Dette svarer Sidsel Isachsen på kritikken

Påtaleansvarlig Sidsel Isachsen får sterk kritikk av Spesialenheten for måten hun håndterte Monika-saken på. Nå svarer hun på kritikken.

Politiinspektør Sidsel Isachsen

SIDSEL ISACHSEN: Påtaleansvarlig Sidsel Isachsen ble frifunnet for grov uforstand i tjenesten av Spesialenheten, som henla saken mot henne 'på bevisets stilling'.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Påtaleansvarlig i Monika-saken, Sidsel Isachsen, fikk flere spørsmål og ble forelagt kritikken fra Spesialenheten av NRK. Isachsen har klaget inn påtalevedtaket til Riksadvokaten, og hun anser dermed at saken er under etterforskning.

– For en politijurist som Sidsel Isachsen er det viktig å ikke prosedere saken sin i media, forklarer hennes advokat, Svein Holden.

BAKGRUNN: Spesialenhetens kritikk mot påtaleansvarlig | Fryktet rabalder i media om saken ble gjenopptatt

Hun har likevel gått med å gi noen skriftlige svar på e-post til NRK.

Derfor henla jeg saken

– Avgjørelsen er truffet av meg som påtaleansvarlig. Saken ble avgjort på grunnlag av det totale etterforskningsmaterialet som forelå sommeren 2011. Foruten avhør stod særlig de rettsmedisinske undersøkelser og Folkehelseinstituttets daværende konklusjon mht. DNA-analyser sentralt.

Spesialenheten skriver at de mener du ikke kan holdes ansvarlig alene for Monika-saken, fordi du hadde «dialog med andre, også overordnede». Hvor mye rådførte du deg med andre?

– I en slik sak er det naturligvis løpende dialog med etterforskerne på saken, men det var også dialog med andre uten at jeg ønsker å gå nærmere inn på med hvem og hvilket omfang dette hadde. Som det har kommet frem ble også statsadvokaten, som er min overordnede i påtalespørsmål i denne type saker, gitt en orientering underveis og før jeg traff avgjørelse i saken. Dette er i tråd med det som er vanlig og i henhold til instruks i saker av denne art. Jeg kan selvsagt ikke kommentere det nærmere innholdet av disse samtalene.

Hvor godt er dette belyst i saken?

– Jeg ønsker ikke å kommentere spørsmålet om saken er belyst på en fullstendig måte i media. Jeg har ikke kommentert noen konkrete sider av saken i media – først og fremst fordi jeg har tatt min taushetsplikt på alvor og fordi dette er en sak som fremdeles er under etterforskning. Hvorvidt min overholdelse av lovpålagt taushetsplikt har hatt betydning for opplysningen av saken og min rolle, er jeg av samme grunn avskåret fra å kommentere. Min rolle i saken har vært under gransking og jeg har også av den grunn ikke kunnet gi noen kommentarer. Granskingen pågår som kjent fortsatt.

Avviser frykt for media

Spesialenheten mener hensynet til reaksjoner i media kan ha påvirket beslutningen om å ikke gjenåpne Monika-saken i 2014. Hvor godt kjenner du deg igjen i det?

– Hensynet til reaksjoner i media har aldri vært styrende for mine avgjørelser, verken i denne saken eller i andre saker. Jeg har gitt klart uttrykk for dette, og ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer når det gjelder Spesialenhetens vedtak.

Spesialenheten mener at den påtalemessige behandlingen av Monika-saken ikke var god nok. De mener det ikke var bevismessig grunnlag for å henlegge saken i 2012. Hva er ditt svar til det?

– Jeg konstaterer at Spesialenheten er av den oppfatning at det i denne saken ikke var riktig å henlegge saken med den begrunnelse som er gjort. Jeg tar det til etterretning og har ikke kommentarer utover dette, skriver Isachsen.

Svarer ikke på flere spørsmål

Spørsmålene Isachsen ikke svarer på, er kritikk av at hun har framstilt saken upresist, at hun kom med påstander om Kristina Sviglinskaja som ikke ble undersøkt, og at hun ikke forsto reglene for henleggelse godt nok.

– Når det gjelder dine øvrige spørsmål med referanse til Spesialenhetens etterforskning og rapport, er dette spørsmål som både direkte og indirekte berører den pågående etterforskning av saken. Jeg ønsker derfor ikke å kommentere disse spørsmål på dette tidspunkt.

SAMLESIDE: Alt om Monika-saken