Avdekket feil som har pågått i mange år

Granskingsrapporten fant en rekke kritikkverdige forhold, men ingen bevis på korrupsjon.

Diskusjonen gikk aktivt ved framleggingen av rapporten.

OMFATTENDE: Granskingssaken på Tjøme har vært mye diskutert de siste månedene. I går kveld ble rapporten lagt frem for åpne dører på Tjøme.

Foto: Kirvil Håberg Allum / Tønsbergs Blad

Granskingsrapporten ble lagt fram i formannskapsmøtet onsdag kveld. BDO undersøkte 125 saker som har vært innenfor mandatet. Videre har de sett på 35 saker som de fikk henvendelser om fra publikum. Ikke alle ble nærmere vurdert da de var utenfor mandatet. Granskeren har intervjuet ti personer.

Thomas Nielsen i granskingsselskapet BDO fortalte at under granskingen ble det fremmet påstander om at tidligere byggesaksleder og Harald Svendsen og hans etterfølger har tatt imot penger eller andre fordeler for å saksbehandle byggesaker i en bestemt retning.

BDO fant ikke bevis for dette da de undersøkte om det fantes verdioverføringer eller lignende, som kunne gi indikasjoner på at det er gitt eller mottatt «utilbørlige fordeler» ved behandling av byggesaker.

– Jeg må si jeg er veldig lettet at både korrupsjon og sammenblanding av roller ikke ble påvist. Vi har vært veldig spent på hva granskingen vil gi oss, sier ordfører Bente Bjerke.

Samtidig har granskingen bekreftet nær relasjon mellom arkitekt Rune Breili og Harald Svendsen. Granskingen avdekket at de utvekslet vennetjenester, hadde et forretningsmessig samarbeid og sosial omgang.

«Svendsen burde derfor reist spørsmålet om habilitet ved behandling av byggesaker hvor arkitekt Rune Breili var involvert », står i rapporten.

Behandlet ikke saker riktig

Granskerne har konsentrert seg om et utvalg av byggesøknader som har kommet fra arkitektkontoret Rune Breili og partnere.

«Vår gjennomgang av byggesaker som involverte det aktuelle arkitektkontoret har identifisert at saker er saksbehandlet på en måte som ikke alltid ivaretar relevant regelverk eller er fulgt opp på en tilstrekkelig måte.»

BDO påpeker at flere saker var dårlig opplyst. En av sakene er i Dalsveien 90. Denne saken er en av fire saker der byggesakslederen som tidligere i år ble suspendert, har ytt tjenester gjennom sitt enkeltmannsforetak.

«Tiltaket var avhengig av dispensasjon, som ble gitt på uriktige forutsetninger, ettersom søknaden ga en forståelse om at tiltaket på 6 kvadratmeter skulle omfatte bygging av bad. De riktige forutsetningene kunne ha medført en annen vurdering hos Hovedutvalget, og derved resultatet av behandlingen.», står det i rapporten

BDO peker på at kommunen har en plikt til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Granskeren påviser at det ble gitt tillatelser uten tilstrekkelig begrunnelse. Enkelte klagesaker på enkeltvedtak er ikke saksbehandlet i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

«BDOs gjennomgang viser at i noen saker er det ikke avholdt forhåndskonferanser med agenda og referat. I ni saker manglet tilstrekkelig dokumentasjon på eksisterende bebyggelse, i tre saker kunne det reises spørsmål om hvorvidt saksbehandler har fattet vedtak uten tilstrekkelig kompetanse, i to saker var det gitt tillatelse på vilkår uten tilstrekkelig begrunnelse, mens i to saker var det manglende oppfølging av klage/sak etter opphevelse av Fylkesmannen.»

Feil praksis

Men det er ikke bare feil og mangler i enkeltsaker som avdekkes. Granskerne peker på at Tjøme kommune generelt har hatt en feil praksis og ikke alltid behandlet byggesakene etter boka.

