Hopp til innhold

UiB startar ny genforsking på det norske folk

Trond Mohn Stiftelse har tildelt til saman 18 millionar kroner til tre nye forskingsprosjekt under UiBs nye senter (Trace) som knyter saman grunnforsking og klinisk forsking om sjukdomsførekomst i befolkninga.

Dette skal gjerast ved å kombinere laboratorieforsking med forsking på befolkningsdata, det vil seie data som omfattar store deler av befolkninga, til dømes den norske mor, far og barn-undersøkinga (MoBa).

Svært mange nordmenn har gitt blodprøvar, helseopplysningar og samtykke til omfattande medisinsk og genetisk forsking på helsa si og genane sine.

– Norske forskarar har unik tilgang til data i gode nasjonale register og biologisk materiale, skriv UiB.

Forskarane vil bruke registerdata på nye måtar for å finne ut kvifor menneske blir råka av blant anna kreft, hjarte- og karsjukdom og sjukdomar i sentralnervesystemet.

Tone Bjørge (biletet) leiar det nye senteret.

Tone Bjørge, UiB
Foto: Walter N. Wehus / UiB