Hopp til innhold

Utlendingsnemndas begrunnelse

– Det er ikke grunnlag for å omgjøre de tidligere utsendelsesvedtakene, hevder Utlendingsnemnda, UNE, i sitt vedtak 30. juni 2010.

Nemnda skriver i sitt vedtak at Laila Navrud har gjort en "grov overtredelse av utlendingslovens § 55 første ledd" ved å arbeide på kafé/bakeri mens hun kun hadde au pair-stempel i passet.

Ifølge UNE har Navrud "ikke hatt noen grunn til å anta at hun har hatt adgang til å arbeide utover det hennes au pair-tillatelse ga adgang til", dette til tross for at Navrud hevder at hun arbeidet "i god tro", og at hun ikke forstod hva koden "uf 4a 2b" betød når den ikke var etterfulgt av "au pair".

UNE på sin side viser til at samme hjemmel "uf 4a 2b" var stemplet inn i passet hennes to ganger tidligere da hun søkte om å være au pair.

Familiesplittelsen

UNE sier videre at det å gi Navrud innreiseforbud på to år ikke vil være et "uforholdsmessig vedtak" overfor henne eller hennes familie. Hun har en sønn på Filippinene fra før, noe UNE mener gjør at hun har en sterk tilknytning til hjemlandet, og at opphold i Norge "tillegges begrenset vekt". De skriver også at Lailas brudd med mann og hans to barn ikke kan anses for å være verre enn et normalt samlivsbrudd. Parets felles guttebarn på seks måneder mener UNE kan beholde kontakten med begge foreldrene "uansett om barnet blir i Norge eller ikke".

De begrunner også utvisningen med at "ulovlig arbeid bryter med (..) tillitsforholdet og vanskeliggjør myndighetenes kontroll med utlendingers arbeid i Norge", og at "allmennpreventive hensyn taler etter dette for utvisning".

Lovparagrafene

"Etter utledningsloven § 66 første ledd bokstav a kan utlending uten oppholdstillatelse utvises når utlendingen grovt eller gjentatte ganger har overtrådt en eller flere bestemmelser i utlendingsloven".

"Etter lovens § 55 første ledd må utledning som akter å ta arbeid mot eller uten vederlag ellers som vil drive ervervsvirksomhet i riket, ha tillatelse".

Les utlendingsloven her