Nav: Sykefraværet går ned

I tredje kvartal 2012 var det legemeldte sykefraværet i fylket 6,5 prosent. Det er en nedgang med 3,8 prosent i forhold samme kvartal i 2011.

Nav Østfold
Foto: NRK

Landet hadde legemeldt sykefravær på 5,6 prosent, en nedgang med 3,6 prosent.

– Vi ser en særlig positiv utvikling idet lengden på sykmeldingene gradvis blir kortere, sier Per Ivar Clementsen i NAV Østfold.

Sykefraværet har gått ned i fem kvartal på rad, og er redusert med 16 prosent siden 2001. Det betyr over 1.000 flere østfoldinger er på jobb hver dag.

LES OGSÅ:

Sykefraværet i de største kommunene

Av Østfolds «store» kommuner var det Halden og Moss som hadde det laveste sykefraværet med 6,1 prosent.

Begge kommunene har hatt en nedgang med 0,5 prosentpoeng i forhold til 3. kvartal i fjor.

Askim og Eidsberg hadde begge 6,2 prosent sykefravær, Rygge 6,4, Fredrikstad 6,6 og Sarpsborg 7 prosent.

Lavere sykefravær i de fleste næringer

Sykefraværet har gått ned i de fleste næringsgrupper. Størst nedgang har det vært i informasjon og kommunikasjon, der fraværet i tredje kvartal var på 3,8 prosent mot 5,3 prosent i fjor.

Også innen overnattings- og serveringsvirksomhet har det vært en markert nedgang fra 7,9 prosent i fjor til 6 prosent i år.

– Det var fortsatt helse- og sosialtjenester som hadde det høyeste sykefraværet med 8,6 prosent. Sykefraværet viser likevel en gledelig nedgang med 0,2 prosentpoeng, sier Clementsen.

De fleste friskmeldes tidligere og antall langtidssykemeldte går ned. Flere sykmeldinger, tilsvarende 78 prosent, avsluttes før 8 uker. Varigheten av sykefraværstilfellene i Østfold er i gjennomsnitt 49 dager.

Det er en nedgang med 10 prosent fra tidligere år.

– Dette er en svært god utvikling, sier Clementsen, idet all forskning tilsier at lange sykemeldinger ofte ender opp i uførepensjon.

– Lønnsomt for arbeidslivet og samfunnet

Færre sykmeldte på grunn av muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. Sykdommer i muskel/skjelett og psykiske lidelser er de vanligste årsakene til sykmelding og utgjør til sammen halvparten av sykmeldingene.

Statistikken for tredje kvartal viser en nedgang i antall personer som var sykmeldt på grunn av disse plagene mens det har vært en økning i sykmeldinger på grunn av allmenne og uspesifiserte lidelser og sykdommer i fordøyelsesorganene.

– Hovedutfordringene inn i 2013 vil være å få fortsatt nedgang i fraværet gjennom å holde folk på jobb. Her må den enkelte arbeidstaker selv, legene, arbeidsplassen med ledere, tillitsvalgte og verneombud sammen med NAV fortsette jobben med å øke arbeidsnærværet i Østfold. En slik utvikling vil være lønnsomt for arbeidslivet og samfunnet, avslutter Clementsen.