– Uakseptabelt at de ikke drøfter foreldelsen

Spesialenheten henla straffesakene mot politiansatte i Monika-saken som foreldet, men begrunner det ikke. Jusprofessorer i Bergen mener avgjørelsen ble tatt på tvilsomt grunnlag.

Monika Sviglinskaja

BURSDAG: Monika Sviglinskaja ble funnet død, åtte år gammel. Politiet ble anmeldt under to år etter at saken ble henlagt som selvmord. Straffesaken mot politiet ble henlagt mens Spesialenheten etterforsket den.

Foto: Privat

Foreldelsesfristen når politiet gjør grove feil, er to år. Det vil si at Spesialenheten må etterforske og sikte politiet for «grov uforstand i tjenesten» innen to år.

Politietterforsker Robin Schaefer varslet om kritikkverdige forhold i 2014, og politiet ble anmeldt for saken samme år.

Jon Petter Rui

TVILER: Jusprofessor Jon Petter Rui reagerer på måten Spesialenheten har vurdert foreldelse i Monika-saken.

Foto: Universitetet i Bergen

Men Spesialenheten mener etterforskningen, som ble avsluttet i 2012, må vurderes som foreldet. Saken ble foreldet, mens Spesialenheten etterforsket den.

Jon Petter Rui har blitt bedt om å gå gjennom påtalevedtaket, der Spesialenheten skal begrunne sin avgjørelse om å henlegge saken.

– Etter min oppfatning er det flere forhold som taler for at hele politiets håndtering av Monika-saken er ett sammenhengende forhold. Da blir konklusjonen at straffansvar ikke er foreldet, sier Rui.

Begrunner ikke foreldelse

Han finner det problematisk at Spesialenheten ikke begrunner foreldelsen i vedtaket. De skriver:

«Spesialenhetens vurdering er at det ikke er grunnlag for å se behandlingen av Monika-saken som fra 2011 til 2014 som et sammenhengende straffbart forhold.»

– Det er uakseptabelt at de ikke drøfter hvorfor de kom fram til dette. De vet de trolig får klager på det, men når det ikke drøftes er det vanskelig å vite hva man skal klage på. Saken har stor betydning for de involverte, sier Rui.

Bistandsadvokat Stig Nilsen har klaget foreldelsen inn til Riksadvokaten, på vegne av Kristina Sviglinskaja, Monikas mor.

Jørn Jacobsen

- SAMMENHENGENDE: Jusprofessor og rettsteoretiker Jørn Jacobsen tror det kan skade publikums tillit til politiet, dersom saker mot dem henlegges på et svakt grunnlag.

Foto: Universitetet i Bergen

Trolig ikke foreldet

Justisrofessoren sier at det blir kunstig å skille etterforskningen ut fra resten av saken, av flere grunner.

– Det er politiet og påtalemyndigheter sin håndtering av Monika-saken som er under etterforskning. Man kan ikke se på hvert enkelt skritt i etterforskningen og vurdere om det er "grov uforstand". Man må se på hele håndteringen, sier Rui.

Han får støtte fra jusprofessor Jørn Jacobsen ved UIB. Han bruker et vanlig eksempel for hvordan man ofte vurderer straffesaker som sammenhengende.

– Dersom en person har forgrepet seg på et barn over en periode, ser man ofte på det som ett sammenhengende brudd på straffeloven. Selv om det kan gå tid mellom hvert overgrep, deler man ikke nødvendigvis opp overgrepene og vurderer de hver for seg, sier Jacobsen.

– I denne saken er det flere momenter som kan tilsi på at det er et sammenhengende forhold, sier Jacobsen.

– Det som er grunnleggende feil her er man har spaltet opp saken i flere saker, og at man ikke har gjort klart hvorfor man vurderer det som foreldet, sier Rui.

Spesialenheten avsnitt om "rabalder" i media

PÅTALEVEDTAK: Spesialenheten skal begrunne sitt vedtak om å henlegge saken i påtalevedtaket. NRK ba jusprofessor Jon Petter Rui om å se vurdere foreldelsen.

Foto: Runa Victoria Engen

Vurderes av Riksadvokaten

Sjefen for Spesialenheten, Jan-Egil Presthus, sier at foreldelse ble drøftet grundig, fordi de var klar over at de nok ville motta en klage.

– Foreldelse er sentralt i en klage som har kommet, og som nå blir behandlet av Riksadvokaten. Da blir det feil å diskutere de konkrete vurderingene, sier Presthus.

Jan Egil Presthus, Spesialenheten

SPESIALENHETEN: Jan-Egil Presthus gikk selv igjennom de to klagene som kom, etter at saken mot de politiansatte ble henlagt. Han sier han var forberedt på at klagene kom, og brukte bare en dag på å vurdere dem.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Generelt sier han at de har erfaring med å håndheve foreldelsesfristen, uten å få tilbakemeldinger om at de tolker lovteksten feil eller strengt.

– Vi har håndhevet foreldelsesfristene slik vi opplever at loven sier vi skal. I sakene vi har behandlet fram til i dag, opplever jeg at vi har fått tilslutning av de som kontrollerer oss.

Riksadvokaten vil ikke kommentere foreldesesfristen, hverken i Monika-saken eller mer generelt, så lenge de behandler en klage mot vedtaket.