Enig med tingretten i Øyersaken

Lagmannsretten opprettholder tingrettens dom på 17 års fengsel for Kim Andreas Kristiansen fra Øyer. 24-åringen er dømt for drap på sin stefar i august i fjor. Dommen ankes til Høyesterett.

Ankesak Øyer-drapet.

I RETTEN: Lagretten forkastet anken i Øyersaken og opprettholder tingrettens dom. Forsvarer John Christian Elden og aktor Iren Johnsen Dahl under ankesaken i lagmannsretten.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kristiansen anket tingrettens dom i mai på 17 års fengsel. Anken gjaldt lengden på fengselsstraffen som 24-åringen mente var for streng. I forrige uke ble ankesaken mot Kim Andreas Kristiansen avsluttet i Eidsivating lagmannsrett i Hamar.

Kim Andreas Kristiansen utenfor cella i Gjøvik fengsel

17 år. Lagmannsretten opprettholder dommen i tingretten. Kim Andreas Kristiansen må dermed sone 17 år i fengsel.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Lagmannsretten delt

Nå foreligger dommen og et flertall på 7, bortsett fra en av meddommerne, mente straffen bør settes til 17 års fengsel som i tingretten. Flertallet mente at krenkelsene 24-åringen ble utsatt for av stefaren under oppveksten, kun i begrenset grad skal tillegges noen betydning for straffen i formildende retning.

Flertaller viser til at hendelsene ligger langt tilbake i tid og at tiltalte ikke har hatt mye kontakt med den drepte 58 år gamle Bjarte Hansen siden han var 12 år, og at det i den grad har vært kontakt, så har det vært frivillig.

Mindretallet, en av meddommerne, la større vekt på den psykiske belastningen stefaren utsatte Kristiansen for og mente straffen burde settes til fengsel i 16 år. .

Ba om 18 års fengsel

I sin prosedyre i lagmannsretten sa Kristiansens forsvarer John Christian Elden at de skjerpende omstendighetene i saken jevnes ut av de formildende og viste til behandlingen stefaren hadde utsatt 24-åringen for. Han mente ni år ville være rett straff ut fra at minstestraff for slike forhold er åtte år.

Påtalemyndigheten mente straffen burde være dobbelt så lang som forsvarers påstand – 18 år. Det er ett år mer enn tingrettens dom fra mai i år.

Aktor Irene Johnsen Dahl sa i sin prosedyre at det ikke forelå formildende omstendigheter knytta til oppveksten. Hun sa at tiltalte selv valgte å ha kontakt med den tidligere stefaren.

Retten valgte altså å forkaste anken og opprettholder dommen på 17 års fengsel i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Ankes til Høyesterett

Kim Andre Kristiansens forsvarer John Christian Elden vil i følge NTB anke saken til Høyesterett. Han viser til bakgrunnen for drapet og den mishandlingen 24 åringen og familien ble utsatt for før drapet fant sted.

Påtalemyndigheten var innstilt på å godta resultatet fra tingretten, og dette er vi rimelig tilfreds med, sier aktor, statsadvokat Iren Johnsen Dahl.

Flere saker fra Innlandet