Hopp til innhold

Ikke fritak fra veibruksavgift for reindrifta

Stortinget debatterte tirsdag innholdet i den nye Reindriftsavtalen 2022/2023, og nå er saken ferdigbehandlet med votering.

Forslag om å be regjeringen innføre fritak fra veibruksavgifta for driftskjøretøy i reindrifta, ble nedstemt av stortingsflertallet.

Det var partiene Rødt og Fremskrittspartiet som hadde fremmet et slikt forslag.

De argumenterte med at reindrifta, i likhet med jordbruket, har fått store utgifter på grunn av dyrere drivstoff.

I Stortingsdebatten ga landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) uttrykk for at hun hadde forståelse for at dyrere drivstoff førte til store ekstrakostnader for reindrifta, men hun påpekte at dette med veibruksavgift ligger under Finansdepartementet, og ikke under Landbruksdepartementet.

Et forslag fra Rødt om å be regjeringen gjenoppta arbeidet med å få på plass en ny svensk-norsk reinbeitekonvensjon, ble også nedstemt av stortingsflertallet.

Det ble heller ikke flertall for Frp`s forslag om å be regjeringen vurdere ytterligere redusering av øvre reintall.

10.februar ble staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) enige om en ny Reindriftsavtale, og stortingsflertallet sluttet seg til denne avtalen.

Den nye avtalen har en ramme på 180 millioner kroner, Det er en økning på 15,5 millioner kroner sammenlignet med inneværende avtale.

Stortinget
Foto: Tore Ellingseter / NRK