Hopp til innhold

Politiet: – Vet at det skjer overgrep, men vanskelig å avsløre

Indre justis, mangel på vitner og frykt for å bli utstøtt hindrer politiet i å avdekke seksuelle overgrep i lukkede trossamfunn.

politiogbistand

VANSKELIG Å AVDEKKE: Lukkede trossamfunn byr på ekstra utfordringer i overgrepssaker, sier (f.v.) Kari-Janne Lid i Oslo politidistrikt, Heidi Kløkstad i Salten politidistrikt, bistandsadvokat Inger Marie Støen og Ernst K. Rossebø og Rogaland politidistrikt.

Foto: NRK/NTB Scanpix

Det er den samstemte konklusjonen fra mange av landets erfarne kriminaletterforskere. Bakgrunnen er NRK.nos artikler hvor indre justis og holdning til overgrep i Jehovas vitner er tema.

I trossamfunnets hemmelige regelbok «Shepherd The Flock of God» går det frem at det ved mistanke om overgrep mot barn skal innhentes forklaring fra to vitner for at man skal vurdere sanksjoner mot overgriperen. Det står ingenting om å gå til politiet, men kommer gjentatte oppfordringer om å varsle ledelsen sentralt i Jehovas vitner.


I sommer ble en nå voksen kvinne i California tilkjent hele 28 millioner dollar i erstatning fra Jehovas vitner, fordi retten mente internjustisen hadde stoppet ledere i den lokale menigheten i å hindre at hun ble seksuelt misbrukt av en sentral tillittsperson som barn. Liknende saker har blitt rullet opp i Europa og trossamfunnet får kritikk også i Australia.

Flere kilder med lang fartstid og sentrale lederverv i Jehovas vitner sier til NRK.no at internjustisen er den samme i Norge, og at de selv har erfart hvordan regelen om to vitner har bidratt til å dysse ned overgrep mot barn. Jehovas vitner i Norge avviser på sin side at dette er tilfelle, og sier at alle mistanker om overgrep umiddelbart blir meldt til politiet. De sier også at regelboken hovedsakelig omfatter forhold som angår menigheten internt, ikke hvordan man forholder seg til samfunnet ellers.


Samtlige i politiet NRK.no har vært i kontakt med understreker at de uttaler seg generelt om lukkede trossamfunn, og ikke om Jehovas vitner spesielt.

Men problematikken er ofte den samme: Man vet at det skjer overgrep i lukkede trossamfunn, men ofte blir politiet aldri kjent med enkeltsakene. Og i de tilfellene det blir etterforskning, blir denne ofte ekstra utfordrende. Resultatet er overgrepsofre som aldri får prøvd saken sin for retten.

– Høye mørketall

– Generelt kan vi si at å etterforske i lukkede miljøer er krevende. Frykten for å bli identifisert, utstøtt og redsel for represalier er aktuelle årsaker, sier politioverbetjent Kari-Janne Lied ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt til NRK.no.

Tom Frisvold i Jehovas vitner og regler om to vitner

AVVISER: – Vi går alltid til politiet dersom man har mistanke om overgrep mot barn, sier Jehovas vitners pressetalsmann Tom Frisvold. Det uthevede sitatet fra regelboken sier at det kreves to vitner ved et påstått overgrep.

Foto: Bjørn Mikkelsen/Enebakk avis, faksimile (montasje)

– Vi har hatt saker mot personer som er tilknyttet trossamfunn, og vi har da erfart at lukkede miljøer skaper en utfordring for politiet fordi de ønsker å ordne opp internt, sier politiinspektør Ernst K. Rossebø ved Rogaland politidistrikt.

Få av politidistriktene NRK.no har vært i kontakt har registrerte tilfeller av overgrep som omhandler medlemmer av Jehovas vitner. Ingen vil spekulere i hvor utbredt det eventuelt kan være akkurat her, men at mørketallene generelt i trossamfunn trolig er store, er det bred enighet om.

