Ingen regler

Stavanger kommune har vedtatt at ordførerens lønn skal omfatte alt arbeid han gjør for kommunen. Åtte betalte styreverv i selskap hvor kommunen har eierinteresser regnes ikke som kommunalt arbeid. 

I Stavanger finnes det ikke noe forbud mot at politikere kan sitte i styreverv i kommunale selskap. Det finnes heller ikke noen regler for hvor mange styreverv en politiker kan ha eller hvor mye penger han eller hun kan motta i honorar.

Både Oslo og Bergen har for lengst vedtatt forbud og restriksjoner mot at politikere kan innvilge seg selv styrehonorar for å representere kommunen i kommunale selskap. 

Bergen strammet inn regelverket for honorarer i 2002, men innførte allerede i 1998 regelverket første gang for ordfører og kommunalråder.

Total forbud

Oslo innførte tilsvarende restriksjoner allerede for femten år siden. Hverken byrådsmedlemmer eller bystyremedlemmer har adgang til å ha styreverv i kommunale eller interkommunale foretak, selskaper eller virksomheter.

De har heller ikke lov til å sitte i private selskaper med sete i kommunen eller i selskap som har økonomiske eller politiske interesser overfor kommunen. 

Honoreres ikke

I Bergen kommunes honorarreglement heter det under kapittelet ”Begrensninger”:

”Ordfører, varaordfører, kommunalråder tilstås ikke godtgjøring for deltagelse i de politiske organ som omfattes av dette reglementet.”

Reglementet omfatter et femtitalls kommunale as, stiftelser og andre selskap i Bergen.

Det heter videre i reglementet:

”Dersom Bystyret eller Byrådet oppnevner ordfører, varaordfører eller kommunalråder til verv i styrer utenfor kommunen hvor Bergen kommune har representasjon - har Bergen kommune ingen innflytelse på denne honorering. Eksempler her kan være div aksjeselskaper som buss-selskaper, kraftselskaper, m.v.”

Ordføreren i Bergen sitter imidlertid ikke i noen av disse aktuelle selskapene.

Alt arbeid

Stavanger kommune har vedtatt at ordførerens lønn i Stavanger skal være lik rådmannens lønn, eksklusiv bilgodtgjørelse. Bruttolønnen for både rådmannen og ordføreren i Stavanger er pr i dag 736 000 kroner.

I reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkår i Stavanger kommune står det følgende om ordførerens lønn:

”Ordfører utbetales fast årlig godtgjørelse tilsvarende 100 % av rådmannens lønn, eksklusiv bilordning.

I tillegg mottas 2 aviser (1 lokalavis og 1 riksavis), telefongodtgjørelse og dekking av mobiltelefonregning.

Ved redusert stilling reduseres godtgjørelsen i forhold til stillingsbrøk.

Godtgjørelsen omfatter alt arbeid ordføreren utfører for kommunen.”

Uklart

Ordføreren i Stavanger er klar på at han ikke utfører styrearbeidet i eksterne styreverv for kommunen, men for det enkelte selskapet han sitter i styret for. Det sier Leif Johan Sevland selv til NRK Rogaland.

Administrerende direktør Cicil T. Aarrestad i Rogaland Revisjon – som også er et interkommunalt selskap – sier at reglementet i Stavanger kommune kan være uklart og dermed være gjenstand for misforståelser. Men;

- Kommunens reglement kan etter vår oppfatning kun regulere forholdet mellom kommunen og ordføreren og ikke forholdet mellom ordfører og de enkelte eksterne juridiske subjekter, sier Aarrestad til NRK Rogaland.

Bytter hatt

I henhold til aksjeloven står det enkelte styremedlem personlig ansvarlig for driften i selskapet. Det betyr i praksis at politikerne bytter hatter når de går fra bystyresalen og inn i styrerommene, fra å representere eieren til å representere selskapet.

Like fullt opererer en rekke av de kommunale selskapene med styrepresentasjoner der den enkelte styrerepresentant eller leder blir titulert med stillingstittel som ordfører, fylkesordfører eller gruppeleder. Ordførerne avbildes også med ordførerkjeder i åreberetninger, publikasjoner og nettsider for de kommunale aksjeselskapene.