Helse Førde må kutte 55 årsverk

Helse Førde må kutte lønskostnader tilsvarande 55 årsverk i 2008.

Helse Vest har pålagt Helse Førde å legge inn ein reserve i budsjettet på 11 millionar kroner i år, men dette er ikkje gjort.

For kvar månad som går før dette kuttet blir gjennomført, aukar talet på personar som må slutte for at helseføretaket skal klare sparekravet.