– Det ligger i hele konseptet, at man vil ordne opp selv. Det er slett ikke uvanlig med en indre justis der man ikke vil gå til politiet, og da vil det være flere forhold som gjør at potensielle overgrep ikke kommer politiet for øret, sier påtaleleder Heidi Kløkstad ved Salten politidistrikt til NRK.no, og lister opp:

  • Der vold i det offentlige rom har nøytrale vitner, skjer overgrep som regel i det skjulte. I lukkede trossamfunn er det dessuten ofte en streng hierarkisk oppbygging hvor overgriper står i en tillitsposisjon til fornærmede. Det gjør terskelen for å melde fra høyere.
  • Det er i utgangspunktet sjelden vitner til et overgrep generelt, og med dette bakteppet reduseres sjansen for at det er vitner betraktelig.
  • Det at overgriper ofte vil stå over offeret i hierarkiet, gjør at offeret risikerer fordømmelse og utstøtelse fra sine egne.

– Får store konsekvenser

– Det er tøft nok som det er å etterforske overgrepssaker, men disse forholdene gjør det enda verre, sier Kløkstad.

JUSTISDEPARTEMENTET: – Kan være i strid med straffeloven

Både hun og kollegene fra andre politidistrikt fremhever at det er nesten utenkelig at det skal være to vitner til et overgrep, slik Jehovas vitner krever i sin interne regelbok. I overgrepssaker begrenser vitneførselen seg som regel til andre- og tredjehåndskilder i ettertid, som kan ha informasjon om de to involvertes omgang og andre ting som kan bygge oppunder saken.

Den hemmelige "eldsteboken" i Jehovas vitner

HÅNDBOK: Tidligere ledere i Jehovas vitner betegner «Shepherd The Flock of God» som nesten like viktig som bibelen. Jehovas vitner selv sier det er en intern håndbok for ledere.

Foto: Skjermdump

– Poenget er jo at det aldri er to vitner til et overgrep. Det er sjelden vitner i det hele tatt. Jeg har jobbet med dette saksfeltet i 20 år, og har sett hvor store konsekvenser det får for de det gjelder, sier politioverbetjent Eva Marit Gaukstad i avsnitt for seksualkrim og grov vold i Agder politidistrikt.

De gangene overgrepssakene kommer politiet til kjenne, blir etterforskningen ofte trenert av at vitner trekker seg, nettopp fordi faren for represalier og fordømmelse og i verste fall utstøtelse, er overhengende. Jehovas vitner praktiserer utstøtelse som innebærer at man som regel vil måtte bryte kontakten med nær familie og venner dersom de fremdeles er medlemmer.

– I lukkede religiøse miljø er det helt avgjørende for å få hull på saken at vi får inn gode vitneforklaringer. Men vi har opplevd i saker hvor vi får gode forklaringer, at vitnene så går tilbake på det, og at vi i ettertid får vite at det skjedde etter at det ble tatt opp i interne miljøer. Det saboterer saken for vår del, sier Kløkstad.

Hun understreker at hun respekterer trosmiljøers rett til å organisere sin virksomhet selv, men at det blir svært problematisk når det nærmer seg et lovmessig grenseland. I 2010 ble den såkalte avvergingsplikten skjerpet, som betyr at plikten til å melde fra ved mistanker om seksuelle overgrep står over taushetsplikten. Medlemmer som unnlater å melde fra kan ikke gjemme seg bak taushetsplikten, men risikerer å bli straffet – uansett posisjon i trossamfunnet.

– Kontrollerer ofre gjennom troen

– Denne plikten er ikke noe man kan velge bort. Det er forferdelig om lukkede trossamfunn blir et potensielt fristed for kriminelle, sier Gaukstad.

– Erfaringen er at dette veldig ofte beror på lederne der. Hvilke holdninger som hersker. Vi har opplevd å bli oppringt av de som lurer på hvordan de skal forholde seg til dette. Ta gjerne kontakt, så skal vi fortelle om hvordan lover og regler fungerer, legger hun til.

En rekke bistandsadvokater NRK.no har vært i kontakt med, bekrefter at ofre for overgrep i lukkede trossamfunn ofte har ekstra utfordringer i allerede vanskelige saker.

