Arbeidstilsynets konklusjon

Rapporten fra Arbeidstilsynet er på 15 sider, her er konkusjonen.

Rapporten bygger på tilsynsbesøk den 5. mars 2008 hos Byggmester Harald Langemyhr AS, org. nr 983453562 på byggeplass Økern sykehjem, Økernveien 151og Sinsen barnehage, Lørenveien 7B.

Varsel om pålegg

Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven § 18-6 første og sjette ledd. Vi viser i denne saken også til allmenngjøringsloven § 8. På bakgrunn av de ovennevnte funn og påpekninger vurderer vi å gi følgende pålegg:

1. Virksomheten skal sørge for at det utarbeides arbeidsavtaler som tilfredsstiller minimumskravene som fremkommer i arbeidsmiljøloven § 14-6. Pålegget anses først oppfylt ved oversendelse av nye arbeidskontrakter for de 47 kontrollerte arbeidstakerne på byggeplass Økern sykehjem og Sinsen barnehage samt øvrige ansatte i virksomheten. Disse skal være underskrevet både av arbeidsgiver og arbeidstaker.

Frist for gjennomføring: 15.mai 2008

2. Virksomheten må sørge for at utsendte arbeidstakere får dekket kost, losji og reise når de reiser mer enn 60 km fra bosted til arbeidssted, jf. Allmenngjøringsforskriften § 6.

Pålegget anses oppfylt ved fremleggelse av inngåtte avtaler mellom de 47 kontrollerte arbeidstakerne og arbeidsgiver i henhold til allmenngjøringsforskriften. Det samme gjelder for de øvrige ansatte i virksomheten som er utsendte. Frist for gjennomføring: 15. mai 2008

3. Virksomheten må sørge for at arbeidstiden blir planlagt og utført i henhold til kravene i arbeidsmiljøloven § 10-4 eventuelt § 10-5. Dersom gjennomsnittsberegning etter § 10-5 skal anvendes, skal det utarbeides en arbeidsplan hvor det fremgår den daglige og ukentlige arbeidstid og plassering av friperiodene.

Pålegget anses oppfylt ved oversendelse av timelister for mai og juni 2008. Dersom det er inngått en avtale om gjennomsnittsberegning, skal det fremlegges en arbeidsplan hvor det fremgår daglig- og ukentlig arbeidstid hvor også friperiodene i gjennomsnittsperioden inngår. Planen skal være underskrevet av arbeidsgiver og arbeidstakere. Frist for gjennomføring: 15. juli 2008

4. Virksomheten må sørge for at lønnsutbetalingen er i samsvar med lønnsbetingelsene etter allmenngjøringsloven § 4. Det må også sørges for at det er samsvar mellom utbetalte timer og timelistene.

Pålegget anses oppfylt ved fremleggelse av lønnsavregning og timelister for mai og juni 2008. Frist for gjennomføring: 15.juli 2008

5. Virksomheten må sørge for at det betales overtid for arbeid utover alminnelig arbeidstid i henhold til arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-5. Overtid skal betales med 50 % i tillegg til ordinær lønn. For arbeid utover ordinær arbeidstid i tidsrommet mellom kl. 2100 og 0600 og på søn- og helligdager skal det betales et tillegg på 100 % av timesatsen jf. Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge § 5.

Pålegget anses oppfylt ved fremleggelse av timelister og lønnsavregninger for mai og juni 2008 hvor overtid er spesifisert. Frist for gjennomføring: 15.juli 2008

6. Virksomheten må sørge for at bolig som blir stilt til disposisjon for arbeidstaker, oppfyller krav med hensyn standard, størrelse, innreding og vedlikehold jf. arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd og forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler av 16. februar 1995 nr 170 kap. 4 personalrom.

Pålegget anses oppfylt når det fremlegges en innkvarteringsplan med bostedsadresser og en erklæring om at boforholdene er i henhold til lovens krav. Frist for gjennomføring: 15. mai 2008

Arbeidstilsynet skriver så: Dersom virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet i ovenfor eller til de pålegg med frister som Arbeidstilsynet vurderer å gi, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest 5. mai 2008.

Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil det gis pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varslet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten.