Dette er forslagene i statsbudsjettet for Innlandet

Regjeringa vil blant annet satse på omfattende veg- og jernbaneutbygginSe hva budsjettet betyr for deg og ditt nærområde her!g og flomsikring.

Kvam

MER TIL FLOMVERN: 255 millioner kroner foreslås til flom- og skredforebygging.

Foto: Mette Blankenborg / Privat

Klokka 10 kunne finansminister Siv Jensen (Frp) legge fram et forslag til statsbudsjett for første gang. Her er de viktigste sakene for Hedmark og Oppland:

Flomsikring

I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen 255 millioner kroner på tiltak innenfor flom- og skredforebygging over Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) budsjett. Det er en økning på om lag 40 millioner kroner. Av dette skal 30 millioner gå til fysiske sikringstiltak.

Veger

Bilkø
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Hedmark:

1234 milloner kroner er foreslått til E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark. Av dette foreslås 336 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet er tredje og siste etappe av utbyggingen av E6 til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark.

I budsjettforslaget er det også satt av midler til planlegging av prosjektet E6 mellom Kolomoen i Hedmark til Biri i Oppland.

Det planlegges å kompensere for inngrep i Åkersvika naturreservat ved å etablere nye verneområder som erstatning for de som går tapt med utbyggingen av E6.

Innenfor investeringsrammen for riksveg 3 er det satt av midler til restfinansiering for Åsta bru med tilstøtende veg. Prosjektet ble åpnet for trafikk i oktober i år. For riksveg 3 er det også prioritert midler til utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende, trafikksikkerhets- og miljøtiltak.

Det er også satt av midler til planlegging av prosjektet Ommangsvollen – Grundset/ Basthjørnet i Elverum kommune. Prosjektet planlegges for gjennomføring som OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid).

388 millioner kroner er foreslått til den om lag 16,5 kilometer lange strekningen mellom E6 Kongsvinger og Slomarka. Av dette beløpet skal 92 millioner kroner stilles til disposisjon av bompengeselskapet. Vegen bygges som firefelts veg.

Innenfor foreslåtte investeringsbevilgninger er det også satt av midler til planlegging av E16 Nybakk og Slomarka, i Akershus og Hedmark.

Oppland:

1436 millioner kroner er foreslått i 2015 til prosjektet E6 Frya - Sjoa i kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Sel. Av det foreslåtte beløpet forutsettes 1 153 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en om lag 34 kilometer lang strekning og er første etappe av den planlagte utbyggingen av E6 mellom Ringebu og Otta. Det skal bygges tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Vegen bygges i ny trasé på nesten hele strekningen og legges utenom tettstedene Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam.

I forslaget til investeringsbudsjett er det ellers satt av midler til videre utbygging av midtrekkverk på E6 Biri – Vingrom og til restfinansiering av E6 Øyer – Tretten.
Innenfor foreslåtte bevilgninger til planlegging er det satt av midler til planlegging av prosjektene E6 Vingrom – Ensby, E6 Kolomoen i Hedmark – Biri i Oppland og E6 Ringebu – Frya.

97 millioner kroner er foreslått til E16 Fønhus – Bagn. Av dette 2 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utbedring og dels omlegging av en om lag 10 kilometer lang strekning i Sør-Aurdal kommune, medregnet skredsikring ved Bergsund.

400 millioner kroner er foreslått til E16 Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen i kommunene Vang i Oppland og Lærdal i Sogn og Fjordane. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell og omfatter bygging av om lag 20 kilometer ny veg, medregnet 6 kilometer i tunnel.

55 millioner kroner er foreslått til E16 Øye – Eidsbru i Vang kommune. Prosjektet omfatter om lag fire kilometer ny veg i ny trasé utenom Øye sentrum. Omkring to kilometer av den nye vegen legges i tunnel. Prosjektet, som er siste etappe av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell, har en kostnadsramme 741 millioner 2015-kroner. Det legges opp til anleggsstart i august 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.

I budsjettforslaget er det satt av midler til planlegging av prosjektet E16 Fagernes – Hande. Det er også satt midler til planlegging av prosjektet E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum.

Det er foreslått 160 millioner kroner til prosjektet E16 Bagn – Bjørgo. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av den videre utbyggingen av denne strekningen i kommunene Sør-Aurdal og Nord-Aurdal.

Til prosjektet ”Riksveg 4 Lunner grense – Jaren og Lygna Sør”, i Gran kommune, er det foreslått 648 millioner kroner. Av dette forutsettes 580 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen Lunner grense – Jaren er om lag ni kilometer og bygges som firefelts veg, hovedsakelig i ny trasé.

