NRK Meny
Normal

Mattilsynet strammer grepet om Haldenvassdraget

Innfører forbud mot aktiviteter og utstyr i seks måneder.

Kreps

STRENGERE TILTAK. Mattilsynet innfører nye og strengere tiltak for å hindre videre spredning av krepsepest.

Foto: Anders Winlund/NRK

For å hindre spredning av krepsepest i Haldenvassdraget har Mattilsynet fastsatt en forskrift som forbyr bestemte aktiviteter og pålegger desinfeksjon av utstyr i et kontrollområde.

Den nye forskriften skal vare i seks måneder og trådte ikraft umiddelbart fra 25. september i år.

Les også:

Kreps

PÅBYR VARSLING. I den nye forskriften påbys å melde funn av døde eller syke kreps til Mattilsynet.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

Frykter krepsedød

Krepsepest kan føre til at den utrydningstruede edelkrepsen i sjøen dør ut.

Mattilsynet tar forholdet svært alvorlig og fra forrige uke ble nye tiltak for å hindre videre spredning innført.

Ved tilsynets hovedkontor fastsatte man før helgen «Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Haldenvassdraget».

Fastsettelsen kom kort tid etter at det er påvist krepsepest på edelkreps og forekomst av signalkreps i Rødenessjøen i Marker kommune i Østfold.

Les også:

Nye sluser på Ørje

KAN STENGE SLUSER. I forskriften, datert 25. september i år, varsler Mattilsynet at de kan komme til å iverksette ytterligere smittehindrende tiltak i kontrollområdet. (Ørje sluser på bildet).

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Legger bånd på aktiviteter

Forskriften gjelder i et kontrollområde som omfatter hovedløpet av Haldenvassdraget nedstrøms Fosserdam til Ørje sluser i Marker kommune og Aurskog-Høland kommune i Akershus.

Kontrollområdet omfatter også sideløp til vassdraget nedenfor Fosserdam oppstrøms til nærmeste naturlige eller kunstige vandringshinder for kreps.

Kontrollområdet omfatter i tillegg landområdene 1000 m på hver side av høyeste målte vannstand etter 1. mai 2005.

Innenfor kontrollområdet er det blant annet forbudt å fange levende kreps eller å plukke død eller levende kreps, samt å oppbevare kreps i bur eller teiner.

Det er også forbudt å flytte levende og døde ferskvannskreps innen kontrollområdet,
og å føre levende kreps og andre akvatiske organismer inn i kontrollområdet, samt å føre levende og døde fisk og andre akvatiske organismer ut av kontrollområdet.

Les hele forskriften her

Påbyr desinfisering og varsling

Foruten forbud mot en del aktiviteter påbyr nå Mattilsynet berørte om å sørge for at båter og vannsportutstyr, fangst- og fiskeredskaper, anleggsmaskiner, vannbeholdere og annet utstyr eller redskaper som har vært benyttet i området tørkes fullstendig og desinfiseres, før de benyttes utenfor området.

Innenfor området skal tilsvarende tiltak gjennomføres dersom gjenstander tas ut av vannet før de flyttes oppstrøms.

Det påbys også å melde funn av døde eller syke kreps til Mattilsynet.

Les også:

Nok en innsjø i Haldenvassdraget er tapt etter at den uønska signalkrepsen nå har spredd seg til Rødenessjøen i Marker. For grunneiere som i årevis har kjempet for å holde krepsepesten unna - betyr det nå slutt på krepsefiske.

Kan stenge sluser

I forskriften varsler Mattilsynet videre om at de kan komme til å iverksette ytterligere smittehindrende tiltak i kontrollområdet.

Mattilsynet kan gi påbud om stenging av sluser, anlegg som er anlagt for at fisk og andre akvatiske dyr kan forsere vandringshindre, herunder fisketrapper, og annet for å hindre at smitte spres til andre deler av vassdraget.

Men Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i forskriften og sette vilkår for dispensasjonen.

Det vil bli slått hardt ned på forsettlig eller uaktsomt overtredelse av bestemmelsene med straff og mulkt.

Den vedtatte forskriften gjelder i seks måneder i påvente av at ny forskrift eventuelt blir fastsatt etter høring.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: