NVE: Omstridt sjøkabel til Storbritannia vil bli lønnsom

Den planlagte kraftkabelen mellom Hardanger og Storbritannia vil bli lønnsom, men gi dyrere strøm, ifølge NVE. Ordføreren i Eidfjord ønsker kabelen velkommen, mens SV og Sp er kritiske.

Cruiseskip i Eidfjord, august 2019

UT I FJORDEN: Sjøkabelen vil gå fra Simadalen, ut i Hardangerfjorden og videre til kystbyen Peterhead i Skottland.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Den omstridte sjøkabelen som er planlagt å gå mellom Hardanger og Storbritannia, vil gi et samfunnsøkonomisk overskudd, skriver NVE i en pressemelding.

Den 665 kilometer lange NorthConnect er en 1.400 megawatt likestrømskabel som er planlagt mellom Simadalen innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

NVE har vurdert virkningene av kabelen på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Konklusjonen er at prosjektet vil gi en økning i kraftprisen, som i neste omgang øker verdien av norsk kraftproduksjon.

– Dette er inntekter som vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Straumkabel frå Sima til Skottland

FRA SIMA TIL SKOTTLAND: NorthConnect vil føre strøm i en gigantisk kabel under vann.

Foto: NORTHCONNECT

Dyrere strøm

At kabelen er lønnsom i et samfunnsøkonomisk perspektiv, betyr likevel ikke at alle vil tjene på den.

– Norske strømpriser vil i årsgjennomsnitt gå opp 1–3 øre per kilowattime, sier Lund

I tillegg til strømpriser vil kabalen mest sannsynlig føre til økt nettleie oppgir NVE.

– Nettleien vil nok også øke litt dersom kablene blir bygget. Da er vi oppi 4-500 kroner alt i alt for en gjennomsnittshusholdning, men det vil variere mye fra størrelse på bolig og bosted, sier Lund.

Prisøkningen henger sammen med at inntektene fra allerede eksisterende utenlandskabler trolig vil gå noe ned om NorthConnect bygges.

Kjetil Lund

LØNNSOMT: Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE sier norske kommuner og fylkeskommuner vil kunne tjene på utbyggingen av kraftkabelen. De har ikke tatt stilling til selve byggespørsmålet.

Foto: Stig Storheil / NVE

Statnett må derfor kompensere for dette med å øke nettleien noe.

Omstridt utbygging

Onsdag var sjøkabelen tema i Politisk kvarter.

Kritikerne av prosjektet frykter både dyere strøm og svekkede konkurransevilkår for norsk industri.

Motstanderne mener det bør høstes erfaringer fra de to andre kraftkablene som er under utbygging, før det tas en avgjørelse om NorthConnect.

Marit Arnstad fra Senterpartiet mener sjøkabelen vil gi svekket konkurransefordel for norsk næringsliv.

– Det er også en bekymring at denne kabelen vil reduserte verdien til Statsnetts to sjøkabler som det allerede er gitt konsesjon til. Det betyr økt nettleie for oss alle, sier Arnstad.

SV mener byggingen av sjøkabelen bør stanses helt.

– Det kan ikke bare være økonomiske konsekvenser som skal ligge til grunn for om kabelen skal bygges eller ikke. Konsekvensene for norsk industri og muligheten for å bruke norsk kraft til å kutte fossil energi bør også veie tungt, sier miljøpolitisk talsperson Lars Haltbrekken.

Se debatten om sjøkabelen på Politisk kvarter her

– Positivt klimatiltak

Ifølge NVE er det ikke vurdert som uforsvarlig om kabelen blir satt i drift innen utgangen av 2024, som er den foreløpige tidsrammen.

Miljøstiftelsen Zero er positive til bygging av kabelen.

– Dersom Skottland får strøm fra Norge via denne kabelen, kan det gi nærmere to millioner tonn reduserte CO2-utslipp. Det er ca. fire prosent av Norges klimagassutslipp. Denne kabelen vil definitivt være det aller største klimatiltaket norske politikere har mulighet til å vedta i år – klimaeffekten her er veldig stor, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen Zero.

Planlagd bygg i Simadalen

STORT BYGG: I fjor viste NorthConnect fram hvordan anlegget vil se ut der sjøkabelen kan komme i land i Hardanger.

Foto: NorthConnect

Ut på høring

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) sier i en kommentar til NRK at NVEs vurdering nå vil bli sendt ut på en tre måneders høring før politikerne skal vurdere om NorthConnect bør få konsesjon.

– I departementets behandling vil vi vurdere alle samfunnsmessige nyttevirkninger og kostnader ved prosjektet. Den endelige beslutningen vil være basert på en helhetlig vurdering av prosjektets samlede virkninger i tråd med energilovens krav og Stortingets føringer, sier Freiberg.

Store naturinngrep

Lokalt i Simadalen må det bygges en kraftstasjon og et sikringsanlegg for ras og flom. Et areal på totalt 50 dekar vil gå med til utbyggingen. I tillegg vil en lokal tretype gå tapt.

Ordføreren i Eidfjod, Anders Vatle (Sp), mener likevel den lokale verdiskapningen vil veie opp for naturtapet.

– En slik investering vil ha store ringvirkninger for oss lokalt. Vi har ikke så mange bein å stå på utenom turismen, sier Vatle.

Han legger til at investeringen trolig også vil bety økte skatteinntekter. I tillegg er det gjort en avtale om at overskuddsvarmen fra anlegget skal forvaltes lokalt.

I NVEs analyse vil NorthConnect gi et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år. Analysen er basert på NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse for 2019–2040.