Les budsjettforslagene for Oppland

Regjeringen vil blant annet satse på omfattende vegutbygging og flomsikring i Oppland. Men fremtiden for Fagernes Lufthavn Leirin henger i en tynn tråd. Se hva regjeringen selv skriver om budsjettforslaget for Oppland.

Statsbudsjettet

Oversikten er basert på et sammendrag av forslag til statsbudsjett for 2015 som regjeringen selv har sendt ut.

Høgskolene

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Gjøvik (HiG) med 1,1 millioner kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til HiG med 1,1 millioner kroner til én ny rekrutteringsstilling til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Det foreslås også å øke bevilgningen til HiG med 1,9 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Lillehammer (HiL) med 344 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås også å øke bevilgningen til HiL med 1,1 millioner kroner til én ny rekrutteringsstilling til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning.

Flomsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 255 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 169 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Oppland vil bli prioritert i 2015, opprydding og tiltak etter flommen i 2013 og 2014 i Gudbrandsdalen. Dette omfatter tiltak i Lillehammer, Øyer, Nord-Fron og Sel kommune.

Forsvaret

Regjeringen foreslår å bruke om lag 80 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Oppland i 2015. På Jørstadmoen videreføres prosjekt for fornyelse av infrastruktur og etablering av nytt bygg for Communication Information Systems Task Group (CIS TG) og bortsettingsarkiv.

Regjeringen foreslår å bevilge 36,4 millioner kroner på arbeidet med å tilbakeføre Hjerkinn skytefelt til sivile formål. Hele prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2020.

Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner i energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Oppland. Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

Filmfond, Skibladner og Mjøsmuseet

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til filmfondet Film3 med 85 000 kroner, slik at den samlede bevilgning blir på 2,7 millioner kroner i 2015. Filmfondet Film3 dekker fylkene Oppland og Hedmark.

Regjeringen ønsker å bidra til vedlikehold og stabil drift av Skibladner, verdens eldste hjuldamper i rutegående trafikk. Det er derfor foreslått at tilskuddet til Skibladner styrkes med 1 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Mjøsmuseet med 0,6 millioner kroner for å styrke forvaltningen av museets samlinger.

Flere satsinger på E6

1 436 millioner kroner er foreslått i 2015 til prosjektet E6 Frya - Sjoa i kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Sel. Av det foreslåtte beløpet forutsettes 1 153 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en om lag 34 kilometer lang strekning og er første etappe av den planlagte utbyggingen av E6 mellom Ringebu og Otta. Det skal bygges tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Vegen bygges i ny trasé på nesten hele strekningen og legges utenom tettstedene Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam. I tillegg inngår planskilte kryss på Frya, Harpefoss, Vinstra, Kvam og Sjoa. En døgnhvileplass for tungtransporten og to tunneler på 3,7 kilometer og 4,4 kilometer er også deler av prosjektet. Anleggsarbeidene startet i juni i 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2016.

I forslaget til investeringsbudsjett er det ellers satt av midler til videre utbygging av midtrekkverk på E6 Biri – Vingrom og til restfinansiering av E6 Øyer – Tretten.

Innenfor foreslåtte bevilgninger til planlegging er det satt av midler til planlegging av prosjektene E6 Vingrom – Ensby, E6 Kolomoen i Hedmark – Biri i Oppland og E6 Ringebu – Frya.

Utbygginger av E16

97 millioner kroner er foreslått til E16 Fønhus – Bagn. Av dette 2 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utbedring og dels omlegging av en om lag 10 kilometer lang strekning i Sør-Aurdal kommune, medregnet skredsikring ved Bergsund. Vegen bygges med bredde 8,5 meter. Anleggsarbeidene startet høsten 2012, og prosjektet åpnes for trafikk i desember i år. Prosjektet skal videreføres med strekningen Bagn – Bjørgo. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

400 millioner kroner er foreslått til E16 Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen i kommunene Vang i Oppland og Lærdal i Sogn og Fjordane. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell og omfatter bygging av om lag 20 kilometer ny veg, medregnet 6 kilometer i tunnel. Vegen i dagen følger stort sett eksisterende trasé, og legges høyt i terrenget, med slake skråninger for å redusere problemene med snødrev. Anleggsarbeidene startet i mai 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.

55 millioner kroner er foreslått til E16 Øye – Eidsbru i Vang kommune. Prosjektet omfatter om lag fire kilometer ny veg i ny trasé utenom Øye sentrum. Omkring to kilometer av den nye vegen legges i tunnel. Prosjektet, som er siste etappe av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell, har en kostnadsramme 741 millioner 2015-kroner. Det legges opp til anleggsstart i august 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.

I budsjettforslaget er det satt av midler til planlegging av prosjektet E16 Fagernes – Hande. Det er også satt midler til planlegging av prosjektet E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum.

