Redusert overskot for Paxar NTP

Merkelapp-bedrifta Paxar NTP i Gaupne hadde eit overskot i fjor på 3,8 millionar kroner. Det er nesten 3 millionar kroner dårlegare enn året før.

Årsaka er mellom anna eit ekstraordinært godt sal i 2004, då verksemda gjekk med 6,7 millionar i overskot, seier økonomisjef Einar Kvam.

- Då fekk vi ti millionar ekstra i omsetnad som like godt kunne ha kome i 2005. Det blir meir eller mindre ei periodisering, for det underliggande kostnadsnivået og drifta var relativt lik dei to åra. 

Hjørnesteinsbedrift

Hjørnesteinsverksemda i Luster har vakse seg stor dei siste åra og sysselset i dag rundt 100 tilsette. Men sjølv om tala viser eit dårlegare overskot i fjor, var fjoråret driftsmessig eit vel så godt år som året før, seier Kvam.

Miste stor kunde

- Det forklarar eg med at vi i 2005 hadde ein eingongskostnad på 1,5 millionar kroner som ikkje er direkte relatert til drifta. I tillegg vart den største eksportkunden vår kjøpt opp av ein konkurrent mot slutten av 2004. Denne kunden kjøpte for 10-15 millionar kroner i året, og det greidde vi langt på veg å erstatte i 2005 med sal til nye kundar, så eigentleg var 2005 eit bra år for oss.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.