Regjeringen foreslår en statlig ramme på 26,6 millioner kroner for riksveg 15 Otta i Oppland – Måløy i Sogn og Fjordane. Midlene er prioritert til utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak. Det settes også av midler til planlegging og grunnerverv.

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme
Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Oppland i 2015 blir etter dette 155,4 millioner kroner, mot 83 millioner kroner i 2014.

Jernbane

Hamar stasjon, togstans 10.9.13
Foto: Anne Næsheim / NRK

Hedmark

På Dovrebanen er det foreslått 960 millioner kroner til å videreføre prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som bygges sammen med Statens vegvesen.

For Kongsvingerbanen foreslås det å bruke 76 millioner kroner til å gjøre ferdig arbeidene med å oppgradere tømmerterminalen på Nordsenga ved Kongsvinger og til å videreføre arbeidet med å oppgradere tømmerterminalen på Koppang, som ledd i arbeidet med å få overført mer tømmertransport fra veg til jernbane

På Rørosbanen videreføres arbeidet med å bytte sviller på strekningen Koppang – Tynset. Tiltaket er beregnet å koste 220 millioner kroner, og planlegges ferdig i 2019. Samlet settes det av om lag 40 millioner kroner til fornying på Rørosbanen i 2015

InterCity-utbygging
Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 540 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet.

Oppland

For Dovrebanen er det satt av midler til detaljplanlegging/byggeplanlegging for nye og utvidede hensettingsanlegg (togparkering) på Hove ved Lillehammer. Prosjektet har sammenheng med at NSB planlegger å anskaffe ytterligere 11 nye motorvognsett for å øke kapasiteten. Togsettene skal etter planen leveres i perioden 2015-2016 og vil inngå i forsterkingen av kapasiteten på strekningen Skien – Lillehammer.

105 millioner kroner er foreslått til forskjellig arbeid med fornying av jernbanens kjøreveg på Dovrebanen. Midlene skal blant annet brukes til å gjøre strekningen Lillehammer – Dombås i Oppland bedre rustet mot ekstremvær. Det skal settes i verk tiltak for å redusere fare for solslyng. Stikkrenner og øvrig dreneringsanlegg skal dimensjoneres for å takle mer nedbør og flom. I tillegg skal en del av midlene brukes til å fornye sporet på strekningen Oppdal – Støren i Sør-Trøndelag.

85 millioner kroner forelås til blant annet ny omformerstasjon på Gjøvik for å øke strømforsyningskapasiteten på Gjøvikbanen. Prosjektet er anslått å koste om lag 65 millioner kroner.

Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 540 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet.

Luftfart

I budsjettforslaget blir det vist til at regjeringen vil følge en faglig anbefaling om at det statlige kjøp av flyrutetjenester for strekningen Fagernes - Oslo ikke skal videreføres etter at kontrakten utløper den 31. mars 2016. Dette innebærer at flyruten Oslo – Fagernes ikke vil bli inkludert i anbudsopplegget for regionale flyruter i Sør-Norge som vil bli utlyst i 2015.
I en rapport som ble utarbeidet av Transportøkonomisk institutt tidligere i år går det fram at passasjerutviklingen har vært svakt fallende de siste 10 år. Belegget (målt i perioden april 2012 – mars 2013) tilsvarer gjennomsnittlig tre passasjerer per flyavgang. Det årlige tilskuddet til kjøp av flyruten er beregnet til 3 290 kroner per enkeltreise. Ut fra kriterier for tilgjengelighet på veg har Fagernes et akseptabelt nivå når det gjelder tilgang til hovedstad og til by med regionsykehus, går det fram av budsjettforslaget.
Når rutetrafikken på Fagernes avvikles er det i utgangspunktet ikke naturlig at lufthavnen fortsatt skal være en del av det statlige nettverket. Avinors drift av lokale lufthavner av typen Fagernes har vært begrunnet ut fra hensynet til å gi næringsliv og befolkning i området et flyrutetilbud. Samferdselsdepartementet vil derfor starte en prosess med å vurdere potensialet og framtida for Fagernes lufthavn i samarbeid med lokale myndigheter og næringsliv. Som ledd i dette vil også statens eierskap til lufthavnen bli vurdert.

Helse

Illustrasjonsfoto sykeseng
Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Kommuneøkonomi

Folldal skilt
Foto: Geir Olav Slåen

Kultur

Stig-Werner Moe og Ida Holten Worsøe
Foto: Gisle Bjørneby / Teater Innlandet

Landbruk og mat

Ulike tomater
Foto: Lucian Muntean / NRK

Saken oppdateres!