Mer til tog

Jernbaneverket går inn for videre satsing på Vestfoldbanen, men Ringeriksbanen er skjøvet ut. Vedlikehold blir prioritert både på vei og bane.

Jernbanedirektør Steinar Killi

De trafikktunge områdene må prioriteres, sa jernbanedirektør Steinar Killi da Nasjonal transportplan ble lagt fram torsdag formiddag.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Jernbaneverket vil kutte i investeringene for å bruke 30 prosent mer penger for å styrke punktligheten i trafikktunge områder. Likevel satser Jernbaneverket på videre utbygging av Vestfoldbanen. En oppstart av Ringeriksbanen kommer om rammene økes med 20 prosent. Det samme gjelder høyhastighetstog mellom Oslo og Bergen.

Det sa direktør Steinar Killi i Jernbaneverket da Nasjonal transportplan ble lagt fram torsdag formiddag.

 

Tog

Vestfoldbanen prioriteres, mens oppstart av Ringeriksbanen blir skjøvet ut i tid.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Vil bedre punktlighet

- For Vestfoldbanen vil de økte midlene til vedlikehold innebære en fornyelse av mange anlegg, sier regiondirektør Johnny Brevik.

- Dette er viktig for oppnå bedre driftsstabilitet og høy punktlighet.

Av større investeringsprosjekter anbefaler Jernbaneverket først og fremst å fullføre de prosjektene som allerede er i gang. Man mener at det vil ha stor betydning for de reisende på Vestfoldbanen og Drammenbanen inn mot Oslo å fullføre dobbeltsporutbyggingen Lysaker – Sandvika. Med fire spor på hele strekningen Asker – Lysaker kan tog med ulikt stoppmønster og hastighet trafikkere forskjellige spor slik at punktligheten forbedres.

Ordfører-skuffelse

- Av større investeringstiltak på Vestfoldbanen anbefaler Jernbaneverket at det bygges dobbeltspor Barkåker – Tønsberg og Holm – Holmestrand i planperioden og at bygging av ny bane mellom Farriseidet og Porsgrunn startes, forteller regiondirektør Brevik.

 Den økonomiske rammen Jernbaneverket har fått å prioritere innenfor, gir bare rom for å starte opp Eidanger-prosjektet innen 2019, men om rammen økes med 20%, vil det være mulig å gjennomføre omtrent 75% av prosjektet i planperioden. Dobbeltsporutbygging Holmestrand – Nykirke er derimot ikke med i planen.

I Telemark er det skuffelse blant ordføerne over planen som er lagt fram.Verken Eidangertunnelen eller tunnelen Århus-Gvammen på E-134 er altså prioritert i planen fram til 2019.

- Nå må Telemark stå sammen for å kreve de ekstra millionene som trengs, sier ordfører Øystein Beyer i Porsgrunn.

 

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Mer til vedlikehold, sa vegsjef Terje Moe Gustavsen da han la fram forslag til Nasjonal transportplan.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Mer til vedlikehold

- Vedlikeholdet av veiene har vært for lavt priset i flere år, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen da han la fram sitt forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019. Derfor foreslås det en økning på 30 prosent til veivedlikehold. Det rammer større veiprosjekter, eller det som vegdirektøren kaller strekningsvise investeringer.

Utbyggingen av E 18 som firefelts motorvei mellom Gulli og Langangen fortsetter med en statlig andel på 1650 millioner kroner. Pasellen av riksvei 7 mellom Ramsrud og Kjeldsbergsvingene i Buskerud fullføres i perioden 2010-2013.

 

 

Havner

Veiforbindelsene til havnene i Drammen og Larvik (Revet) og Grenland (Brevikterminalen) prioriteres. Også tilknytningen til jernbanens godsterminal i Drammen og til Sandefjord lufthavn Torp blir prioritert i denne planen.

Havnesjef Einar Olsen i Drammen er fornøyd med det som ligger inne i Nasjonal transportplan.

- Dette er bra både for havna og for byen og regionen. Effektiviteten kommer til å øke fordi man samordner vei, sjø og jernbane.

Ber om 20 prosent

I forslaget fra vegvesenet og Jernbaneverket går det fram at tunnelen Århus-Gvammen på E134 blir prioritert som byggesak, hvis Stortinget øker planrammen med 20 prosent. Det samme ser ut til å gjelde for Eidangertunnelen.

Også E 134 Damåsen-Saggrenda i Buskerud og riksvei 7 Sokna-Ørgenvika igangsettes hvis den økonomiske rammen økes med 20 prosent. En forsering av E 16 Steinsfjorden vil også skje om rammen økes.

Ut på høring

Forslaget til Nasjonal transportplan 2010-2019 sendes nå ut på høring med frist til 30. april for uttalelser. Deretter legger regjeringen fram en stortingsmelding rundt årsskiftet.

- Det må jo veie tungt overfor regjeringen når Jernbaneverket velger å prioritere Vestfoldbanen. Det sier stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (AP) som lenge har kjempet mot sine egne for å få gjennomslag for mer penger til Vestfoldbanen.