Ansatte mangler opplæring for å prioritere pasienter som trenger umiddelbar hjelp

ODDA (NRK): Fylkeslegen har funnet hele elleve brudd på lover og forskrifter ved Odda legevakt. – Vi beklager overfor innbyggerne, sier rådmannen.

Odda legevakt

FLERE MANGLER: – Det har vært mangler på viktige ting. Som hvordan man skal prioritere for å gi hjelp til dem som trenger det fort, sier fylkeslege Helga Arianson. Rådmann i Odda, Magnus Steigedal, sier de allerede er i gang med å rydde opp.

Foto: NRK

Fylkeslegen i Hordaland gjennomførte tidligere i år tilsyn med legevakten i Odda. Resultatet er nedslående.

I den ferske tilsynsrapporten (ekstern lenke) slår fylkeslegen fast at legevakten blir drevet med så høy grad av risiko for svikt at det går ut over pasientsikkerheten.

Til sammen har fylkeslegen funnet hele elleve brudd på helse- og omsorgstjenesteloven, akuttmedisinforskriften og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

«Odda kommune oppfyller ikkje krav til leiing og systematisk styring av legevaktordninga», fastslår fylkeslegen.

– Vi har funnet en gjennomgående svikt i styringen av legevakten i Odda, altså hvordan ordningen er lagt til rette for at helsepersonell skal kunne gi pasienter forsvarlig hjelp, sier fylkeslege Helga Arianson.

Helga Arianson

KRITISK: Fylkeslege Helga Arianson opplever at legevaktordninger ofte har feil som må rettes opp. – Vi har en hel del klagesaker mot legevakter. Det er også derfor vi nå har tilsyn med flere legevaktordninger, sier Arianson.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Tilsynet har avdekket en rekke mangler:

  • Det er ikke avklart hvem som har ansvar for opplæring, og det mangler rutiner for å følge opp om tilstrekkelig opplæring er gitt.
  • Vaktleger vet ikke hvordan man kobler seg til nødnettet.
  • Ansatte føler seg utrygge på jobb når de er alene på vakt.
  • Hjertestarter har ikke vært tilgjengelig siden legevakten fikk nye lokaler høsten 2017.
  • Legevakten har ikke egen bil. Ved utrykning må vaktlege sitte på med ambulanse, ta drosje eller sin private bil.
  • Legevakten har ikke tilgang til journalsystemet til legevaktsentralen. Lydopptak blir slettet etter 60 minutter, og er ikke tilkoblet godkjent lydloggsordning.
Odda sykehus

SELVMORDSRISIKO: Fire av seks pasienter med selvmordsrisiko eller problematikk knyttet til selvmord ble ikke registrert i journalsystemet den dagen de tok kontakt. Dette mener fylkeslegen er et eksempel på den manglende journalføringen ved legevaktordningen.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Viktige mangler

Legevakten holder til på Odda sykehus. Den er et samarbeid mellom kommunene Odda, Ullensvang og Jondal.

På sykehuset sitter sykepleierne som utgjør legevaktsentralen og tar telefonen når folk ringer. Her er det forventet at sykepleierne skal bruke en medisinsk indeks som skal sikre riktig respons ut ifra meldinger som kommer inn.

Tilsynet har avdekket at samtalene med sentralen ikke blir lagret og svært mange henvendelser får hastegrad «grønn». Det betyr at pasienten kan vente til vanlig kontortid dagen etter.

1343 av de 1873 kontaktene med legevakten fra 1. januar til 1. juni i år ble kodet med grønn hastegrad.

– Det har vært mangler på viktige ting. Som hvordan man skal prioritere for å gi hjelp til dem som trenger det fort. For å gjøre det, trenger du kunnskap om tilstanden pasienten er i. Dette har vi rutiner på i Norge, som ikke alltid blir fulgt ved legevakten og heller ikke blir gitt tilstrekkelig opplæring i, sier Arianson.

Magnus Steigedal, rådmann i Odda

BEKLAGER: – Vi setter nå fullt trykk på å lage en fremtidsrettet handlingsplan som kan fungere i den nye kommunen, sier rådmann Magnus Steigedal.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Vi satte av for få ressurser

Legevaktordningen er et kommunalt ansvar. Rådmann i Odda kommune, Magnus Steigedal, sier de er glade for at rapporten har avdekket feilene.

– Vi satte i sommer i verk tiltak for å bedre noen av feilene, etter at den midlertidige rapporten var klar. Nå jobber vi med en langsiktig handlingsplan for å kvalitetssikre arbeidet videre, sier Steigedal.

Ifølge Steigedal har det blitt satt av for få administrative ressurser til å drifte legevaktordningen.

– Det blir altså avdekket store mangler ved utstyret, rapportering og rutiner. Hvorfor trenger dere en tilsynsrapport for å oppdage slike mangler?

I en travel hverdag har det manglet administrative ressurser til å føre et slikt tilsyn selv. Derfor er vi takknemlige for at fylkesmannen har satt søkelys på problemene, sier Steigedal.

– Hva ønsker rådmannen på vegne av kommunen å si til innbyggerne i Odda, Ullensvang og Jondal?

– Vi ønsker å beklage. Det er vårt ansvar, og vi skal sikre en god legevakt for de tre kommunene, sier Steigedal.