Aulivassdraget forurenset

Aulivassdraget har store forurensningsutfordringer viser tiltaksanalyse. Det er spesielt forurensning fra landbruket og urenset kloakk som det pekes på som de store forurensningskildene i analysen.

Aulielva
Foto: Jan Gulliksen / NRK

Tiltaksanalysen for Aulivassdraget er utarbeidet med deltakelse fra en rekke fagmiljøer og med representasjon for fem ulike kommuner, Vestfold fylkeskommune og fylkesmannen. Det er Tønsbergs ordfører Petter Berg (H) som har ledet den politiske styringsgruppen for vannområdet.

Noen vannområder sterkt forurenset

Enkelte vannforekomster får betegnelsen "dårlig eller svært dårlig tilstand" i analysen. Men det pekes også på områder for godt fiske. Og på frivillige organisasjoners og ildsjelers innsats for blant annet å legge ut gytegrus i bekkene for å bedre gyting og oppvekst for sjøørret.

Kloakkutslipp skal saneres

For å få slutt på kloakkutslippene så bør det etableres gunstige finansieringsordninger og tilskudd til fellesanlegg, heter det i analysen. Det foreslås en tiltaksperiode for kloakkutbedring som skal starte i 2016 og være endelig sluttført i 2021.

Utslipp fra landbruket

Landbruket bør stimuleres til å redusere utslippene via eksisterende støtteordninger. Utgangspunktet må være at det ikke blir et produksjonstap for bonden. Dette er særlig viktig i disse svært viktige matproduserende områdene, heter det.

Et samfunnsansvar

Når det gjelder restaurering av elveløpet så må det bli et samfunnsansvar fordi oppgaven er alt for stor for den enkelte grunneier og kostnadene er alt for høye, heter det.

Det er svært mye leirjord i området og derfor betydelig tilsig til vassdraget. Det er spesielt forurensningen av fosfor som utgjør en sterk forurensningskilde.

Forurensningen av Aulivassdraget fører også til implikasjoner for badevannet i byfjorden påpekes det i tiltaksanalysen.

Økt satsing på turisme og friluftsliv

Analysen oppfordrer til å tenke kultur og turisme i sammenheng, for eksempel padling med kulturhistorie. Det ønskes bedre informasjonsmatriell for å finne fram til spesielt interessante områder i elva. Et av tiltakene som foreslås er også å skape blest om vassdraget gjennom fiskekonkurranser, skøytearrangementer og lignende. Analysen foreslår å øke tilgjengeligheten for fiskere og kano og kajakkpadlere. Sett naturopplevelsen i sentrum og det bør utvikles et stisystem langs elva, foreslås det.