det ikke, mener tilsynsrådet for Trandum.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Politiets utlendingsinternat på Trandum er siste stoppested for mange personer uten lovlig opphold i Norge, før de sendes ut av landet med tvang.

Tilsynsrådet ser alvorlig på hvordan de internerte behandles og ber om umiddelbar oppfølging fra ansvarlige myndigheter.

Vi i tilsynsrådet mener det eksisterer et unødig strengt kontrollregime på Trandum.

Det er verken kriminalitet eller straffbare forhold som ligger til grunn når noen interneres. Likevel preges internatet av fengselslignende forhold.

Personer som interneres på Trandum er i en svært sårbar og krisepreget situasjon.

Menneskene som plasseres der blir rutinemessig låst inn på sine celler mange timer i døgnet, selv om dette er både ulovlig og uforholdsmessig, mener tilsynsrådet.

Videre mener rådet at de har svært begrenset tilgang på egen telefon, internett eller PC uten at dette er verken nødvendig eller godt nok begrunnet.

Gjennomføring av frihetsberøvelsen har også betydelige mangler med hensyn til de internertes klageadgang, rettssikkerhet og tilgang på forsvarlig helsehjelp.

Personer som interneres på Trandum er i en svært sårbar og krisepreget situasjon. Mange har store helseplager og sterk frykt for framtiden. De kjenner sjeldent sine rettigheter, og er ikke i posisjon til å verken påvirke egen hverdag eller stille krav til oppfølgingen de mottar.

De er derfor prisgitt at driften og rammene ved Trandum ivaretar deres grunnleggende behov og sikrer deres rettigheter. Dette legger et stort ansvar på ansvarlige myndigheter og ledelsen ved Trandum. Tilsynsrådet mener dette ansvaret må forvaltes bedre.

Nødvendige endringer uteblir

Hvert år offentliggjør vi en årsmelding hvor vi beskriver og vurderer forholdene ved Trandum basert på våre tilsyn og samtaler med internerte, politiet og andre relevante aktører.

Vi har over tid påpekt at maktbruken på internatet må reduseres og at de internertes rettigheter må ivaretas bedre.

Dette er spesielt viktig fordi det handler om grunnleggende rettigheter og det ansvaret myndighetene har for sårbare og frihetsberøvede mennesker. Vi ser med uro på at manglene vi har tatt opp gjennom flere år i liten grad er blitt fulgt opp.

Helsetjenestene må forbedres både når det gjelder organisatoriske rammer, omfang og kvalitet.

Vi er ikke alene om å påpeke kritikkverdige forhold ved driften på Trandum.

Politiets eget tilsyn i 2020 rapporterte om manglende notoritet (etterprøvbarhet) og stilte spørsmål ved om maktbruken er i tråd med minste inngreps prinsipp.

Sivilombudet oversendte i mai 2021 et brev til Justis- og beredskapsdepartementet hvor de begrunner at praksisen ved Trandum gir risiko for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Men selv om behovet for grunnleggende endringer ved Trandum er vektlagt fra flere aktører, uteblir resultatene.

Omlegging av helsetilbudet på Trandum

Et positivt signal fra myndighetene er at Helsedirektoratet nå har anbefalt at helsetjenesten legges inn under det offentlige helsetilbudet og at dagens ordning med en legetjeneste på anbud, avvikles. Dette er i tråd med Tilsynsrådets anbefalinger.

For å oppfylle de internertes rettigheter må helsetjenestene forbedres både når det gjelder organisatoriske rammer, omfang og kvalitet.

I tillegg mener vi det er naturlig at denne pasientgruppen, som er frihetsberøvet og under offentlig kontroll, får sine helsebehov ivaretatt av nettopp det offentlige. Slik er praksis også i norske fengsler.

Det er verken kriminalitet eller straffbare forhold som ligger til grunn når noen interneres.

Vi ser optimistisk på denne endringen, men også denne prosessen har tatt svært lang tid. Vi ber derfor departementet prioritere saken slik at sårbare mennesker, som er frihetsberøvet av det offentlige, ikke blir ytterligere skadelidende i påvente av myndighetenes handling.

Mulighetenes tid er nå

I 2020 og 2021 har langt færre personer blitt internert på Trandum enn hva som var tilfellet før koronapandemien.

Vi mener dette gir særlig gode muligheter for å prøve ut nødvendige justeringer og endringer i praksis. Vi ser ingen grunn til å foreta nye utredninger eller utsette nødvendige endringsprosesser ytterligere. Mulighetenes tid er nå.

Vi ber derfor Justis- og beredskapsdepartementet om å følge opp de siste årenes gjentatte anbefalinger.

Bare slik kan de fengselslignende forholdene og det strenge kontrollregimet ved Trandum ta slutt.

Kronikken er undertegnet av Pål Morten Andreassen (leder), Birgit Lie (nestleder), Mads Harlem, Christl Kvam, Hanne Lossius og Heidi Wittrup Djup i Tilsynsrådet for Trandum.

Årsrapportene fra Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat kan leses her.