NRK Meny
Normal

Massivt brudd på anbudsreglene

Halden kommune refses av Norske Arkitekters Landsforbund for grovt brudd på anbudsreglene, da kommunen laget kommuneplan.

Halden kommune rådhuset

TYPISK KOFA-SAK. Norske Arkitekters (NAL) Landsforbunds Konkurransesekretariat mener Halden kommunes håndtering av arbeidet med kommuneplan 2011-2023 er en ulovlig anskaffelse, og en typisk sak for KOFA.

Foto: Rainer Prang / NRK

Da Halden kommune skulle lage Kommuneplan for 2011-2023 ble det utlyst et anbud, som skulle ligge i prisklassen 100 000 til 500 000 kroner.

Halden kommune sendte den 28. mai i fjor ut anbudsinvitasjon til selskapene Asplan Viak, Multiconsult AS, SWECO, Rambøll og Norconsult.

Den 4. juni 2010 leverte Rambøll og Asplan Viak sine tilbud.

Anbudsreglene gjelder når det offentlige kjøper inn varer eller tjenester, og når disse overstiger fastlagte terskelverdier.

I Norge er terskelverdiene for vare- og tjenestekontrakter 500 000 norske kroner, mens det er noe høyere for energi- og byggekontrakter.

Anskaffelser som overstiger terskelverdiene omfattes av EØS-avtalen og WTO-avtalen om offentlige anskaffelser.

Kommuneplan Halden

KOSTET 1,7 MILLIONER. Halden kommunes prissatte jobben prosjektledelse av arbeidet med å lede utarbeidelsen av kommunens arealplan til 400 000 kroner. Jobben ble satt ut på anbud, men de 1,3 millionene kommunen trengte ekstra til arbeidet, ble aldri utlyst på anbud.

Foto: Faksimile dokument

- Startet ryddig

- Selve det å lage en mini-konkurranse er lovlig, fordi det beveger seg under 500 000 kroner, og det er helt greit.

Halden Kommune har valgt å tilskrive de fem største rådgivningsmiljøene i landet, og to av disse har levert, og det er også helt greit, sier Per Rygh i Norske Arkitekters (NAL) Landsforbunds Konkurransesekretariat.

Han sier kommunens avtale om omfanget av arbeidet med kommuneplanen er krystallklar på hvor stort oppdraget Rambøll fikk skulle være.

- Så er det tegnet en avtale og den er veldig klar, fordi det står faktisk nedskrevet at oppdraget ikke under noen som helst omstendighet vil dreie seg om mer enn 20 prosent av et årsverk - ca. 350 - 400 timer.

Her har kommunen vært veldig tydelig på at dette og opptrådt ryddig, sier han til nrk.no.

Fikk det travelt

Men deretter fikk kommunen det travelt, og utbetalingen til Rambøll endte opp i et beløp mer enn fire ganger høyere enn opprinnelig avtalt; 1.716.500 kroner.

- Av ulike årsaker, herunder tidspress i kommuneplanarbeidet, ble kontrakten med Rambøll utvidet til også å gjelde utforming av planprogram, utforming av planbeskrivelse, tegning av plankart samt utarbeidelse av planbestemmelser, skriver formannskapssekretær, Martin Vik, i en epost til nrk.no.

- Skulle ha stoppet oppdraget

Per Rygh sier til nrk.no at Halden kommune begrunnelse om at det hastet med å få ferdig kommuneplanen, ikke er noen akseptert begrunnelse for ikke å følge anbudsforskriftene.

- De skulle helt åpenbart ha stoppet oppdraget, da det ble klart at det kom til å få et mye større omfang, og de burde ha visst at de hadde plikt til å kunngjøre ny konkurranse, og strengt følge innkjøpsforskriftens regler, sier Rygh.

Han sier det trolig ikke er noen som ville ha reagert på om man hadde overskredet det opprinnelige oppdraget med 50 000 -100 000 kroner, men når det her er snakk om en firedobling av kostnader, da er saken en helt annen, mener han.

