Kråkebollene ødelegger for fiskebestanden

Torskebestanden i ytre Oslofjord har gått drastisk ned. Kråkebollenes beiting på tareskogen har en del av skylda.

Grønn kråkebolle

KONSEKVENSER: Kråkebollene beiter ned tareskogen i Oslofjorden. Dette har konsekvenser for fiskebestanden.

Foto: Hartvig Christie, NIVA

– Man kan se endringer i arters utbredelse som er lette å forklare i forhold til for eksempel oppvarming, samtidig ser vi store endringer i økosystemet langs kysten som skjer raskt og i stort omfang. Disse endringene er vanskeligere å forklare, sier Kjell Magnus Norderhaug fra Norsk Institutt for vannforskning.

Hvordan det står til med Oslofjordens helsetilstand, var spørsmålet som ble stilt under Oslofjordens Friluftsråds fagdag.

Klimaforandringer, miljøgifter, fremmede arter og fritidsfiske påvirker helsetilstanden til Oslofjorden. Ifølge Norderhaug kan man se konsekvenser allerede i dag.

Menneskelig påvirkning

Store områder med tareskog langs kysten i Nord-Norge har vært beitet ned av kråkeboller i flere tiår. Nå ser det ut til at tareskogen er på vei tilbake i den sørlige delen av dette området, men i Oslofjorden ser man fortsatt ingen endring. Mangel på tareskog kan få store konsekvenser for fiskebestanden.

– Tareskogen er et levested, oppvekstområde og næringsområde for en vrimmel av arter. Det er også oppvekstområde for fisk, sier Norderhaug.

Årsaken til hvorfor kråkebollene dominerer i Oslofjorden er uvisst, men en global studie viser at det er menneskelig aktivitet som mest sannsynlig er årsaken til at tareskogen forsvinner på grunn av kråkebollebeiting.

Even Moland og Kjell Magnus Norderhaug

ENDRINGER: Oslofjorden er utsatt for store endringer i økosystemet. Even Moland ved Havforskningsinstituttet (HI) og Kjell Magnus Norderhaug fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) var blant innlederne under Oslofjordens Friluftsråds fagdag.

Foto: Karin Grønn Madshus / NRK

Stor torskenedgang

– For de fleste fiskebestandene som finnes i ytre Oslofjord har pilene pekt bratt nedover i en årrekke. Særlig står det spesielt dårlig til med kysttorskbestandene på hver side av Oslofjorden, sier Even Moland, ved Havforskningsinstituttet.

Ifølge Even Moland ved Havforskningsinstituttet har antall voksen torsk i ytre Oslofjord sunket med mellom 80 og 90 prosent sammenlignet med torskebestanden for 18 år siden.

Han mener løsningen er å begrense fisket. En av måtene man kan gjøre dette på er å opprette bevaringsområder der fisken får være i fred.

– Er du bekymret for fiskebestandene?

– Jeg er bekymret for at vi mennesker ikke skal bli flinkere til å ta i bruk kunnskapen og tolke tegnene for å iverksette tiltak når det trengs.