«BDOs vurdering er at etablert praksis for saksbehandling av byggesaker i Tjøme kommune, på enkelte områder, er basert på en regelforståelse BDO mener ikke ivaretar gjeldende regelverk i Forvaltningsloven, Plan- og bygningsloven og Byggesaksforskriften. BDOs undersøkelser har vist at etablert praksis har vært gjeldende siden før 1998, og at denne praksisen er formidlet gjennom opplæring av byggesaksbehandling fra tidligere til nåværende ledere og ansatte.»

Granskerne skulle også vurdere habiliteten til tidligere byggesaksleder Harald Svendsen og hans etterfølger som tidligere i år ble suspendert da det ble kjent at han hadde et firma på si og hjalp folk med byggesøknader.

«Saksbehandlers habilitet skulle blitt vurdert»

Vedkommende har også vært daglig leder hos arkitektfirmaet Breili og partnere i tre år fra 2011 før han gikk tilbake til byggesaksavdelingen i kommunen.

Granskingen avdekker at han behandlet tre søknader som han selv sendte inn byggesaksdokumentasjon på vegne av arkitektkontoret Breili da han jobbet der. Granskerne konkluderer med at saksbehandlers habilitet skulle blitt vurdert.

« I de aktuelle sakene forekom det ikke noen form for dokumenterte vurderinger av habilitet. Ingen av sakene er behandlet av et sideordnet organ eller av en annen ansatt kommune.», står det i rapporten.

Tjøme kommunehus

STORT PRESS: Ordfører, Bente Bjerke, forteller om et stort press på kommunen og de involverte mens denne saken har pågått.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

– Fikk ikke særbehandling

Samtidig konkluderes det i rapporten at saksbehandlerne ikke har vært inhabile til å behandle saker fra Breili & Partnere og at arkitektfirmaet ikke har blitt forskjellsbehandlet i forhold andre aktører ifølge BDO:

«Kvaliteten på saksbehandlingen er i mange av de gjennomgåtte byggesakene vært mangelfull, men det er ikke avdekket at særlig nære relasjoner mellom arkitektkontoret Breili & Partnere MNAL AS og enkelte saksbehandlere har ført til at noen saker har blitt fordelaktig saksbehandlet.»

Men ifølge rapporten foreligger det brudd på kommunens etiske regelverk.

«Harald Svendsen har, gjennom utveksling av vennetjenester med Rune Breili i 2010, kommet i en situasjon som kan ha medført konflikt mellom kommunens interesser og Svendsens personlige interesser». Også hans etterfølger kan ha kommet i interessekonflikt da han på fritiden har ytt tjenester utover kommunens veiledningsplikt i byggesaker gjennom eget foretak i 2015. Videre begikk kommunestyrerepresentant Arild Einang brudd på kommunens etiske regelverk da han kjøpte tjenester fra en saksbehandler i byggesaksavdelingen.

Rapporten peker videre på at ansatte i Plan, teknikk og miljø ikke er gitt tilstrekkelig opplæring i kommunens etiske retningslinjer. «Varslede tiltak er ikke gjennomført og kommunens deltakelse i korrupsjonsnettverk har ikke bidratt til at ansatte har økt bevissthet.», står det i rapporten.

Granskerne savner også retningslinjer for delegasjonssaker.

«Rådmannen er delegert kompetanse til å fatte vedtak i saker etter plan- og bygningsloven som ikke er av prinsipiell betydning. Hvilke saker som er av prinsipiell betydning åpner for skjønn. Det er for Tjøme kommune ikke identifisert dokumenterte retningslinjer for vurderingen av hvilke saker som er av prinsipiell betydning.»

Ordfører Bente Bjerke sa etter møtet på onsdag at granskingssaken har vært krevende for Tjøme kommune, men at de vil bruke rapporten i læringsøyemed.

– Vi har hatt en tung periode, men denne prosessen har vært nødvendig. Vi skal ta lærdom av dette, sier Bjerke.

Mannen som var byggesaksleder frem til sommeren svarer torsdag kveld via sin advokat. Der skriver advokaten at de ikke vil kommenter saken i dag, og at de vil ta stilling til NRK sine spørsmål i morgen.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med den pensjonerte byggesakslederen, Harald Svendsen i dag.