NRK Meny
Normal

Bruker 3,3 millioner kroner for å lokke tilbake sjeldne fugler

Det internasjonalt viktige Lista våtmarksystem er nesten grodd igjen. Nå starter restaureringen av området som har en sentral plassering for trekkfuglene.

Eivind Hellerslien ved Slevdalsvann
Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

– Slevdalsvannet er ikke til å kjenne igjen. Gjengroingen er massiv. Men nå håper vi å få igjen det rike artsmangfoldet som har vært her tidligere, sier Eivind Hellerslien – senioringeniør hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

Av internasjonal betydning

Slevdalsvann

Slevdalvann er en rik kulturlandskapssjø som ble vernet i 2005.

Foto: Jan Jørg TOMSTAD / NRK
Fartøy fra SeaBed som fjerner takrør / siv

Et 15 meter langt mudringsfartøy har startet jobben med å lage dammer og kanaler i det tilgrodde vannet.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK
Slevdalsvann kartskisse

Kartskisse over dammer og kanaler som skal etableres.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Miljødirektoratet har bevilget 3,3 millioner kroner til restaurering av naturreservatet på Lista i Farsund kommune. Arbeidet skal forhindre at internasjonale naturverdier går tapt. Området er et såkalt RAMSAR-område som Norge har forpliktet seg til å verne.

Nå er et spesialfartøy på plass for å mudre og fjerne siv og takrør. I dag er det bare 2,5 dekar igjen av det tidligere over 200 dekar store vannspeilet.

Mudringsfartøyet vil hakke opp massene i sumpen og pumpe disse gjennom slanger og rør til et deponi på land. Og de har kanpt med tid. Når trekkfuglene kommer til Lista i mars, skal arbeidet være ferdig.

Dammene skal bli varierte i utformingen, og det skal etableres øyer og odder.

Attrasjon for fugleinteresserte

– Det vi gjør nå, blir helt sikkert positivt for fuglene, sier Hellerslien.

– I tillegg håper vi at området blir attraktivt for skoleklasser og tilreisende som vil lære mer om fuglelivet her. Det er allerede plassert ut en rekke installasjoner for fuglekikkere.

Selv om Slevdalsvannet først og fremst er kjent for sjeldne fuglearter som vannrikse, skjeggmeis og jaktende sivhauk, huser det også andre arter. Spissnutefrosk er en europeisk sjelden art, og en truet art i Norge.

En rekke fuglearter er forsvunnet, for eksempel brushane, brunnakke, sothøne, rødstilk og jordugle. Nå håper naturvernmyndighetene at fjerningen av takrør og skjøtsel av området skal åpne for et nytt mangfold.

Samarbeid med grunneierne

Stanley Nilsen

Grunneier og bonde Stanley Nilsen synes samarbeidet med vernemyndighetene har vært bra.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Tidligere har det vært dype konflikter mellom grunneiere og vernemyndigheter på Lista. Grunneier Stanley Nilsen sier at samarbeidsklimaet nå er et helt annet.

– Jeg har ingen motforestillinger til det som gjøres i Slevdalsvannet nå!

– Vi bor på en fin plass. Vi er vokst opp med fugl. Vi hadde et vannspeil som nå er gjengrodd. Jeg er glad for at dette skal åpnes og at mange kan komme og oppleve det – bare de innretter seg etter reglene her, sier grunneier Stanley Nilsen.

Se video:

På Lista starter i disse dager et millionprosjekt for å restaurere et verdifullt naturreservat. Ønsket er å tilrettelegge slik at folk kan oppleve lyder og fugler på nært hold, uten at fuglene forstyrres.