Eksplosjonsfare fra gasslekasje

Anmoder alle om å holde seg unna stedet inntil nærmere beskjed blir gitt

Laster Twitter-innhold