Dro samboeren langs gulvet etter håret

En mann fra Tønsberg fikk straffen sin nesten doblet etter å ha vært voldelig og mishandlet samboeren sin. Aktors påstand om syv måneders fengsel, ble til ett år bak murene.

Tønsberg tingrett.

STRENG STRAFF: Tønsberg tingrett dømte nylig en mann til et års fengsel for mishandling av samboeren. Dette er en understreking av skjerpingen av straff for vold i nære relasjoner.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

39-åringen fra Tønsberg og kvinnen han var samboer med er begge rusmisbrukere og har levd i et kortvarig og turbulent samboerskap.

Mannen har ved flere anledninger utøvd vold og mishandlet kvinnen i løpet av 2017. Han har blant annet slått, sparket og truet samboeren.

Nå er han dømt i Tønsberg tingrett.

– Regime med frykt og terror

Retten anser at det har vært et mønster med vedvarende og gjentatt krenkelser av samboeren, og omtaler situasjonen som "et regime av frykt og terror i hjemmet", med intens vold og trusler.

Det groveste tilfellet fant sted i august i år. Mannen slo henne da i hodet, kastet henne i gulvet, banket hodet hennes i gulvet og dro henne bortover gulvet etter håret.

Samfunnsproblem

Vold og trusler i nære relasjoner er et betydelig samfunnsproblem, hvor sterke allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres med styrke. Det er den senere tid satt økt fokus på vold og mishandling i nære relasjoner.

Dette har gitt seg utslag i form av lovendring med økt strafferamme for slik vold, og politiske føringer om å skjerpe straffenivået ytterligere i slike saker.

Understreker skjerpet straffenivå for mishandling

Dommen fra Tønsberg tingrett er et håndfast bevis på at det skal gis strenge reaksjoner på saker med mishandling og vold i hjemmet/nære relasjoner.

Tingretten, som i denne saken ble administrert av sorenskriver Dag Carlstedt, dømte derfor mannen til et års fengsel. Dette til tross for at aktoratets påstand var syv måneders frihetsberøvelse.

Domfelt for vold gjentatte ganger

Mannen er tidligere domfelt for vold en rekke ganger, også i nære relasjoner.

Han ble i 2009 dømt for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter mot sin daværende samboer.

Retten mener han gjennomgående har blitt mildt behandlet straffeutmålingsmessig tidligere. Siden dette ikke har virket preventivt, og det faktum at samfunnet har uttalt vilje til å reagere strengt på vold i hjemmet, gjør at tingretten ga mannen er såpass streng straff.