NRK Meny
Normal

Fant feil ved sju av 15 saker avgjort av administrasjonen i Tjøme kommune

Sju av 15 delegerte byggesaker avgjort av administrasjonen i sommer, lider av saksbehandlingsfeil. Noen vedtak må trolig oppheves.

Gunnar Rougnø

BEHANDLET SAKER: Det er kommunalsjef Gunnar Rougnø som har hatt ansvaret for byggesaksavdelingen som har behandlet delegasjonssakene i sommer.

Foto: Emira Holmøy

Det er konklusjonen i et internt notat NRK og Tønsbergs Blad har fått tilgang til. Det var i siste møte til Hovedutvalget for miljø og teknikk i august at politikere Anne Lindgaard-Berntsen (Tjømelista) og Siri Foyn (Ap) reagerte på en del avgjørelser som ble tatt av administrasjonen i løpet av sommeren.

– På siste møte ble det stilt spørsmål rundt delegasjonssaker. Derfor har vi bestemt oss for at vi skal gjennomgå disse, sier kommunaldirektør Margrethe Løgavlen på Nøtterøy som fra 1. september er ansatt i 40 prosent stilling som kommunalsjef i Tjøme kommune, som et ledd i sammenslåingsprosessen mot Færder kommune.

15 saker ble gjennomgått. Konklusjonen i et internt notat sendt til politikerne, er at sju saker er beheftet med saksbehandlingsfeil, én har en mindre saksbehandlingsfeil slik at den ikke anses som ugyldig, én får OK under tvil da den mangler både tegninger og nabovarsler og én har riktig konklusjon, men søknaden er mangelfull. Det betyr at kun fem av 15 saker ble behandlet helt korrekt og på bakgrunn av tilstrekkelig dokumentasjon.

Margrethe Løgavlen

SJEF: Kommunaldirektør Margrethe Løgavlen er fra 1. september ansatt i 40 prosent stilling som kommunalsjef i Tjøme kommune, som et ledd i sammenslåingsprosessen mot Færder kommune.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Utvalgsleder Pål Syse er overrasket over resultatet.

– Jeg ble overrasket, selvsagt, over at det var så mange saker som det var feil med. Jeg hadde ikke forventet dette. Det skal ikke skje, sier Syse.

Satt på vent

Hovedutvalget skal gå gjennom sakene på nytt sammen med både ny kommunalsjef Løgavlen, og kommunalsjef Gunnar Rougnø, på neste møte 20. september. Byggesakene som ble godkjent, men som har saksbehandlingsfeil, blir satt på vent.

– I sakene der det ble gjort feil, blir tiltakshaverne fortløpende informert, slik at de ikke igangsetter arbeidene eller fortsetter med det som er påbegynt, sier Syse.

Gjennomgangen viser at seks av sakene som ble godkjent, krever dispensasjon. Blant annet fra arealplan, byggeforbud i strandsonen og tiltaksforbud i LNF -område. Noen vedtak anses som ugyldige og bør oppheves, står det i notatet.

To av sakene skulle også blitt sendt til Fylkesmannen for uttalelse. En av dem er i Flekkenveien hvor en eier har søkt om fradeling/arealoverføring. Tiltaket ble godkjent. Kommunalsjef Løgavlen skriver i notatet til Hovedutvalget:

«Tiltaket er i strid med plan. Parsellen som ønskes sammenføyd ved en grensejustering er regulert til LNF, mens eiendommen er regulert til bolig. Her må det søkes dispensasjon fra LNF-formålet. Dispensasjonssøknaden skal sendes til høringsuttalelse hos Fylkesmannen og Statens vegvesen jf. planportalen. Dessuten er veien som eiendommen er knyttet til registrert som en skogsbilvei. Konklusjon: saksbehandlingsfeil.»

– Administrasjonens ansvar

Utvalgsleder Syse peker på at det er administrasjonens ansvar at saksbehandlerne tolker regelverket riktig og har den rette kompetansen.

Det er kommunalsjef Gunnar Rougnø som har hatt ansvar for byggesaksavdelingen som har behandlet delegasjonssakene i sommer.

– Hva tenker du om at det ble funnet så mange feil?

– Det har jeg ikke tenkt å kommentere nå. Jeg fikk beskjed av konstituert rådmann at det er advokat Heggøy som skal uttaler seg om dette, sier Rougnø.

– Dette er nye saker som ikke er direkte knyttet til granskingen. Hva er begrunnelsen for at et advokatfirma skal uttale seg på vegne av kommunen?

– Det vet jeg ikke. Det har jeg ikke spurt om. Jeg har bare fått beskjed fra rådmannen, sier Rougnø.

– Hva slags rutiner har dere hatt? Pleier du å lese gjennom delegasjonssaker før de blir avgjort?

– Jeg tror ikke jeg skal svare på det. Det er advokat Heggøy som skal svare, sier Rougnø.

Konstituert rådmann Johnny Steinsvåg svarer på spørsmålet om hvorfor kommunen selv ikke kan uttale seg om denne saken:

– Vi vil ha en helhetlig uttalelse så lenge granskingen av byggesaksavdelingen pågår. Derfor skal dette gå via advokat. Det er mulig at disse sakene ikke er en del av granskingen, men det vet vi ikke. Administrasjonen vil ikke bli beskyldt for å ha påvirket granskingen. Vi har overhodet ikke noe med den å gjøre, sier Steinsvåg.

Advokat Tor Erik Heggøy opplyser at granskingen gjelder i utgangspunktet kun byggesakene som involverer arkitektfirmaet Breili og partnere og to saksbehandlere i Tjøme kommune. Ifølge kommunalsjef Gunnar Rougnø er ikke Breili-sakene blant de siste delegasjonssakene.

I en e-post skriver Heggøy på vegne av kommunen: «Det er for tidlig å si noe om utfallet av denne gjennomgangen, men generelt gjelder at det kun er feil som kan ha hatt innvirkning på et vedtaks innhold som kan begrunne eventuelle omgjøringer".

Advokat Tor Erik Heggøy i Oslo tingrett

ADVOKAT: Tor Erik Heggøy er advokat på vegne av Tjøme kommune.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

– Ser ikke bort ifra flere feil

Utvalgsleder Syse ser på gjennomgangen av delegasjonssaker fra siste møte og granskingen av byggesaksavdelingen som to atskilte saker.

– Har du tillit til at administrasjonen har behandlet sakene korrekt tidligere?

– Jeg har hatt tillit at det har vært gjort korrekt tidligere. Men når dette nå kommer opp, så ser jeg ikke bort ifra at det kan ha vært gjort feil tidligere også. Men det har vært en spesiell situasjon i saksbehandlingskapasitet i sommer på grunn av pågående gransking, sykefravær og suspensjon, sier Syse.