Øygard kan få åpen soning

Får Rune Øygard under to års fengselsstraff, så kan han sone i åpent fengsel, med mulighet for mye tid utenfor fengselsmurene.

Øygard

Rune Øygard kan få åpen soning.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

I dag får vi vite hvor lang fengselsstraff Rune Øygard får for overgrepene han er dømt for mot ei mindreårig jente. Klokka ni publiserer Høyesterett dommen, og om noen uker starter Øygard soninga.

Aktor ba Høyesterett dømme Øygard til to og et halvt års fengsel, da han prosederte saken forrige torsdag, mens hans forsvarer mente en rimelig straff ligger på rundt ett års fengsel.

Det er et stort sprik mellom hva aktor og forsvarer mener er riktig straff for Rune Øygard. Det er klart etter at høyesterett behandla saka i dag.

Aktor vil ha strengere straff

Forsvarer vil ha lavere straff

Kan få åpen soning

Dersom Høyesterett dømmer Rune Øygard til fengsel i over to år må han sone i såkalt lukket fengsel, men dersom dommen blir på to år eller lavere åpner muligheten seg seg for at han kan sone i åpent fengsel.

– Det vil si at Kriminalomsorgen vil gjøre en vurdering av om vedkommende skal sone på en åpen anstalt, dersom dommen er under to år. Men det er ingen automatikk i det, det vurderes fra sak til sak.

Det sier assisterende direktør i Kriminalomsorgen Region Øst, Stig Meisler Storvik, som presiserer at han ikke uttaler seg om Øygard-saken, men på generelt grunnlag.

– Aktuelt å søke åpen soning

Rune Øygards forsvarer sier hun ikke har drøftet åpen soning enda med sin klient, men sier at det er en vurdering som bør gjøres.

– Reglene for åpen soning er jo klar. Det er jo mulig å få en mildere soning dersom man får to år eller mindre enn det i fengsel. I hvilken grad det er aktuelt for han å be om det har vi foreløpig ikke drøfta. Han har ikke forholdt seg til det med soning. Han er opptatt av at han er uskyldig, og det ønsker han fortsatt å tenke mere på, og fokusere på, sier forsvarer Mette Yvonne Larsen.

Lettere soningsforhold

Fengsel med lavere sikkerhetsnivå , også kalt åpent fengsel, har færre fysiske sikkerhetstiltak enn fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Fengselsbygningene er låst om natten, men de innsatte låses ikke inn i cellene. Innsatte kan dele hus eller rom med andre, heter det på Kriminalomsorgens nettside.

Åpen soning gir flere muligheter for å bruke telefon, og det legges stor vekt på muligheten for kontakt med det øvrige samfunn gjennom ulike typer utgang og besøksordninger.

I lukka fengsel er alle dører er i hovedsak låst. Når de innsatte ikke er i arbeid, på skole eller deltar i fritidsaktiviteter under kontroll av fengselsbetjentene, er de innelåst på sine celler.

Les mer om åpen og lukket soning her

Ber om fengslingsutsettelse?

Både i Lagmannsretten og i Høyesterett la Øygards forsvarer, Mette Yvonne Larsen, fram psykiatrierklæringer på at den tidligere Vågå-ordføreren har psykiske plager, noe hun mener er straffeformildende. Nå er spørsmålet om Øygard vil be om utsettelse av fengselsstraff med bakgrunn i sjukdommen.

– Man ber aldri om soningsutsettelse før man er innkalt til soning. Jeg vil ikke tro det blir en aktuell problemstilling å be om utsettelse, men heller ikke det har vi drøfta foreløpig, sier Mette Yvonne Larsen.

Det er uansett ikke enkelt å få soningsutsettelse på grunn av sjukdom, sier assisterende direktør i Kriminalomsorgen Region Øst, Stig Meisler Storvik.

– Det skal generelt mye til for å få soningsutsettelse. I de fleste tilfellene gjelder det alvorlig sykdom med behov for behandling.

Fengsles i Hedmark?

Det er Hedmark Fengsel som i utgangspunktet skal administere Øygard-dommen, siden det er få soningsplasser i Oppland.

En person med hans adresse, og antatt domslengde ett til to og et halvt år, skal i utgangspunktet sone enten på lukket avdeling i Hamar eller på åpen avdeling på Ilseng eller Bruvoll i Nord-Odal.

– Man ønsker at domfelte skal sone så nært hjemstedet som mulig. men her er det også en konkret vurdering som gjøres ut fra et sikkerhetsmessig aspekt, og ut fra hvordan kapasiteten i fengslene er til enhver tid, forklarer Meisler Storvik.

Soningssted avhenger blant annet av hvordan soningskøene er rundt omkring i distriktene, og i landet er det nå 900 som venter på soning, opplyser Kriminalomsorgen.

Soner innen to måneder

Det er ennå ikke klart når soninga vil starte, men rask start av soning etter domfellelse er ett av Kriminalomsorgens viktigste prinsipper. Samtidig er det ikke slik at domfelte må sone fra dag én etter dom.

Fengselet har 60 dager frist fra de får oversendt dommen til den domfelte skal fengsles.

– Fra rettskraftig dom, og til politiet har oversendt dommen til Kriminalomsorgen, så har Kriminalomsorgen 60 dager på seg til å innkalle domfelte til soning. Det vil si at domfelte da skal være i fengsel innen disse 60 dagene, sier assisterende direktør, Stig Meisler Storvik.

Øygard blir en av 3800

Gjennomsnittlig lengde på et fengselsopphold er tre måneder, mens Øygard altså kan forvente en dom på mellom ett og to og et halvt år, i hvertfall dersom Høyesterett legger partenes straffepåstander til grunn.

Det er i dag 3800 innsatte i norske fengsler. Senest om to måneder er også Rune Øygard med i denne statistikken.