Høyesterett forkastet Kistefos' anke.

Høyesterett har kommet til at selskapet Kistefos Træsliberi ikke får kjøpe 2000 mål skog i Nordre Land.

Liv Solveig Alfstad

Ordfører i Nordre Land Solveig Alfstad vil at «fysiske personer», ikke aksjeselskap, skal ha konsesjon i området. Nå får hun trolig viljen sin.

Foto: Dag Kessel

Gjennom Kistefos Træsliberi eier investor Christen Sveaas allerede 12.000 mål, eller 20 prosent, skog i Nordre Land. Han ville ha mer. Selskapet ønsket å kjøpe ytterligere 2.000 mål, men kommunen nektet konsesjon. Eidsivating lagmannsrett stadfestet kommunens avslag i fjor, men Kistefos anket.

Nå er anken forkastet. Høyesterett kom til at ikke gir konsesjonssøker, Kistefos, et rettskrav på konsesjon. Avgjørelsen kom på bakgrunn av konsesjonsloven. I saksomkostninger for Høyesterett må Kistefos og partshjelper NORSKOG begge betale 83 800 kroner til staten.

LES OGSÅ: Sveaas nektes å kjøpe skog

Fornøyd ordfører

– Jeg ser med glede på at Høyesterett gir støtte til vedtakene som er gjort i Nordre Land kommune og i Fylkeslandbruksstyret, sier ordfører i Nordre Land Solveig Alfstad til NRK.

Kistefos er et aksjeselskap, og politikerne, slik Alfstad sier det, har ønsket at «fysiske personer» skal ha konsesjon i området.

– Et annet viktig moment for oss er driftsenheten. Kistefos hadde ikke skogområder i nærheten av de områdene det var søkt konsesjon for. Det var imidlertid andre i nærheten som var interessert i disse områdene. Av hensyn til bosetting ble dette også vektlagt, sier Alfstad.

Stor aktør

I desember i fjor ble det klart at Høyesterett over nyttår skulle behandle saken som har pågått i rettssystemet i årevis. Kistefos mente avslaget ikke var forenlig med at statens forkjøpsrett på skogeiendommer ble opphevet i 2001.

Selskapet er en betydelig skogeier i regionen og driver i tillegg flere virksomheter der med grunnlag i virke fra egne skoger – sagbruk, lafting og møbelproduksjon. Et eget selskap, Kistefos Skogtjeneste AS, driver forvaltning av egne og andres skoger.

Til sammen eier Kistefos cirka 165 000 dekar skog. Om lag 135 000 dekar ligger i Nordre Land kommune.