- Det å omgå den offentlige innkjøpsforskriften på denne måten, synes jeg er problematisk, sier Rygh.

Halden, Østfold

MÅTTE HA KOMMUNEPLAN FERDIG I JUNI 2011. Arbeidet med Halden kommunes kommuneplan ble startet i 2008, men ble satt på vent i påvente av kommuneplanens samfunnsdel.

Foto: Rainer Prang

- Kunne ha håndtert saken annerledes

Økonomisjef i Halden kommune, Roar Vevelstad, har hatt ansvaret for gjennomføringen av arbeidet med kommuneplanen 2011-2023.

Også Vevelstad bruker "hastverk med planen", som et argument for å legge flere oppgaver hos Rambøll enn opprinnelig planlagt.

- Interne forhold gjorde at dette ble mer å gjøre for Rambøll enn først forutsatt. Vi skulle levere Kommuneplanen til politisk behandling i juni i år, og det hastet, sier Vevelstad til nrk.no.

Han sier at Halden kommune etter loven er forpliktet til å levere Kommuneplanens arealdel til rullering med jevne mellomrom.

Men er ikke Halden kommune også forpliktet til å følge anbudsforskriftene?

- Ting kan alltids gjøres på en annen måte. Man kunne kanskje ha håndtert dette annerledes, for eksempel ved å starte prosessen noen år tidligere eller sette inn større interne ressurser, sier han til nrk.no.

- Hindres i å komme med tilbud

NALs Per Rygh sier at det alt for ofte skjer, at norske kommuner bevisst eller ubevisst omgår innkjøpsforskriftens regler.

- Det er et problem, og det underminerer konkurransesituasjonen.

Mange aktuelle tilbydere, som kunne ha vært aktuelle til å gjøre en slik jobb, de får ikke anledning til å komme i betraktning, sier Rygh.

NAL får full støtte av Næringslivets Hovedorganisasjons Østfold-direktør, Espen Nøklebye Evensen.

- På generelt grunnlag kan jeg si at hastverk ikke er noen unntaksgrunn fra anbudsbestemmelsene i seg selv, for ikke å utlyse slik det skal gjøres, og som det er beskrevet i regelverket, sier Nøklebye Evensen til nrk.no.

Han mener at det er uheldig, når anbudsrunder ikke gjennomføres, og understreker at slike omgåelser også er i strid med intensjonen, når regelverket blir brutt av virksomheter, som er underlagt reglene for anskaffelser.

- Vi må få beveget oss fra en situasjon der det offentlige ser seg nødt til å følge anskaffelsesregelverket, til en situasjon der man seg seg tjent med å forholde seg til det, sier NHO-direktøren.

- En typisk KOFA-sak

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) behandler klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter.

Dersom det offentlige anskaffer en vare eller tjeneste med verdi over 500 000 kroner uten å kunngjøre en konkurranse, kan dette i mange tilfeller utgjøre en ulovlig direkte anskaffelse, heter det på KOFAs hjemmesider.

Alle kan bringe denne type saker inn for klagenemnda - det ordinære kravet til saklig klageinteresse gjelder ikke, og det er heller ikke klagegebyr.

Derimot kan de som av KOFA blir vurdert til å ha brutt regelverket bli ilagt overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser oppad til 15 prosent av anskaffelsens verdi.

- Dette er en typisk KOFA-sak, og det skulle ikke forundre meg om Halden kommune kan få en ganske skarp reaksjon fra KOFAs side.

Det er jo slik nå at KOFA også har myndighet til å ilegge et betydelig straffegebyr på ulovlige direkte anskaffelser, som dette må betraktes som, sier Per Rygh.

Halden kommunes økonomisjef, Roar Vevelstad, sier han ikke frykter at kommunen blir anmeldt til KOFA.

- Hvis det blir anmeldt, så får vi ta det derfra. Det ville i så fall være synd, hvis så skjer, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: