Hopp til innhold

Fugledøden: Her klarte de å snu utviklingen

Vipa hadde vært borte fra Slevdalsvannet i sju år, men kom tilbake etter omfattende restaurering.

Slevdalsvann og Lista fyr

GJENSKAPTE VÅTMARKER: Slevdalsvannet med Lista fyr i bakgrunnen.

Foto: Jan Erik Røer

NRK har omtalt insekter som utryddes i voldsom fart og om fuglene som forsvinner på grunn av utbygging og intensivt jordbruk. Flere kjente arter er i ferd med å dø ut i Norge, som vipe, storspove og sanglerke.

Men utviklingen kan snus. Det viser historien fra Lista, der Slevdalsvannet ble vernet i 2005.

Siden 1970-tallet hadde 12 fuglearter blitt utryddet som hekkefugler fra Lista. Det som tidligere var et område dominert av myr, sump og små vann, hadde blitt dyrket opp, plantet til eller bygd ut. Dette hadde gått sterkt ut over fuglelivet.

Noe måtte gjøres.

Siste tilfluktssted

Vipe på Lista

VIPE: Bestanden av vipe på Lista bedret seg over flere år, men fikk det tøft under fjorårets tørkesommer.

Foto: Jan Erik Røer

– Slevdalsvann ble vernet, men skikkelig fart i planleggingen av skjøtsel og restaurering ble det ikke før Direktoratet for naturforvaltning kom med en «Nasjonal plan for restaurering av våtmark» i 2013. Slevdalsvann var ett av de prioriterte områdene, forteller Martin Eggen i Norsk ornitologisk forening.

Miljødirektoratet bevilget 3,3 millioner kroner til restaureringen, som blant annet innebar å gjenskape dammer og kanaler.

Det ble lagt til rette for vadefugler og arter tilknyttet kulturlandskap og våtmark, og man brukte beitedyr aktivt.

20-30 storfe slippes på beite i reservatet om sommeren. Beiting og tråkk gir åpne og attraktive områder for fugl.

Slevdalsvannet er blitt en viktig oase for mange fugler tilknyttet våtmark og lignende naturelementer i kulturlandskapet på Lista.

På Lista starter i disse dager et millionprosjekt for å restaurere et verdifullt naturreservat. Ønsket er å tilrettelegge slik at folk kan oppleve lyder og fugler på nært hold, uten at fuglene forstyrres.

MILLIONPROSJEKT: Et verdifullt naturreservat på Lista er nå blitt restaurert. De foreløpige resultatene er gode, men det er ennå usikkert om vipebestanden blir stabil igjen.

Kom tilbake

– Vipa hadde vært borte fra Slevdalsvannet i sju år, men kom tilbake her allerede etter at de første restaureringstiltakene var gjennomført. Bestanden har nå økt til seks par og gledelig nok ble det de tre første sesongene en god produksjon av flyvedyktige ungfugler, sier Eggen.

Dessverre gikk det dårlig for vipa i 2018. Revirer ble etablert som vanlig, men hekkingen kom aldri skikkelig i gang og ingen unger klekte ut.

Trolig hadde den spesielt tørre sommeren skylden. Håpet er at 2019 blir et bedre år for vipe-bestanden på Lista.

Som vi kan se av tabellene nedenfor forsvant fuglearter fra Lista. Men i Slevdalsvannet kom fuglene tilbake.

Utvikling i hekkebestanden på Lista

FUGLENE FORSVANT: Utviklingen i hekkebestanden til vipe, storspove og rødstilk på Lista de siste 30 år. Enhet er antall par.

Foto: Vår Fuglefauna 41 (2018), nr. 4
Utvikling i hekkebestanden i Slevdalsvann

BEDRING: Utviklingen i hekkebestanden til noen nøkkelarter i Slevdalsvannet de siste 31 år. Enheten er antall revirer/par. Vi ser en markant økning hos de fleste arter etter at skjøtsel og restaurering ble igangsatt vinteren 2014-15.

Foto: Vår Fuglefauna 41 (2018), nr. 4

Titakene i Slevdalsvannet skal evalueres etter 2019-sesongen.

Knut Olsen er representant for Lista lokallag i Norsk Ornitologisk Forening. Han bemerker at dette prosjektet alene ikke er nok.

– På lengre sikt er den største bekymringen om den lille isolerte våtmarken i Slevdalvann (kun omkring 400 daa) er stor nok til å opprettholde levedyktige bestander av arter som forsvinner i et alarmerende tempo fra alle omkringliggende områder. Fragmentering og isolering av naturområder er et stort problem som dessverre ikke kan løses med små restaureringsprosjekter i enkelte verneområder, skriver Olsen i Vår Fuglefauna.

Over hele Europa skal naturområder restaureres og menneskelige inngrep fjernes. Se reportasje fra Lista i tv-serien «Naturen vender tilbake».

AKTUELT NÅ