Hopp til innhold

Guttene henger etter - allerede i barnehagen

En femtedel av fire- og femåringer i Stange, Ringsaker og Hamar ligger to år etter i språkutviklingen. De klarer i liten grad å gjøre seg forstått. Det er guttene som ligger lengst bak.

Det er store forskjeller i språklige ferdigheter blant barnehagebarn. Nesten hver femte 4-5 åring ligger to år etter i språkutviklingen. Det viser en ny undersøkelse om kvalitet i barnehagene i Stange, Hamar og Ringsaker...:

Det er store forskjeller på språkutviklingen blant barna i barnehagene i Stange, Ringsaker og Hamar.

Trivsel

Trivsel er viktig for at barna skal lære språk.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Det viser en stor undersøkelse som er blitt gjort i samtlige barnehager i Stange, Ringsaker og Hamar. Mye tyder på at tallene ikke bare gjelder for Hedmarken, men for norske barn generelt.

Les også: Mener norske barnehager er blitt dårligere

Over 70 barnehager

For første gang har barna selv fått svare på hvordan de har det i barnehagen. 1.300 barn har deltatt, fra over 70 barnehager. Også foreldre og ansatte har svart på spørsmålene.

– Mange barn vurderes til å ha svært gode språklige ferdigheter ut fra alder. Disse barna klarer å gjøre seg forstått, de snakker i hele setninger, har et bredt spekter av begreper de bruker aktivt og kan bruke språket på en adekvat måte i sosiale sammenhenger, skriver professor Thomas Nordahl ved SePU i rapporten.

SePU står for senter for praksisrettet utdanningsforskning, og det er de som har laget rapporten i samarbeid med kommunene, Fylkesmannen i Hedmark og Høgskolen i Hedmark.

– Men samtidig er det barn som vurderes til å mangle et funksjonelt verbalt språk, skriver SePU.

Disse barna klarer i liten grad å gjøre seg forstått eller be om det de ønsker.

– Dette er barn lett kan bli valg bort i lek, og dermed ytterligere frarøves muligheter for læring og utvikling. Videre vil disse språklig lavtfungerende barna sannsynligvis møte store problemer når de går over i skolen og starter med grunnleggende lese- og skriveopplæring.

Guttene havner bak

Undersøkelsen viser at det ofte er guttene som havner bak i språkutviklingen. I tillegg er det store variasjoner mellom de ulike barnehagene. De barna som gjør det dårligst i undersøkelsen ligger inntil to år bak de andre barna når det gjelder språkutvikling.

– Det er overraskende at det er så stor variasjon, sier Thomas Nordahl.

Professor Thomas Nordahl i SePU

Professor Thomas Nordahl i SePU.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Her burde det vært en normalfordeling.

Det er ikke bare i språkutvikling at guttene ligger bak jentene. Også når det gjelder sosiale ferdigheter ligger jentene foran.

Kontaktpedager er blitt stilt spørsmål angående forskjeller mellom jenter og gutters utagerende atferd, og her svarer førskolelærerne at guttene er markant mer utagerende enn jentene.

– De har oftere «raserianfall», de er oftere «rastløse eller hele tiden i bevegelse», og guttene gjør seg langt oftere skyld i å forstyrre aktivitetene i barnehagen, heter det i rapporten.

Jenter har bedre språk

Jentene er flinkere til å uttrykke seg verbalt, og leker mer med språket. Forskjellene mellom jenter og gutter når det kommer til dette området tilsvarer omtrent ett år i språkutvikling.

– Dette er ikke bare vesentlig for barna sin situasjon og utvikling i barnehagen. Det er også viktig som forutsetning for å lære å lese og skrive, og det danner grunnlaget for å kunne tilegne seg fagtekster gjennom hele utdanningsløpet, skriver SePU i rapporten.

Gutter blir vurdert til å ha klart mindre egnede sosiale og språklige ferdigheter enn jenter.

Undersøkelsen har også sett nærmere på hvordan barna trives i barnehagen. Selve spørsmålsstillingen har foregått interaktivt via en dataskjerm, slik at barna kan svare riktig uansett ferdighetsnivå i språk.

Foreldrene er spurt om hvordan de tror barna deres trives i barnehagen, og de fleste tror barna er godt fornøyde med å være i barnehagen.

Sammenlignet med barnas svar er det imidlertid slik at foreldrene er mer fornøyd med barnehagetilbudet enn det barna selv uttrykker.

– Jeg er overrasket over at foreldrene synes barna har det bedre i barnehagen enn hva barna selv mener, sier Thomas Nordahl.

17 barnehager jobber med resultatene

Nå jobber 17 barnehager med utfordringer som er kommet ut fra undersøkelsen. Målet er blant annet å få til løsninger som jevner ut forskjellene mellom jenter og gutter.

– De tar tak i dette og vil prøve å skape aktiviteter der gutter kan utvikle sine sosiale ferdigheter på en bedre måte. Her er det mulig å utvikle gutters kompetanse, både sosiale ferdigheter og språkferdigheter, sier Thomas Nordahl.

– Gutter trenger mer variert aktivitet, og de trenger å møte tydelige voksne som stiller krav og som er tydelige på hvilke regler og normer som gjelder.

Flere saker fra Innlandet