Det er foreslått 160 millioner kroner til prosjektet E16 Bagn – Bjørgo. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av den videre utbyggingen av denne strekningen i kommunene Sør-Aurdal og Nord-Aurdal. Godkjent reguleringsplan foreligger for strekningen, og arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) er i startfasen, Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av prosjektet E16 Bagn – Bjørgo så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Prioriteringen av prosjektet er betinget av Stortingets tilslutning til et forslag om delvis bompengefinansiering av prosjektet.

Penger til riksveg 4

Til prosjektet ”Riksveg 4 Lunner grense – Jaren og Lygna Sør”, i Gran kommune, er det foreslått 648 millioner kroner. Av dette forutsettes 580 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen Lunner grense – Jaren er om lag ni kilometer og bygges som firefelts veg, hovedsakelig i ny trasé. Strekningen er første trinn av utbyggingen av riksveg 4 mellom Roa og Jaren. Vegen legges i en 1,7 kilometer lang tunnel øst for Gran sentrum. Bygging av tre planskilte kryss og flere bruer og underganger inngår i prosjektet, sammen med om lag to kilometer gang- og sykkelveger. Utbyggingen startet i august i fjor, og strekningen ventes åpnet for trafikk høsten 2016. Utbyggingen på Lygna sør startet våren 2013, og den nye 3,4 kilometer lange strekningen med tofelts veg og midtrekkverk ble åpnet for trafikk i juli i år.

Regjeringen foreslår en statlig ramme på 26,6 millioner kroner for riksveg 15 Otta i Oppland – Måløy i Sogn og Fjordane. Midlene er prioritert til utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak. Det settes også av midler til planlegging og grunnerverv.

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Oppland i 2015 blir etter dette 155,4 millioner kroner, mot 83 millioner kroner i 2014.

Luftfart

I budsjettforslaget blir det vist til at regjeringen vil følge en faglig anbefaling om at det statlige kjøp av flyrutetjenester for strekningen Fagernes - Oslo ikke skal videreføres etter at kontrakten utløper den 31. mars 2016. Dette innebærer at flyruten Oslo – Fagernes ikke vil bli inkludert i anbudsopplegget for regionale flyruter i Sør-Norge som vil bli utlyst i 2015.

I en rapport som ble utarbeidet av Transportøkonomisk institutt tidligere i år går det fram at passasjerutviklingen har vært svakt fallende de siste 10 år. Belegget (målt i perioden april 2012 – mars 2013) tilsvarer gjennomsnittlig tre passasjerer per flyavgang. Det årlige tilskuddet til kjøp av flyruten er beregnet til 3 290 kroner per enkeltreise. Ut fra kriterier for tilgjengelighet på veg har Fagernes et akseptabelt nivå når det gjelder tilgang til hovedstad og til by med regionsykehus, går det fram av budsjettforslaget.

Når rutetrafikken på Fagernes avvikles er det i utgangspunktet ikke naturlig at lufthavnen fortsatt skal være en del av det statlige nettverket. Avinors drift av lokale lufthavner av typen Fagernes har vært begrunnet ut fra hensynet til å gi næringsliv og befolkning i området et flyrutetilbud. Samferdselsdepartementet vil derfor starte en prosess med å vurdere potensialet og framtida for Fagernes lufthavn i samarbeid med lokale myndigheter og næringsliv: Som ledd i dette vil også statens eierskap til lufthavnen bli vurdert.

Jernbane

Det er satt av midler til detaljplanlegging/byggeplanlegging for nye og utvidede hensettingsanlegg (togparkering) på Hove ved Lillehammer. Prosjektet har sammenheng med at NSB planlegger å anskaffe ytterligere 11 nye motorvognsett for å øke kapasiteten. Togsettene skal etter planen leveres i perioden 2015-2016 og vil inngå i forsterkingen av kapasiteten på strekningen Skien – Lillehammer.

105 millioner kroner er foreslått til forskjellig arbeid med fornying av jernbanens kjøreveg på Dovrebanen. Midlene skal blant annet brukes til å gjøre strekningen Lillehammer – Dombås i Oppland bedre rustet mot ekstremvær. Det skal settes i verk tiltak for å redusere fare for solslyng. Stikkrenner og øvrig dreneringsanlegg skal dimensjoneres for å takle mer nedbør og flom. I tillegg skal en del av midlene brukes til å fornye sporet på strekningen Oppdal – Støren i Sør-Trøndelag.

85 millioner kroner forelås til blant annet ny omformerstasjon på Gjøvik for å øke strømforsyningskapasiteten på Gjøvikbanen. Prosjektet er anslått å koste om lag 65 millioner kroner.

Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 540 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet.

Differensiert arbeidsgiveravgift

Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir fortsatt kompensert. Etter 1. juli 2014 er det kun Gausdal kommune i Oppland som ikke har fått gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til 2003-satsene. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2014.

Fylkeskommune og kommunene

Oppland fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 67 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (9 millioner kroner).

Oppland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,6 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, som er 0,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning).