NRK Meny
Normal

Sambuarpar frikjent for vald mot born

Eit foreldrepar frå Sogn og Fjordane vart dømde i tingretten for barnemishandling. No har Gulating lagmannsrett frifunne paret.

Borna vart tekne hand om av barnevernet i 2013, og i fjor vart foreldreparet dømde til ti månadars fengsel, fire av dei utan vilkår, for å ha mishandla, sparka og slått borna. På bakgrunn av motstridande forklaringar frå borna har Gulating lagmannsrett no frifunne dei to.

Saka hamna i rettssystemet på bakgrunn av uromeldingar frå ulike offentlege etatar og andre som hadde ein relasjon til familien. Foreldreparet har sjølve skildra situasjonen i heimen som krevjande, men har heile tida halde fast på at dei ikkje har vore valdelege.

Borna skal i dommaravhøyr ha skildra vald og mishandling, men lagmannsretten kan ikkje sjå bort frå at opplysningane ikkje er korrekte, står det i dommen. I dommen legg også lagmannsretten vekt på at borna skal ha blitt oppmoda av andre om å fortelje at dei vart utsette for vald i heimen.

Etter lagmannsretten si oppfatning er borna sine forklaringar ikkje konsistente og har indre motsetnadar.

Avgjerda frå lagmannsretten er i stor grad basert på dei same bevisa som vart lagde fram i førre rettsinstans, og omfattar også informasjon og dokumentasjon frå barnevernet og avhøyr av vitne.