Hopp til innhold

OD: Oljeproduksjonen i 2040 kan bli ein tredjedel av i dag

STAVANGER (NRK): Det har blitt vesentleg færre leitebrønnar på norsk sokkel i 2020. Utan nye funn vil produksjonen falla kraftig etter 2030, viser prognosane til Oljedirektoratet.

Leteboring

Talet på leitebrønnar på norsk sokkel er halvert samanlikna med i fjor. Koronapandemien er hovudforklaringa.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Etter to år med auka leiteaktivitet har talet på leitebrønnar på norsk sokkel gått kraftig ned i 2020. Det kjem fram av Oljedirektoratet sin årlege ressursrapport for leiting.

Medan det var om lag 60 leitebrønnar på sokkelen i fjor, anslår direktoratet at talet vil enda på rundt 30 i år.

Det er koronapandemien som i hovudsak har fått oljeselskapa til å utsetja planlagde leiteoperasjonar.

Torgeir Stordal

Torgeir Stordal er leitedirektør i Oljedirektoratet.

Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

– Dei aller fleste avgjerdene om å utsetja såg me alt i mars. Då var det veldig stor usikkerheit om det var mogleg å gjennomføre desse operasjonane, seier Torgeir Stordal, direktør for leiting i Oljedirektoratet.

I tillegg har lågare pris og lågare etterspurnad etter olje ført til at selskapa har kutta i leitebudsjetta sine.

Usikkert kor mykje leiting det blir framover

– Det ser ut som det blir meir utfordrande for selskapa å få tak i pengar og støtte til å driva med leiting, seier analytikar i Rystad Energy, Tore Guldbrandsøy.

Både han og leitedirektøren i Oljedirektoratet trur at leiteaktiviteten vil ta seg opp i tida framover, men spørsmålet er kor mykje.

Tore Guldbrandsøy

Tore Guldbrandsøy er analytikar i Rystad Energy.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Guldbrandsøy meiner det er spesielt to ting som vil påverka kva selskapa vel å gjera.

– På kort sikt er det koronapandemien. På lengre sikt er det energitransformasjonen, som nå går føre seg for fullt. Den har meir påverknad i det lengre biletet når det gjeld etterspurnad etter olje og prising av olje og gass.

For som analytikaren påpeiker: Det kan ta ti til 15 år frå ein har gjort eit funn til produksjonen er i gang.

Trur oljeproduksjonen vil falla raskt etter 2030

Slik det ser ut i dag, vil oljeproduksjonen på norsk sokkel truleg nå toppen i 2025 eller 2026. Så vil den gå nedover.

Difor meiner Oljedirektoratet at det no hastar med leiting.

– Produksjonen vil falle spesielt etter 2030, dersom det ikkje blir gjort nye olje- og gassfunn. Me har ein infrastruktur som i enkelte område vil bli avvikla over tid. Det er viktig at leitinga blir gjort medan infrastrukturen framleis er tilgjengeleg, så i desse områda hastar det med leiting allereie nå, seier Stordal.

Og utan nye funn vil det bli henta opp vesentleg mindre mengder olje frå sokkelen.

– Prognosane framover viser at i 2040 vil produksjonen vera om lag ein tredjedel av i dag, dersom det ikkje blir gjort nye funn, seier direktøren for leiting.