Kronikk

Barneekteskap er utbredt i Norge

Omfanget av barneekteskap og arrangerte barneforlovelser i Norge er mye større enn folk flest er klar over. Samtidig mangler vi tiltak og loven er utydelig. Barneminister Inga Marte Thorkildsen: Hva tenker du å gjøre med dette?

ROMANIA-GYPSY-CHILD MARRIAGE

Barneekteskap og arrangerte barneforlovelser er noe man ofte forbinder med fattige familier i land i Sør, men det skjer dessverre også i Norge. Røde Kors-telefonen har mottatt henvendelser om unge helt ned til i 11-års alderen som frykter å bli utsatt for tvangsekteskap ved utenlandsreise, skriver Røde Kors Norges Anne Marte Stifjeld og Tone Salthe. Bildet viser romjenta Lenuta Ibris fra Romania med dukkene sine, tatt den dagen hun ble giftet bort til en seks år eldre gutt.

Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Ei mindreårig jente tar kontakt med Røde Kors-telefonen: «Faren min vet at det er ulovlig å gifte seg før man er 18 år, men det var ikke noe problem for jeg kunne jo bare forlove meg».

Denne jenta er ikke alene, og Røde Kors-telefonen etterlyser spesifikke tiltak rettet mot barneekteskap og arrangerte barneforlovelser i Norge.

Barneekteskap og arrangerte barneforlovelser er noe man ofte forbinder med fattige familier i land i Sør, men det skjer dessverre også i Norge. Røde Kors-telefonen har mottatt henvendelser om unge helt ned til i 11-års alderen som frykter å bli utsatt for tvangsekteskap ved utenlandsreise. Vi erfarer at enkelte foreldre lager avtaler om ekteskap på vegne av sine barn, noe som kan skape redsel gjennom en hel barndom. Fra 2008 til 2012 mottok Røde Kors-telefonen 214 henvendelser om mindreårige som fryktet tvangsekteskap, og 53 fra/om barn som allerede var tvangsgiftet. Her er noen eksempler på henvendelser i 2012:

Jente under 18 år er tvangsforlovet. Ble tvunget til å leve med sin kommende ektemann, som utøvde grov vold.
Jente under 18 år ønsker ikke å gifte seg med den gutten faren har valgt, faren truer med drap.
Mindreårig jente blir presset til å gifte seg med en fetter i foreldrenes hjemland.
Jente er tvangsforlovet med en gutt siden hun var 14 år. Er nå over 18 år, og har brutt med familien.

Sakenes omfang og alvor er så stort at Røde Kors-telefonen har blitt med i det verdensomspennende nettverket Girls Not Brides.

Anne Marte Stifjeld og Tone Salthe i Røde Kors Norge

Sakenes omfang og alvor er så stort at Røde Kors- telefonen har blitt med i det verdensomspennende nettverket Girls Not Brides.

Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, som regjeringen la frem 27. februar 2013, inneholder gode tiltak om forebygging av tvangsekteskap i skolen og styrking av kompetansen i barnevernet. Dette er imidlertid ikke nok for å bekjempe barneekteskap i Norge.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Uklar aldersgrense for ekteskap?

For å forebygge barneekteskap er det viktig at det ikke eksisterer usikkerhet rundt minstealderen for når man kan gifte seg, som er 18 år. Ekteskapsloven § 1a første ledd gir mulighet til å gifte seg fra man er 16 år med foreldres og fylkesmannens godkjennelse. Dette er i praksis en snever unntaksregel. Vi erfarer likevel at den blir markedsført på rettighetsplakater på en slik måte at enkelte i de berørte miljø tror at 16 år er den alminnelige minstealderen for giftemål i Norge. Ønsker myndighetene denne uklarheten? Vil de at barn skal være usikre på sine rettigheter?

Jo yngre bruden eller brudgommen er, jo mindre reell sjanse er det til å kunne gi et informert samtykke, og stå imot familiens press.

Tone Salthe og Anne Marte Stifjeld i Røde Kors Norge

Unicef problematiserer eksistensen av informert samtykke før 18 år i rapporten Early marriage. Child spouses: Jo yngre bruden eller brudgommen er, jo mindre reell sjanse er det til å kunne gi et informert samtykke, og stå imot familiens press. Dette er vi enig i.

Fylkesmannen i Norge gir sjelden tillatelse til giftermål av mellom mindreårige, og kun hvis det foreligger sterke grunner, som graviditet og religiøs overbevisning (Rundskriv Q 20/2009). Dette er nettopp årsaker som kan føre til sterkt press om giftermål i enkelte miljø. Svenske myndigheter vurderer nå å fjerne sin unntaksregel, på grunnlag av den omfattende utredningen Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Norge bør vurdere det samme.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Omgår regelverk om giftermålsalder

«Hei! Jeg ringer fordi familien min har kommet med trusler de siste dagene. Jeg sa ja til å gifte meg med fetteren min som bor i hjemlandet da jeg var 16 år, men nå vil jeg det ikke lengre. Det vil ikke familien min akseptere». Dette er et eksempel på en henvendelse Røde Kors-telefonen har fått.

Vi oppfatter lovparagrafen som utydelig på om arrangerte barneforlovelser er lovlige i Norge, og oppfordrer myndighetene til å tydeliggjøre i barneloven om dette er forbudt eller ikke.

Tone Salthe og Anne Marte Stifjeld i Røde Kors Norge

Etter vår erfaring omgår enkelte familier regelverket om giftermålsalder ved å gifte bort sine barn gjennom religiøse seremonier eller ved uregistrerte vigsler. Slike uregistrerte ekteskap oppfattes i enkelte miljø som mer bindende enn juridisk gyldige ekteskap. Først etter at barnet fyller 18 år registreres ekteskapet i Norge for deretter å kunne søke om familiegjenforening.

Alvorlige overgrep

En annen måte å omgå regelverket om giftermålsalder er å forlove bort sine barn bort i ung alder. Barneloven § 30a sier at avtaler om ekteskap som foreldre gjør på vegne av sine barn, ikke er bindende. Vi oppfatter denne lovparagrafen som utydelig på om arrangerte barneforlovelser er lovlige i Norge, og oppfordrer myndighetene til å tydeliggjøre i barneloven om dette er forbudt eller ikke.

Barneekteskap og arrangerte barneforlovelser er alvorlige overgrep mot barn. Vi oppfordrer myndighetene til å lage spesifikke forebyggende tiltak for å bekjempe at barn blir giftet eller forlovet bort, samt at dette blir satt på den politiske dagsorden.

Barneminister Inga Marte Thorkildsen: Hva tenker du å gjøre med dette?