Tromsø kommune får kritikk av Arbeidstilsynet

Omfattende gransking av arbeidsmiljøet i kommunen.

Video TILSYN-TROMSO-270910-TR_TR.mp4

Tromsø kommune må forbedre arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, konkluderer Arbeidstilsynet i Troms.

Arbeidstilsynet varsler at de vil pålegge Tromsø kommune en rekke tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.

En rapport viser at det er flere mangler ved kommunens arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Blant annet får kommunen kritikk for at arbeidet med vanskelige psykososiale saker er for dårlig.

Til sammen har kommunen fått varsel om seks pålegg som må gjennomføres før 1. februar neste år.

– Kommunen har i utgangspunktet et godt HMS-system og gjennomfører mange positive HMS-aktiviteter. Samtidig har Arbeidstilsynets tilsyn avdekket flere forbedringsområder, og vi opplever at kommunen er lydhør og positive til hva de kan gjøre enda bedre for å ivareta sine arbeidstakere, uttaler tilsynsleder Angela Westphal i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet varsler disse påleggene:

  • Tromsø kommune skal foreta en gjennomgang av- og forbedre sine rutiner for kartlegging og utarbeidelse/iverksettelse av handlingsplaner og oppfølgingstiltak etter gjennomført kartlegging.
  • Tromsø kommune skal kartlegge arbeidsmiljøet og utarbeide tidfestede handlingsplaner i de besøkte enhetene.
  • Tromsø kommune skal foreta en gjennomgang av sine rutiner for avviksbehandling og foreta en hensiktsmessig forbedring av disse, og sørge for at arbeidstakere og ledere på alle nivåer blir gjort kjent med hvordan avviksbehandling skal skje.
  • Tromsø kommune skal foreta kartlegging av behovet for HMS-opplæring blant ledere og arbeidstakere i de besøkte enhetene.
  • Tromsø kommune skal sørge for at arbeidstakere og ledere på alle nivåer bli informert om kommunens konflikthåndteringsrutiner, og at de får kjennskap til hvordan rutinene skal brukes.
  • Tromsø kommune skal gjennomgå sine rutiner for intern rapportering og oppfølging, og vurdere om disse er hensiktsmessige eller om de må endres. Deretter skal kommunen sørge for at rutinene implementeres i alle enheter og på alle nivå i kommunen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.