- Et juridisk makkverk

Det falt harde ord i diskusjonen om skoletomten for nye Asak skole i formannskapet i Halden kommune torsdag kveld.

Ny skole ved Tistedalshallen

Det er her ved Tistedalshallen at det politiske flertallet ønsker å plassere nye Asak skole. I formannskapets møte torsdag vedtok flertallet at avtalen mellom TTIF og Halden kommune godkjennes, samt at ordføreren får fullmakt til å justere avtalen i samarbeid med TTIF der det eventuelt måtte være nødvendig.

Foto: Rainer Prang / NRK

Før møtet torsdag var det sendt ut sakspapirer, som blant annet inneholdt en ferdig undertegnet avtale mellom Halden kommune og Tistedalen Turn og Idrettsforening (TTIF) om salg av tomt og godtgjørelse knyttet til byggingen av nye Asak skole ved TTIFs idrettshall.

Men først på møtet torsdag kveld ble det fremlagt et brev stilet til ordfører Per Kristian Dahl (Ap), datert onsdag denne uke, om at formannen i TTIF, Yngvar Karlsen, mener hans signatur på kjøpekontrakten er ”gitt med forbehold om godkjennelse i TTIFs kompetente organer, det vil si godkjennelse av klubbens medlemmer”.

- Mangler noen prosesser

I klubbens vedtekter heter det at forhold som er av økonomisk betydning for klubben skal tas opp på medlemsmøter:

TTIFs vedtekter § 13 Medlemsmøter

"Saker som har økonomisk betydning, f.eks. lån, nyanlegg og vesentlige utbedringer, skal hovedstyret legge frem for medlemsmøtet til avgjørelse. Alle saker skal avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme, unntatt ved valg."

Carl-Victor Sundling, Høyre Halden

- Avtalen med TTIF som nå legges frem for å godkjennes av formannskapet er ferdig behandlet. TTIF har signert avtalen, og det betyr at innholdet ikke kan endres, sa Carl-Victor Sundling (H).

Foto: Rainer Prang / NRK

- Det er ikke alle biter som er på plass foreløpig internt i klubben, og jeg ser det som riktig at medlemmene våre får uttale seg om saken, sier Yngvar Karlsen til NRK torsdag.

Han sier prosessen i klubben trolig vil ta to til tre uker.

Langvarig diskusjon

Diskusjonen rundt plasseringen av Asak skole har herjet lokalsamfunnet i lang tid. Før valget i 2007 ble det lovet at skolen skulle bygges ved den nåværende gamle skolen, som er preget av forfall.

Flere år før dette var foreldre, elever og lærere lovet at skolen skulle bygges der den gamle skolen ligger.

Etter valget ble det vedtatt av det politiske flertallet at skolen skulle plasseres i samme område, men ved Tistedalshallen.

Formannskapet i Halden kommune fikk seg torsdag forelagt en avtale mellom TTIF og Halden kommune vedrørende grunnerverv. I avtalens paragraf 1 legges det opp til at TTIF vederlagsfritt skal overdra en tomt ved Tistedalshallen til kjøper, Halden kommune.

Mons Hvattum, SV Halden

- Hvis ikke TTIF er fornøyd med avtalen, vil det selvfølgelig tas hensyn til. Slik jeg ser det, er kommunens interesser ivaretatt på en god måte i denne avtalen, sa SVs Mons Hvattum ifølge Halden Dagblad.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tomten er på cirka 12 dekar, og tanken er at det her skal bygges en ny Asak skole.

Videre står det i paragraf 1 i avtalen mellom kommune og TTIF: ”Kjøperen erstatter opparbeidet grusbane med kr. 1.700.000, som skal brukes til opparbeidelse av nytt anlegg når dette starter”.

- Juridisk makkverk

Carl-Victor Sundling (H) mente saken er nok et eksempel på at det gjøres beslutninger uten at det gis anledning til debatt i politiske utvalg.

- Avtalen med TTIF som nå legges frem for å godkjennes av formannskapet er ferdig behandlet. TTIF har signert avtalen, og det betyr at innholdet ikke kan endres, sa Sundling ifølge Halden Dagblad.

Sundling mente avtalen var fullstendig uklar.

- Disse punktene i avtalen er upresise, forvirrende, selvmotsigende og uforståelige og må karakteriseres som et juridisk makkverk, sa Sundling i følge Halden Dagblad.

Hans forslag var at formannskapet sa nei til avtalen, men han nådde ikke frem.

Ordfører får fullmakt

Arbeiderpartietss Svein Olaussen likte ikke at avtalen ble omtalt som et makkverk. Olaussen trakk ifølge Halden Dagblad frem at det er vedtatt en reguleringsplan for området, at det er gjort en avtale med grunneier og at saken om bygging vil komme til kommunestyret.

Olaussen fremmet forslag om at den forelagte avtalen mellom TTIF og Halden kommune godkjennes, samt at ordføreren får fullmakt til å justere avtalen i samarbeid med TTIF der det eventuelt måtte være nødvendig.

Deretter legges den endelige avtalen frem for formannskapet igjen som melding.

- Vi respekterer TTIFs måte å behandle saken på. det skulle bare mangle, sa Olaussen – med henvisning til brevet fra TTIFs leder.

I voteringen ble Olaussens forslag vedtatt med stemmene til Ap, SV og KrF. Sundlings forslag fikk stemmene til Høyre, FrP, Pensjonistpartiet og Rødt.