Dette betyr statsbudsjettet for deg

Her er endringene i statsbudsjettet som vil påvirke husholdningenes økonomi i 2012.

Statsbudsjettet

Snus blir marginalt billigere, røyk blir litt dyrere og matprisene øker. Regjeringen gjør en rekke prioriteringer som påvirker din økonomi i 2012.

Foto: Scanpix/fotomontasje NRK

Alkohol: Avgiftene på alkohol øker med mellom 1,6 og 1,7 prosent, avhengig av volumprosent. I praksis er dette økninger for å holde tritt med prisveksten, som finansdepartementet har beregnet til 1,6 prosent for 2012.

LES OGSÅ: – Gavepakke til smuglerne og Systembolaget

Snus og røyk: I forslaget til statsbudsjettet legger regjeringen opp til at snusavgiftene økes med 1,1 prosent i 2012.

Det er lavere enn de 1,6 prosentene som regjeringen venter i prisvekst, kommende år, ergo blir snusen marginalt billigere reelt sett.

Til sammenligning øker avgiftene på tobakk litt mer enn prisveksten.

Tobakkavgiftene foreslås økt med 1,8 prosent i 2012.

Mat: Regjeringen foreslår å øke matmomsen med ett prosentpoeng fra 14 til 15 prosent.

Dersom forbrukerprisene øker like mye som momsen, vil en pakke bacon til 35 kroner bli om lag 30 øre dyrere, mens du må ut med 53 øre ekstra for en hvitost til 60 kroner.

For en familie som bruker 80.000 på mat i året vil den samlede matregninga blir cirka 700 kroner høyere.

Endrer bilavgiftene

Bil, engangsavgift: Systemet for beregning av engangsavgift i forbindelse med kjøp av ny bil legges om i miljøvennlig retning.

Regjeringen foreslår både å innføre en egen NOX-komponent i engangsavgiften og å legge større vekt på CO2-utslipp.

Omleggingen rammer først og fremst biler med dieselmotor, som har større NOx-utslipp enn biler med bensinmotor.

Biler med svært lave CO2-utslipp får dermed enda lavere avgift. Samtidig reduseres effektkomponenten, slik at engangsavgiften samlet ikke øker.

Biler med svært høye CO2-utslipp blir derimot enda hardere straffet enn inneværende år.

Bil, omregistreringsavgift: Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften for typiske næringskjøretøy (tilhengere, varebiler og lastebiler) med 20 prosent i gjennomsnitt, samt en mindre reduksjon for andre kjøretøy.

I tillegg foreslås det en reell reduksjon på 5 prosent i de andre avgiftssatsene. Dette gjelder hovedsakelig personbiler, motorsykler og mopeder.

Det betyr at regjeringen i praksis gjør lite med nivået på den utskjelte og særnorske omregistreringsavgiften på biler.

Bil, vrakpant: Foreslås økt fra 1500 til 2000 kroner.

Ifølge finansdepartementet tilsvarer det den generelle prisveksten siden forrige endring i 1999. Økningen skal finansieres ved å øke vrakpantavgiften fra 1 300 kroner til 1 700 kroner per kjøretøy.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Les mer: Her er budsjettets hovedpunkter

Skatteendringer

Barnehager, foreldrebetaling: Reelt sett blir det litt billigere å ha barn i barnehage i 2012. Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen på samme nominelle nivå som i 2011.

Maksimalgrensen på foreldrebetalingen for en heltidsplass i 2012 vil utgjøre 2 330 kroner per måned og 25 630 kroner på årsbasis.

Årsaken til at det koster marginalt mindre å ha barn i barnehage i 2012 er at prisene ikke oppjusteres i tråd med forventet prisvekst.

Formuesskatt, bunnfradraget øker: Regjeringen øker i neste års statsbudsjett bunnfradraget for formueskatten med 50.000 kroner, til 750.000 kroner.

Dersom du betaler formuesskatt, betyr det økte innslagspunktet for toppskatten 550 kroner i besparelse i formuesskatt i forhold til inntektsåret 2011.

Satsene holdes uendret med 0,7 prosent til staten og 0,4 prosent til kommunene, samlet 1,1 prosent.

Formueskatt, dyrere å eie hytte: Likningsverdien for fritidsbolig økes med 10 prosent i forhold til inntektsåret 2011.

Det samme gjelder ligningsverdien på fast eiendom i utlandet, noe som for husholdningene typisk vil være feriebolig i utlandet.

Økningen har betydning for hytteeiere som betaler formuesskatt.

Toppskatt: Innslagspunktet for toppskatt øker med 4 prosent i både skatteklasse 1 og skatteklasse 2, til henholdsvis 490.000 kroner og 796.400 kroner.

Privatpersoner med bruttoinntekter over disse nivåene må betale en "ekstraskatt" på henholdsvis 9 og 12 prosent. Satsene er uendret.

Fradrag for fagforeningskontingent: Øker med 90 kroner til 3750 kroner.

Personfradraget: øker med 4 prosentpoeng til 45.350 i skatteklasse 1 og 90.700 kroner i skatteklasse 2.

Minstefradraget økes både i kroner og ører samt at selve satsen økes, fra 36 prosent til 38 prosent. Dette gjelder for lønnsmottakere.

Øvre grense for minstefradraget i lønnsinntekt økes med 4 prosent til 78.150 kroner.

Minstefradrag i pensjonsinntekt økes med 4 prosent til 65.450.

Særskilt skattefradrag for pensjonister: Øker med 4 prosent til 29.300 kroner.

NRK-lisensen: Øker med 102,48 kroner til 2 580 kroner inkludert merverdiavgift.

Gunstigere å bruke egen bil i yrkeskjøring: Den skattefrie kilometergodtgjørelsen økermed 6,8 prosent til 3,90 pr kilometer inntil 10.000 kjørte kilometer, mens den økes fra 3 til 3,25 kroner for kjøring over 10.000 kilometer.

Det tilsvarer en økning på 8,3 prosent. Til sammenligning er den forventede prisveksten som finansdepartementet legger til grunn i budsjettet 1,6 prosent.

Kontantstøtte: Regjeringen foreslår å avvikle kontantstøtten for toåringer.

For barn i alderen 13-18 måneder føreslår regjeringen å øke satsen til 5000 kroner i måneden.

Barn i alderen 19-23 månader får same sats som i dag; 3303 kroner.

BSU-ordningen: Ordningen med boligsparing for ungdom videreføres på dagens nivåer uten endringer.

Det betyr at maksimalt sparebeløp i ordningen er 150.000 kroner. Inntil 20.000 kroner årlig kan spares inntil maksbeløpet er nådd.

20 prosent av det årlige sparebeløpet gir direkte skattefradrag.