Sjelden bie funnet ved ny E6-trasè

Den svært sjeldne skogkjeglebien er funnet ved den nye traseen for E6 i Sør-Fron. Men funnet er ikke tatt hensyn til i planarbeidet og biene er derfor i fare.

Skogkjeglebie

Den svært sjeldne skogkjeglebien er utrydningstruet og rødlistet.

Foto: Arnstein Staverløkk, NINA

Frode Ødegaard, seniorforsker i NINA

Seniorforsker Frode Ødegaard fant den svært sjeldne skogkjeglebien i denne skråningen ved Fryasletta i sommer.

Foto: Åslaug Viken

Seniorforsker Frode Ødegaard i Norsk Institutt for Naturforskning har lett etter den sjeldne biearten i tre år.

I sommer fant han den – i en sørvendt skråning på Fryasletta i Sør-Fron.

Frykter utslettelse

Men det var etter at vegutbyggingen var vedtatt. Nå frykter han at inngrepene i området skal ødelegge leveområdene for både skogkjeglebien og flere andre truede og rødlistede insekter.

– Det har ikke blitt tatt hensyn til insektfaunaen i saksbehandlingen for byggesaken, mener Frode Ødegaard.

Nå mener han det er viktig å komme inn med avbøtende tiltak i etterkant av planprosessen.

Bare sett i Telemark for 20 år siden

Skogkjeglebien er betraktet som en av Europas mest sjeldne bier. I Norge er den kun kjent fra Telemark for cirka 20 år siden. Ellers i Norden er den bare funnet i noen få, små og isolerte områder i Sverige og Finland.

Frode Ødegaard fant bien etter bevisst leting og insektkartleggingsarbeid i det såkalte Artsprosjektet som finansieres statlig gjennom Artsdatabanken.

Perfekt på Fryasletta

Bien er en parasitt som snylter på skogbladskjærebien som lever i blomsterrike skogkanter med mye erteblomster og åpen skog med rik tilgang på død ved, der vertsbien lager reir.

Slike forhold er det i skråningene ved Stebergsberget nord på Fryasletta ved E6 i Sør-Fron. Der ser forholdene ut til å være perfekte.

Vegmyndighetene visste ikke

E6-utbyggingen i området skal starte neste år. Ifølge Frode Ødegaard har planmyndighetene hos Fylkesmannen i Hedmark bekreftet at de ikke visste om insektfaunaen på Fryasletta da planen ble lagt ut på høring og senere vedtatt.

Det har likevel vært en lang prosess for å finne fram til optimal plassering og utforming av det nye tunnelinnslaget til E6 i området, for å minimalisere miljøkonsekvensene.

Men da visste man altså ikke om skogkjeglebien.