Dropper Vidda som tungtrafikkvei

Regjeringen har bestemt seg for å satse på rv. 52 over Hemsedal som hovedveiforbindelse for næringstransport øst/vest. I en pressemelding skriver de og støttepartiene at rv. 7 over Hardangervidda samtidig «skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk». Det bevilges mindre beløp til strekningsvise utbedringer for å utbedre kritiske flaskehalser på både rv. 7, rv. 52 og E16.

Hardangervidda vert nordleg stamveg mellom Aust og Vest
Foto: NRK/Google