– Må vurdere å gi bilistene vikeplikt for syklistene

Det er stor usikkerhet om hva som er reglene for vikeplikt i møtet mellom sykkel og bil, viser ny undersøkelse fra Vegvesenet. – En såpass liten grad av forståelse gir grunnlag for å vurdere en endring av regelverket, sier seniorrådgiver i Vegvesenet.

Trikk i morgenrushet i Oslo

Syklister og bilister kjemper om plassen i vegbanen på vei til jobb.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

En undersøkelse Statens vegvesen har gjort blant syklister og egne ansatte i region sør viser stor usikkerhet om hvem som har vikeplikt mellom sykkel på gang/sykkelveg og bil på veg.

– Halvparten av syklistene mente de hadde vikeplikt. Flertallet av de vegvesenansatte mente bilfører hadde vikeplikt for syklisten. Trafikkreglene sier det motsatte av det flertallet i undersøkelsen mente, sier Ann Karin Midtgaard, seniorrådgiver i Statens vegvesen i en pressemelding.

Ifølge Vegvesenets analyser av sykkelulykker skjer mange av dem i kryss mellom gang- eller sykkelveg og sidevei eller avkjørsel.

Syklisten har vikeplikt

I trafikkreglene står det at “Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen”. Syklister på gang- og sykkelveg har altså vikeplikt for biler på vegen.

65 prosent av de som har svart i undersøkelsen mener at bilister på sidevei har vikeplikt for kryssende syklister på gang- og sykkelveg.

– At oppfatningene er så delte om hvem som har vikeplikt, tyder på at reglene er kompliserte eller ulogiske. Det fører også til at skilting og utforming av kryss ikke underbygger vikepliktsreglene og dermed skaper enda mer forvirring hos trafikantene, sier Midtgaard.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Syklister vs bilister

Møtet mellom syklister og bilister kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Kan være farlig

Vegvesenet understreker at usikkerhet om hvem som har vikeplikt ikke trenger å være farlig. Det kan føre til økt aktsomhet og nedbremsing når man nærmer seg et kryss. Det som derimot er farlig er hvis begge trafikantene tror at den andre har vikeplikt og kjører ut.

– Hovedargumentet mot å gi bilister vikeplikt for syklister på gang- og sykkelveg, har vært at det kan redusere syklistenes aktsomhet i kryss og dermed føre til flere ulykker. Det er særlig bilister som skal svinge av fra hovedvegen og krysse gang/sykkelvegen som vil ha problemer med å se syklister i samme kjøreretning som seg selv, sier Midtgaard.

Vurderer å gi bilistene vikeplikt

Spørreundersøkelsen gir grunnlag for følgende konklusjoner, ifølge Vegvesenet:

  • Vikeplikten oppfattes ikke likt
  • Vikepliktsreglene er ikke enkle og entydige
  • Skilting og utforming av kryss og avkjørsler underbygger ikke alltid regelverket

– Kanskje vikepliktsreglene bør endres slik at bilfører får vikeplikt for gang- og sykkelveier. Det vil gi syklister økt prioritet i forhold til bilene i tråd med nasjonale mål om økt sykling. Men kanskje det samtidig vil føre til høyere ulykkesrisiko for syklister, sier Midtgaard.

Skal tas opp i Nasjonal transportplan

I forslaget til Nasjonal transportplan 2014–2023 skal vikepliktsreglene for syklister gjennomgås på nytt.

Dagens uklarhet om vikepliktsreglene tilsier at det må gjøres et valg, mener Vegvesenet.

– Man må enten endre dagens praksis med skilting og annen markering slik at den konsekvent underbygger eksisterende regelverk eller endre dagens regelverk for å tilpasses eksisterende skilting og forståelsen det virker som om de fleste har av vikeplikten, skriver Vegvesenet i pressemeldingen.