– Veldig ofte blir den fornærmede frarådet til å anmelde, fordi det skal ordnes internt i menigheten. Jeg har også sett at fornærmede blir utstøtt hvis politiet iverksetter etterforskning. Det er en stor tilleggsbelastning etter selve overgrepet, sier bistandsadvokat Line Engebretsen til NRK.no.

Hun legger til at en godt utbredt myte i mange religiøse miljøer ser ut til å være at en sterkt troende ikke begår overgrep.

Hovedkvarteret til Jehovas Vitner i Brooklyn, New York

HOVEDKVARTERET: Her ved Jehovas vitners hovedkvarter i Brooklyn, New York, sitter rådet som legger føringer for hvordan Jehovas vitner over hele verden praktiserer sin tro.

Foto: Sergio Herrera / Wikimedia Commons

– Men det er altså en myte, som likevel fører til at unge blir truet til hemmelighold. Det er snakk om sårbare ofre, sier hun.

Bistandadvokat Inger Marie Støen sier troen er en sterk kontrollkilde.

– Det er utrolig hvor mye makt en får over sine ofre gjennom religion. Det er skummelt, sier hun til NRK.no.

Pressetalsmann Tom Frisvold i Jehovas vitner avviser at deres interne regel om to vitner står i fare for å trenere politiets arbeid ved mistanke om seksuelle overgrep mot barn. Ifølge ham legger den først og fremst listen for når en slik sak skal behandles internt, for å ta stilling til om personen som er mistenkt kan fortsette i menigheten.

Jehovas vitner: – Vårt standpunkt er godt kjent

– Bibelen krever at det i slike tilfeller skal være mer enn ord mot ord når en person får alvorlige anklager rettet mot seg før han kan dømmes. Det er for øvrig i tråd med de fleste lovverk i samfunnet i dag, skriver Frisvold i en e-post til NRK.no.

Jehovas vitner har takket nei til å møte NRK til intervju, men har besvart en rekke spørsmål per e-post. Hele tilsvaret kan du lese her.

– Politiet sier at det sjelden er vitner to vitner, eller vitner i det hele tatt, til overgrep. Hvorfor begrenser Jehovas vitner seg til to vitner i bevismaterialet?

– Menigheten tar kun stilling til om en person som får slike anklager rettet mot seg kan forbli medlem av menigheten. Jehovas vitner går umiddelbart til politiet med anklager om seksuelle overgrep mot mindreårige man skulle få kjennskap til, svarer Frisvold.

– Gjelder dette også dersom det ikke er minst to vitner?

– Når Jehovas vitner får kjennskap til anklager om seksuelle overgrep mot mindreårige går man umiddelbart til politiet med det man har fått høre. Det er uavhengig av om det er en eller flere som kommer med anklagene.

Han sier videre at det er et viktig bibelsk prinsipp at en kristen skal være lovlydig og følge regelverket i det land han bor i, og mener lederne er godt innforstått med at overgrep skal varsles til politiet.

– Kjenner du til tilfeller i Jehovas vitner hvor påstander mot overgrep ikke er blitt etterforsket?

– Jeg kjenner ikke til tilfeller der man ikke har gått til politiet med slike anklager.

NRK.no har gått gjennom alle dokumenter som gir treff på «overgrep» i Vakttårnets eget nettbibliotek fra år 2000 frem til i dag. I artiklene går det tydelig frem at Jehovas vitner tar sterk avstand fra overgrep mot barn og ber foreldre være på vakt, men det står ingenting om å gå til politiet i noen av artiklene. I den grad barna eller offerets foreldre bes henvende seg til noen utenfor sin næreste krets etter et overgrep, er det menighetens ledere.

– Overgrep mot barn er fremdeles et tabubelagt tema. I hvilken grad bidrar deres praksis til mer åpenhet rundt dette temaet?

– Seksuelle overgrep mot barn er en grusom handling. Bladene «Vakttårnet» og Våkn opp!» som har et opplag på henholdsvis 45 millioner fordelt over 204 språk og 43 millioner over 98 språk, har drøftet dette fra tid til annen helt tilbake til midten av 1980-tallet. Jehovas vitners standpunkt til dette og hvor kraftig vi tar avstand fra slike forbrytelser tør derfor være godt kjent, sier Frisvold.

AKTUELT NÅ