Hopp til innhold

Forsvarsjefen: – Mangler 180 milliarder kroner

Forsvarssjef Håkon Bruun-Hansen er klar på at Forsvaret trenger mer penger for å kunne holde seg relevant i fremtiden. – Vi trenger 180 milliarder kroner for å videreføre og fornye forsvaret.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen redegjør for de fagmilitære rådene han gir forsvarsminister Ine Marie Søreide.

KUTTE OG BEHOLDE: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen redegjør for hvilke prioriteringer som ligger i fagmilitært råd.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har akkurat lagt fram sitt fagmilitære råd om Forsvarets fremtid. Dokumentet skal overleveres til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), som hun og resten av Regjeringen skal bruke til å legge en langtidsplan for Forsvaret.

 • Forsvaret har lagt ut hele dokumentet på sine hjemmesider.

– Det er økonomiske etterslep som gir oss utfordringer i driftsbudsjettet og på investeringssiden. Det krever endringer for at vi skal være relevant i fremtiden, sier Bruun-Hanssen.

– Det forsvarssjefen anbefaler er et forsvar for troverdig avskrekking og som er økonomisk bærekraftig over tid. Det er et Forsvar som krever økte bevilgninger, sier han videre.

Manglende vedlikehold

Han forteller om et Forsvar som har fått manglende finansiering som har ført til minimumsbemanninger, etterslep på vedlikehold og manglende reservedeler.

– FFI-rapporten (Forsvarets forskningsinstitutt) viser at det mangler 180 milliarder kroner for å kunne videreføre og fornye Forsvaret.

Det er snakk om 180 milliarder over en periode på 20 år. Utgiftene er fordelt på følgende områder:

 • FFI påpeker at Forsvaret har en kostnadsvekst som er høyere enn ellers i samfunnet. Det er snakk om en realvekst på 50 milliarder kroner.
 • 94 milliarder til gjenanskaffelse og drift av materiell.
 • Det er tatt høyde for et årlig lavere budsjettnivå som følge av regjeringens avbyråkratisering- og effektivitetsreform, som samlet over 20 år utgjøre mer enn 33 milliarder kroner, dersom ingenting føres tilbake til forsvarssektoren.
 • 2,5 milliarder til etterslep på vedlikehold.

– Jeg kommer ikke til å kommentere enkeltheter eller konkrete forslag fra rådet. Nå skal vi gå i dybden på det vi nå har fått. Vi skal se det i en helhet og tørre å ta vanskelig diskusjoner og beslutninger. Vi har en krevende høst og vinter foran oss, sier forsvarsminister Søreide.

Noe av det som anbelafes å videreføre fra rådet:

 • F-35 med langtrekkende ildkraft på Ørlandet og fremskutt base på Evenes. Øker bemanningen mer enn planlagt per i dag.
 • ​Viderefører brigaden i Nord-Norge og øker det mekaniserte tyngdepunktet i Troms.
 • Fregattene med helikopter og korvetter. Korvettene planlegges utfases når F-35 er operative med nye våpensystemer i 2026.
 • Viderefører Hans Majestets Kongens Garde
 • Herkules-flyene videreføres.
 • Forsvarets Operative hovedkvarter videreføres i Bodø, men det anbefales at Generalinspektøren for Luftforsvaret blir værende på Rygge

Endringer:

 • Redusere kystvakten med to fartøyer, fra 15 til 13.
 • Foreslår å redusere antall ubåter fra seks til fire.
 • Bell 412-helikoptrene overføres fra Hæren til spesialstyrkene og støtte til politiet. – Det skaper utfordringer for oss selv når vi reduserer mobiliteten og medisinsk evakuering. Det kan ivaretas med kystvakthelikoptre, redningshelikoptre og det som rekvireres fra det sivile samfunn, sier Bruun-Hanssen.
 • Avvikle kystjegerkommandoen i Harstad.
 • Avvikle sjøheimeværnet og kystradartjenesten.
 • Redusere Heimevernet fra 42 000 til 30 000 mannskaper. HV-11 og eiendom, bygg og anlegg ved Setnesmoen avvikles
 • Orion-skvadronen på Andøya fases ut.
 • Det anbefales flere endringer på overvåkingssiden. Overvåking vil gjøres i en kombinasjon av satellitter, overvåkingsfly og fjernstyrte droner.
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen redegjør for de fagmilitære rådene han gir forsvarsminister Ine Marie Søreide.

KUTTE OG BEHOLDE: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen redegjør for hvilke prioriteringer som ligger i fagmilitært råd.

Hvis Forsvaret ikke får de omtalte 180 milliardene ekstra, mener rådet at det vil det føre til en ytterligere nedbygging av Forsvaret. Her er noe av det som listes opp i rapporten:

 • Antallet F-35 kampfly reduseres til 42 for å redusere presset på investeringsmidlene.
 • Oppgradering av stridsvogner og anskaffelse av artilleri stanses for å redusere investeringsvolumet.
 • Investering i nye ubåter gjennomføres ikke.
 • Kystvaktfartøyer av Nordkapp-klassen erstattes av nye helikopterbærende fartøyer. Understøttelsen av Kystvakten overføres til Ramsund og kystvaktbasen på Sortland legges ned.

Styrker i nord

Bruun-Hanssen snakker om Norges forhold til Russland på forsvarssiden.

–I Forsvaret oppfatter vi ikke Russland som en militør trussel, per i dag, Men det er en kjennsgjerning at vår nabo i øst har bygd opp sin militære evne også i våre nærområder. De har vist vilje til å bruke militær makt for å nå politiske mål, sier han.

Forsvarssjefen er videre klar på at de anbefaler at tilstedeværelsen i nord skal styrkes.

– Vi anbefaler å øke Heimevernet (HV) med to innsatsstyrker øremerket for Finnmark. De overføres og rekrutteres fra befolkningsrike områder i Sør-Norge. Vi oppretter et nytt jegerkompani tilknyttet grensevakten og et mekanisert stridskompani i Porsanger.​

fra pressekonferansen

AKTUELT NÅ