Satire-Stig om dynepolitikk

Denne uka er Satire-Stig opptatt av strømpriser.

Satire-Stig om dynepolitikk

Satire-Stig om dynepolitikk

Satire-Stig om bilkjøring i skiløyper

Satire-Stig om bilkjøring i skiløyper

Satire-Stig om nynorsk i fylkeskommunen

Satire-Stig om nynorsk hjå fylkesmannen.

Satire-Stig om veganere

Satire-Stig om veganere

Uke 43

Uke 42